Lệnh CONTINUE trong SQL Server

Lệnh CONTINUE dùng để trao quyền thi hành lệnh cho biểu thức điều kiện của vòng lặp gần nhất. Nghĩa là lộn ngược lên đầu vòng lặp, tất cả những lệnh đi sau trong vòng lặp chứa CONTINUE sẽ bị bỏ qua không thi hành.

Lệnh CONTINUE dùng tốt nhất để trao quyền thi hành lệnh cho biểu thức điều kiện thanh toán của vòng lặp gần nhất tốc độ . Nghĩa là lộn ngược lên đầu vòng lặp địa chỉ , chia sẻ tất cả chia sẻ những lệnh đi sau trong vòng lặp chứa CONTINUE ở đâu nhanh sẽ bị bỏ qua không thi hành mới nhất . Bài viết giả mạo sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lệnh này trong SQL Server.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh CONTINUE trong SQL Server địa chỉ , ta sử dụng cú pháp vô hiệu hóa như sau:

CONTINUE;

Ghi chú:

  • Không có tham số hướng dẫn và đối số nào nằm trong câu lệnh CONTINUE.
  • Bạn sử dụng câu lệnh CONTINUE tải về để quay lại vòng lặp WHILE chia sẻ và thực thi dịch vụ các điều kiện lấy liền tiếp theo chia sẻ của nó.

Ví dụ

DECLARE @Number INT = 1 ;
DECLARE @Total INT = 0 ;

WHILE @Number < = 10
BEGIN
IF @NUMBER = 5
BREAK;

ELSE
SET @Total = @Total + @Number;
SET @Number = @Number + 1 ;
CONTINUE;
END;

END;

PRINT @Total;
GO

Trong ví dụ sử dụng câu lệnh CONTINUE này cài đặt , chúng ta cài đặt sẽ khởi động lại vòng lặp WHILE hỗ trợ nếu biến @NUMBER có giá trị khác 5 như lấy liền được chỉ rõ link down bởi câu lệnh IF...ELSE.

Bài trước: Lệnh BREAK (Ngắt điều khiển) trong SQL Server

Bài tiếp: Lệnh GOTO trong SQL Server

4.9/5 (82 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext