Hướng dẫn tạo Virtual Hosting với PureFTPd và MySQL

Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt PureFTPd server sử dụng các tài khoản người dùng ảo từ cơ sở dữ liệu của MySQL, tất cả đều ở bên trong hệ thống thực.

QuanTriMang.com - Trong bài viết sau nguyên nhân , Quản Trị Mạng nạp tiền sẽ giới thiệu an toàn với sử dụng các bạn cách cài đặt PureFTPd server sử dụng mới nhất các tài khoản người dùng ảo từ cơ sở dữ liệu nạp tiền của MySQL sử dụng , sử dụng tất cả đều ở bên trong hệ thống thực. Quá trình này thực sự tăng tốc rất có ích vì giúp hệ thống kiểm soát công cụ được hàng trăm tới hàng ngàn tải khoản ftp trên từng máy trạm tính năng . Một khía cạnh khác tính năng được đề cập đến là cách sử dụng quota tải về và lượng băng thông upload/download giới hạn mật khẩu , mật khẩu truy cập tốt nhất sẽ giá rẻ được lưu trữ lấy liền và mã hóa thành chuỗi MD5 trong cơ sở dữ liệu lấy liền . Để quản trị cơ sở dữ liệu MySQL mật khẩu , người dùng full crack có thể sử dụng ở đâu tốt các công cụ dựa trên nền tảng web như phpMyAdmin lừa đảo . Toàn bộ bài thử nghiệm sau kích hoạt được thực hiện trên nền tảng OpenSUSE 11.3 ( dịch vụ các bạn cài đặt có thể tham khảo thêm tại đây)

Lưu ý sơ bộ

Tại đây chúng ta sử dụng hostname server1.example.com nạp tiền với địa chỉ IP 192.168.0.100 nguyên nhân , miễn phí và người sử dụng cần thay thế khóa chặn nhưng thông số này tương ứng tốt nhất với hệ thống lừa đảo của họ kinh nghiệm .

Cài đặt MySQL phải làm sao , Apache2 tổng hợp và phpMyAdmin


Tất cả xóa tài khoản các module cần thiết tăng tốc của MySQL giả mạo , Apache lừa đảo và PHP dành cho phpMyAdmin giảm giá có thể hướng dẫn được cài đặt vô hiệu hóa như sau:

yast2 -i mysql mysql-client mysql-community-server apache2 apache2-mod_php5 php5-mysql php5-mcrypt php5-mbstring php5-gd

Sau đó tạo đường dẫn startup cho MySQL ( link down để MySQL tự động kích hoạt khi hệ thống khởi động) công cụ và sử dụng MySQL server:

chkconfig --add mysql
/etc/init.d/mysql start

Để tăng thêm độ bảo mật cho download quá trình cài đặt MySQL bản quyền , ở đâu uy tín các bạn sử dụng câu lệnh sau:

mysql_secure_installation

sau đó lừa đảo , hệ thống trực tuyến sẽ hỏi bạn một số thông tin tốt nhất như sau:

server1:~ # mysql_secure_installation
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it đăng ký vay , we"ll need the current
password for the root user tự động . If you"ve just installed MySQL tốt nhất , and
you haven"t set the root password yet tải về , the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): <-- nhấn ENTER
OK mới nhất , successfully used password download , moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.

Set root password kỹ thuật ? [Y/n] <-- chọn Y
New password: <-- điền mật khẩu MySQL root
Re-enter new password: <-- xác nhận lại mật khẩu
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
.. lừa đảo . Success!


By default bản quyền , a MySQL installation has an anonymous user qua web , allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them giá rẻ . This is intended only for testing qua mạng , and to make the installation
go a bit smoother download . You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users download ? [Y/n] <-- chọn Y
.. danh sách . Success!

Normally sửa lỗi , root should only be allowed to connect from "localhost" danh sách . This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely công cụ ? [Y/n] <-- chọn tiếp Y
.. nạp tiền . Success!

By default tốc độ , MySQL comes with a database named "test" that anyone can
access trực tuyến . This is also intended only for testing trên điện thoại , and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it tăng tốc ? [Y/n] <-- chọn Y
- Dropping test database...
.. tự động . Success!
- Removing privileges on test database...
.. tải về . Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now xóa tài khoản ? [Y/n] <-- chọn Y
.. tổng hợp . Success!

Cleaning up...

All done! If you"ve completed all of the above steps nạp tiền , your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

Server1:~ #

Sau đó tiếp tục tạo đường dẫn khởi động cho Apache tất toán và kích hoạt:

chkconfig --add apache2
/etc/init.d/apache2 start

Và cài đặt phpMyAdmin xóa tài khoản như sau:

zypper install http://download.opensuse.org/repositories/server:/php:/applications/openSUSE_11.3/noarch/phpMyAdmin-3.3.4-1.1.noarch.rpm

Kiểm tra lại sửa lỗi quá trình cài đặt phpMyAdmin có thành công hay không bằng cách gõ địa chỉ

http://server1.example.com/phpMyAdmin/  cài đặt  hoặc http://192.168.0.100/phpMyAdmin/

vào trình duyệt.

Cài đặt PureFTPd kích hoạt với MySQL hỗ trợ

Các gói PureFTPd nguyên nhân của OpenSUSE hỗ trợ nhiều chuẩn backend đa dạng giả mạo , ví dụ như MySQL quản lý , PostgreSQL bản quyền , LDAP …:

yast2 -i pure-ftpd

Sau đó chúng ta tạo nhóm ftp (ftpgroup) tài khoản và người dùng (ftpuser) dùng hay nhất để trỏ sửa lỗi tất cả trên điện thoại các tài khoản người dùng ảo tới đó sửa lỗi . Thay thế nhóm danh sách và tài khoản 2001 ở đâu uy tín với thông số bất kỳ khác trên hệ thống an toàn của bạn:

groupadd -g 2001 ftpgroup
useradd -u 2001 -s /bin/false -d /bin/null -c "pureftpd user" -g ftpgroup ftpuser

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL cho PureFTPd

Tại đây tính năng , chúng ta giả mạo sẽ tạo 1 cơ sở dữ liệu full crack với tên là pureftpd sử dụng và tài khoản MySQL pureftpd dịch vụ , PureFTPd daemon hay nhất sẽ sử dụng kiểm tra để kết nối tới cơ sở dữ liệu pureftpd:

mysql -u root -p

CREATE DATABASE pureftpd;
GRANT SELECT công cụ , INSERT full crack , UPDATE hay nhất , DELETE qua web , CREATE tốt nhất , DROP ON pureftpd.* TO "pureftpd"@"localhost" IDENTIFIED BY "ftpdpass";
GRANT SELECT qua web , INSERT khóa chặn , UPDATE full crack , DELETE nơi nào , CREATE tổng hợp , DROP ON pureftpd.* TO "pureftpd"@"localhost.localdomain" IDENTIFIED BY "ftpdpass";
FLUSH PRIVILEGES;

Các bạn nhớ thay thế chuỗi ftpdpass phải làm sao với mật khẩu MySQL cho tài khoản pureftpd kiểm tra . Và chúng ta tiếp tục tạo thêm bảng cơ sở dữ liệu cần thiết:

USE pureftpd;

CREATE TABLE ftpd (
User varchar(16) NOT NULL default "",
status enum("0","1") NOT NULL default "0",
Password varchar(64) NOT NULL default "",
Uid varchar(11) NOT NULL default "-1",
Gid varchar(11) NOT NULL default "-1",
Dir varchar(128) NOT NULL default "",
ULBandwidth smallint(5) NOT NULL default "0",
DLBandwidth smallint(5) NOT NULL default "0",
comment tinytext NOT NULL,
ipaccess varchar(15) NOT NULL default "*",
QuotaSize smallint(5) NOT NULL default "0",
QuotaFiles int(11) NOT NULL default 0,
PRIMARY KEY (User),
UNIQUE KEY User (User)
) TYPE=MyISAM;

quit;

Với lệnh quit trên lấy liền , chúng ta tải về đã thoát khỏi MySQL kinh nghiệm và quay lại bảng điều khiển chính trực tuyến của Linux.

Truy cập phpMyAdmin qua địa chỉ http://server1.example.com/phpMyAdmin/ ( hay nhất hoặc sử dụng địa chỉ IP thay vì server1.example.com) bằng trình duyệt tải về và đăng nhập bằng tên pureftpd.

Thiết lập PureFTPd

Chỉnh sửa lại file cấu hình /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf nhanh nhất và chú ý đến dòng ChrootEveryone tốc độ , AnonymousOnly thanh toán , MySQLConfigFile tính năng và CreateHomeDir chi tiết được kích hoạt như bên dưới:

vi /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

[...]
ChrootEveryone yes
[...]
AnonymousOnly no
[...]
MySQLConfigFile /etc/pure-ftpd/pureftpd-mysql.conf
[...]
CreateHomeDir yes
[...]

Thông số thiết lập ChrootEveryone đăng ký vay sẽ khiến PureFTPd “chroot” hỗ trợ tất cả lấy liền các tài khoản người sử dụng ảo tại thư mục gốc kinh nghiệm , do đó tối ưu những tài khoản này không thể “hoạt động” bên ngoài thư mục gốc link down được phân quyền đó nạp tiền . Dòng CreateHomeDir link down sẽ chỉ định PureFTPd tạo ra qua app các thư mục gốc tương ứng mỗi khi tài khoản đăng nhập ( cập nhật nếu thư mục đó chưa có sẵn) tốt nhất , bên cạnh đó AnonymousOnly phải sử dụng được thiết lập về giá trị no ở đâu nhanh bởi vì nạp tiền nếu không nguyên nhân thì chỉ có download các tài khoản FTP anonymous tăng tốc sẽ lấy liền được phép truy cập.

Sau đó an toàn , chúng ta cần tạo download hoặc chỉnh lại ( tăng tốc nếu có sẵn) file /etc/pure-ftpd/pureftpd-mysql.conf sao cho giống tăng tốc như sau:

vi /etc/pure-ftpd/pureftpd-mysql.conf

MYSQLSocket /var/run/mysql/mysql.sock
#MYSQLServer localhost
#MYSQLPort 3306
MYSQLUser pureftpd
MYSQLPassword ftpdpass
MYSQLDatabase pureftpd
#MYSQLCrypt md5 nguyên nhân , cleartext nơi nào , crypt() or password() - md5 is VERY RECOMMENDABLE uppon cleartext
MYSQLCrypt md5
MYSQLGetPW SELECT Password FROM ftpd WHERE User="L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "R")
MYSQLGetUID SELECT Uid FROM ftpd WHERE User="L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "R")
MYSQLGetGID SELECT Gid FROM ftpd WHERE User="L"AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "R")
MYSQLGetDir SELECT Dir FROM ftpd WHERE User="L"AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "R")
MySQLGetBandwidthUL SELECT ULBandwidth FROM ftpd WHERE User="L"AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "R")
MySQLGetBandwidthDL SELECT DLBandwidth FROM ftpd WHERE User="L"AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "R")
MySQLGetQTASZ SELECT QuotaSize FROM ftpd WHERE User="L"AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "R")
MySQLGetQTAFS SELECT QuotaFiles FROM ftpd WHERE User="L"AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "R")

Hãy chắc chắn rằng bạn bản quyền đã thay thế chuỗi ftpdpass bản quyền với tài khoản MySQL pureftpd trong dòng MYSQLPassword! Và lưu ý thêm rằng chúng ta sử dụng md5 như 1 phương thức MYSQLCrypt bản quyền , nghĩa là chúng ta kích hoạt sẽ lưu trữ miễn phí tất cả mật khẩu kiểm tra của người dùng thành chuỗi MD5 trong cơ sở dữ liệu – link down sẽ an toàn hơn trên điện thoại rất nhiều so ở đâu nhanh với dạng text thông thường khóa chặn .

Tạo đường dẫn cho kích hoạt cho PureFTPd đăng ký vay và khởi động nó:

chkconfig --add pure-ftpd
/etc/init.d/pure-ftpd start

Cố định cơ sở dữ liệu tốc độ và kiểm tra

Để thực hiện ở đâu tốt quá trình này chúng ta cần làm trên nền MySQL shell:

mysql -u root -p
USE pureftpd;

khóa chặn và tạo tài khoản người dùng exampleuser xóa tài khoản với trạng thái 1 (nghĩa là tài khoản ftp đang qua app được kích hoạt) download , mật khẩu là secret ( dịch vụ sẽ tăng tốc được mã hóa nạp tiền và lưu trữ tính năng với chức năng MD5 miễn phí của MySQL) giảm giá , thông số UID địa chỉ và GID 2001 (userid phải làm sao và groupid xóa tài khoản của nhóm tạo trên kia) miễn phí , thư mục gốc /home/www.example.com qua app , giới hạn băng thông upload link down và download là khoảng 100 KB/sec link down , dung lượng quota cho phép là 50 MB:

INSERT INTO `ftpd` (`User` lấy liền , `status` kỹ thuật , `Password` giả mạo , `Uid` trực tuyến , `Gid` trực tuyến , `Dir` qua app , `ULBandwidth` tăng tốc , `DLBandwidth` tự động , `comment` mới nhất , `ipaccess` chi tiết , `QuotaSize` trực tuyến , `QuotaFiles`) VALUES ("exampleuser" vô hiệu hóa , "1" ở đâu nhanh , MD5("secret") trực tuyến , "2001" qua mạng , "2001" quảng cáo , "https://quantrimang.com/home/www.example.com" kỹ thuật , "100" vô hiệu hóa , "100" nơi nào , "" lừa đảo , "*" tải về , "50" trên điện thoại , "0");

quit;

Tiếp theo như thế nào , mở chương trình FTP client (ví dụ như WS_FTP lừa đảo hoặc SmartFTP trên Windows phải làm sao , gFTP trên Linux) tại máy trạm bản quyền và kết nối bằng tham số hostname server1.example.com ( hỗ trợ hoặc địa chỉ IP) tất toán , tên tài khoản là exampleuser tốc độ và mật khẩu secret tốc độ .

tăng tốc Nếu gõ lệnh sau:

ls -l /home

bạn kỹ thuật sẽ thấy thư mục /home/www.example.com (thư mục gốc lấy liền của tài khoản exampleuser) hướng dẫn được tự động tạo ra cài đặt , quản lý giá rẻ bởi ftpuser full crack và ftpgroup:

server1:~ # ls -l /home
total 8
drwxr-xr-x 6 administrator users 4096 Jul 19 17:26 administrator
drwx------ 2 ftpuser ftpgroup 4096 Sep 13 20:57 www.example.com
server1:~ #

Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

Việc quản lý này mới nhất sẽ đơn giản cập nhật và dễ dàng hơn qua app rất nhiều sử dụng nếu công cụ hỗ trợ có giao diện đồ họa full crack , tại đây chúng ta dịch vụ sẽ dùng phpMyAdmin (đường dẫn http://server1.example.com/phpMyAdmin/ full crack hoặc http://192.168.0.100/phpMyAdmin/) nguyên nhân để bắt đầu kỹ thuật quá trình quản lý cơ sở dữ liệu pureftpd:

Hướng dẫn tạo Virtual Hosting với PureFTPd và MySQL

Tại đây chúng tôi danh sách sẽ cùng tìm hiểu về bảng cơ sở dữ liệu ftpd phải làm sao với giả mạo các tham số sau:

- User: tên bản quyền của tài khoản PureFTPd ảo (ở đây là exampleuser)

- status kiểm tra với 2 giá trị – 0 hỗ trợ hoặc 1 mật khẩu . Trong đó 1 là trạng thái kích hoạt tính năng , 0 có nghĩa là không hoạt động full crack và người dùng không thể đăng nhập.

- Password: mật khẩu đăng nhập quản lý của tài khoản kiểm tra , ở đây toàn bộ đều tăng tốc được mã hóa dữ liệu và lưu trữ dưới dạng chuỗi MD5:

Hướng dẫn tạo Virtual Hosting với PureFTPd và MySQL

- UID: thông số userid nạp tiền của tài khoản ftp tạo ra bên trên (ví dụ 2001)

- GID: số groupid vô hiệu hóa của nhóm tài khoản ftp lấy liền được tạo ra bên trên (ở đây là 2001)

- Dir: thư mục gốc qua app của tài khoản PureFTPd ảo (ở đây là /home/www.example.com) lấy liền . miễn phí Nếu thư mục này không có sẵn tăng tốc , nó nơi nào sẽ mới nhất được tạo ra khi tài khoản người dùng đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên qua giao thức FTP danh sách , kích hoạt mật khẩu những tài khoản ảo đó khóa chặn sẽ lừa đảo được “giam giữ” trong phạm vi tất toán của thư mục gốc này

- ULBandwidth: lưu lượng băng thông - bandwidth mật khẩu để upload qua app của tài khoản ảo tính theo KB/sec hay nhất . Trong đó giá trị 0 nghĩa là không giới hạn

- DLBandwidth: dung lượng băng thông download tốt nhất của tài khoản kích hoạt , trực tuyến cũng tính theo KB/sec qua mạng , dữ liệu với giá trị 0 là không giới hạn

- comment: người sử dụng điền thông tin chú thích

- ipaccess: giá trị giả mạo các địa chỉ IP tính năng được cho phép kết nối tới tài khoản FTP này cài đặt , giá trị an toàn đặc biệt * nghĩa là chấp nhận bất kỳ địa chỉ IP nào

- QuotaSize: dung lượng lưu trữ tính theo MB (không giống như ULBandwidth hướng dẫn và DLBandwidth tính theo KB) lấy liền tính năng các tài khoản người dùng ảo sử dụng tự động để lưu trữ dữ liệu trên server FTP như thế nào . Giá trị 0 nghĩa là không giới hạn.

- QuotaFiles: số lượng file kinh nghiệm đăng ký vay các tài khoản ảo giảm giá được phép lưu trữ trên server FTP cập nhật . Giá trị 0 nghĩa là không giới hạn


Tài khoản FTP Anonymous

trên điện thoại Nếu bạn muốn tạo 1 tài khoản FTP “nặc danh” - anonymous (nghĩa là tổng hợp bất cứ ai kích hoạt cũng miễn phí có thể truy cập vào tài khoản này qua mạng mà không cần mật khẩu) ứng dụng thì cần 1 tài khoản người dùng tải về và nhóm gọi là ftp hướng dẫn . Ở chế độ mặc định quảng cáo , cả 2 đều chi tiết được tự động tạo ra khi bạn tiến hành cài đặt gói pure-ftpd đăng ký vay . Tuy nhiên an toàn , thư mục gốc mặc định link down của ftp là /srv/ftp miễn phí , quảng cáo nhưng tại đây chúng ta mật khẩu sẽ tạo 1 thư mục ftp anonymous trong /home/ftp địa chỉ . phải làm sao Bên cạnh đó sửa lỗi , bạn khóa chặn vẫn ở đâu tốt có thể sử dụng thư mục /srv/ftp dành cho công cụ các tài khoản ftp anonymous này – giá rẻ nếu muốn.

lấy liền Nếu muốn sử dụng thư mục gốc /home/ftp sử dụng , hãy mở file /etc/passwd cập nhật và thay đổi tham số liên quan đến thư mục gốc xóa tài khoản của người dùng ftp từ /srv/ftp thành /home/ftp:

vi /etc/passwd

[...]
#ftp:x:40:49:FTP account:/srv/ftp:/bin/bash
ftp:x:40:49:FTP account:/home/ftp:/bin/bash
[...]

Và chuyển /srv/ftp thành /home (không cần làm bước này mẹo vặt nếu bạn muốn dùng /srv/ftp):

mv /srv/ftp /home

Sau đó vô hiệu hóa , chúng ta tiếp tục tạo thư mục /home/ftp/incoming ứng dụng để cho phép phải làm sao các tài khoản người dùng anonymous upload dữ liệu khóa chặn , đồng thời gán quyền giá trị 311 cho thư mục /home/ftp/incoming ở đâu uy tín , mục đích chi tiết để người sử dụng upload địa chỉ những không thể nhìn thấy khóa chặn hoặc download dữ liệu từ thư mục đó lừa đảo . Còn thư mục /home/ftp tài khoản sẽ giảm giá được cấp quyền 555 dịch vụ để người dùng xem xét vô hiệu hóa và tải file:

chown ftp:nobody /home/ftp
cd /home/ftp
mkdir incoming
chown ftp:nobody incoming/
chmod 311 incoming/
cd ../
chmod 555 ftp/

Thay vào đó ở đâu tốt , lấy liền nếu full crack vẫn muốn sử dụng /srv/ftp tài khoản thì chỉ cần thay /home/ftp qua app với /srv/ftp ở dòng lệnh trên.

sử dụng với tốc độ tất cả kích hoạt các ở đâu uy tín quá trình trên tất toán , tài khoản Anonymous kích hoạt có thể đăng nhập cập nhật , tải dữ liệu trực tiếp từ /home/ftp nguyên nhân , an toàn nhưng tất toán quá trình upload kỹ thuật sẽ bị giới hạn trong thư mục /home/ftp/incoming (một khi dữ liệu dã mật khẩu được tải đến thư mục /home/ftp/incoming ở đâu tốt thì giả mạo sẽ không thể phải làm sao được truy cập phải làm sao hoặc tải xuống tại đây sử dụng , sửa lỗi nếu muốn tải đăng ký vay hoặc truy cập download , người quản trị phải di chuyển tổng hợp hoặc sao chép chúng tới thư mục /home/ftp).

Bước nạp tiền tiếp theo chúng ta cần thực hiện là điều chỉnh lại file cấu hình PureFTPd cho tài khoản ftp anonymous kích hoạt . Mở file /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf hỗ trợ và sửa lại tính năng như sau:

vi /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

[...]
NoAnonymous no
[...]
AntiWarez no
[...]
AnonymousBandwidth 8
[...]
AnonymousCantUpload no
[...]

Cuối cùng giá rẻ , khởi động lại PureFTPd:

/etc/init.d/pure-ftpd restart

hỗ trợ Khi hoàn tất mới nhất các hướng dẫn quá trình trên nghĩa là bạn trực tuyến đã thành công trong việc tạo host ảo mật khẩu với PureFTPd chia sẻ và MySQL ( an toàn bao gồm Quota giảm giá và quản lý băng thông) trên nền tảng OpenSUSE 11.3 tính năng . Chúc hướng dẫn các bạn thành công!

4.9/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext