LITERAL (Hằng) trong SQL Server

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Literal - Hằng (strings, integers, decimals, and datetime values) trong SQL Server.

Bài viết mật khẩu sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng Literal - Hằng (strings quản lý , integers kinh nghiệm , decimals tài khoản , and datetime values) trong SQL Server.

Mô tả Literal (Hằng)

Trong SQL Server nguyên nhân , Literal liên quan tới tổng hợp các giá trị cố định tính năng mà chương trình không thể thay đổi miễn phí được mẹo vặt . Literal full crack có thể là ứng dụng bất cứ kiểu giá trị nào ở đâu tốt , cụ thể tài khoản được phân chia thành thanh toán các giá trị hằng chuỗi hay nhất , hằng số nguyên công cụ , hằng số thực tổng hợp và hằng giá trị thời gian.

String Literals - Hằng Chuỗi

Hằng Chuỗi luôn nằm trong dấu nháy đơn.

"quantrimang.com"
"ABC"
"123"

Ví dụ trên chứa mật khẩu các chuỗi hướng dẫn riêng biệt nằm trong từng cặp dấu nháy đơn khác nhau giá rẻ . Tuy nhiên công cụ , có trường hợp trong chuỗi ở đâu tốt cũng chứa một dấu nháy đơn ở đâu tốt . Ví dụ:

"quantrimang.com is very great! It"s my favorite site!"

Trong ví dụ này ở đâu nhanh , chuỗi có chứa dấu nháy đơn trong từ It"s khóa chặn . Dấu nháy đơn này làm câu ngắt ở ngoặc thứ hai nguyên nhân như sau:

"quantrimang.com is very great! It"

Để giải quyết lỗi này tránh ảnh hưởng đến qua mạng những lệnh tiếp sau nơi nào , bạn cần bổ sung thêm một dấu nháy đơn tương tự sử dụng để thoát (escape) khỏi nó:

"quantrimang.com is very great! It""s my favorite site!"

Integer Literals - Hằng Số nguyên

Hằng số nguyên tốt nhất bao gồm số nguyên âm ở đâu uy tín và nguyên dương tổng hợp , không xóa tài khoản bao gồm số thập phân trực tuyến . dữ liệu Nếu không chỉ định một dấu cụ thể kích hoạt , chương trình mẹo vặt sẽ mặc định hằng cài đặt của bạn là số dương danh sách . Biểu diễn dữ liệu các hằng số nguyên hợp lệ phải làm sao như sau:

2018
+2018
-2018

Decimals Literals - Hằng Số thực

Hằng số thực vô hiệu hóa bao gồm số nguyên âm dữ liệu , nguyên dương hỗ trợ và cả số thập phân thanh toán . trên điện thoại Nếu không chỉ định một dấu cụ thể kiểm tra , chương trình download sẽ mặc định hằng qua mạng của bạn là số dương tất toán . Biểu diễn lấy liền các hằng số thực hợp lệ full crack như sau:

2018,11
+2018,11
-2018,11

Datetime Literals - Hằng Giá trị thời gian

Hằng giá trị thời gian luôn tất toán được đặt trong dấu nháy đơn lấy liền , biểu diễn download như sau:

"November 06 giả mạo , 2018"
"2018/11/06"
"2018/11/06 12:24:48"

Bài trước: Sử dụng chú thích trong SQL Server

Bài tiếp: Khai báo biến trong SQL Server

4.9/5 (98 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext