Hơn 100 bài tập Python có lời giải (code mẫu)

Hơn 100 bài tập Python kèm code mẫu được anh chàng zhiwehu chia sẻ trên Github, tuy nhiên, lời giải của loạt bài tập này được viết trên phiên bản Python đã cũ. Sau đây Quản Trị Mạng sẽ Việt hóa và chỉnh sửa để phù hợp với bản Pytho

dịch vụ Hơn 100 bài tập Python kèm code mẫu ở đâu tốt được anh chàng zhiwehu chia sẻ trên Github tăng tốc , tuy nhiên khóa chặn , code mẫu chia sẻ của loạt bài tập này địa chỉ được viết trên phiên bản Python quản lý đã cũ ở đâu nhanh . dữ liệu Sau đây Quản Trị Mạng dữ liệu sẽ Việt hóa ở đâu uy tín và chỉnh sửa danh sách để phù hợp qua app với bản Python 3.x giúp cập nhật các bạn tiện học danh sách và luyện tập Python.

Lưu ý: Các code mẫu trong bài cài đặt được viết trên Python 3.6.2 ứng dụng , nơi nào nếu bạn đang sử dụng phiên bản Python từ 2.5 trở xuống kiểm tra có thể không chạy xóa tài khoản được code vì trong bản Python mới nhiều lệnh địa chỉ , hàm tốt nhất đã quản lý được thay đổi.

Số bài tập Python này nguyên nhân sẽ địa chỉ được chia thành 3 cấp độ dành cho cả người mới bắt đầu học lập trình mật khẩu , người kỹ thuật đã học lập trình kinh nghiệm nhưng mới học Python tài khoản kiểm tra những người muốn nâng cao trình độ Python trực tuyến . Mỗi bài tập đều có đầy đủ qua mạng các phần là yêu cầu kiểm tra của bài nơi nào , gợi ý làm bài lừa đảo và lời giải (code mẫu) miễn phí , chính là code Python mẫu tất toán để bạn tham khảo hay nhất . tăng tốc Bây giờ mời bạn đi vào mẹo vặt các nội dung cụ thể khóa chặn nhé.

Bài tập Python thực hành tốc độ với code mẫu

 • 1 qua app . Mô tả cấp độ Python
 • 2 công cụ . Cấu trúc bài tập Python
 • 3 tổng hợp . Bài tập Python level 1
 • 4 miễn phí . Bài tập Python level 2
 • 5 an toàn . Bài tập Python level 3
 • 6 ở đâu tốt . Bài tập Python khác

1 tốc độ . Mô tả cấp độ Python

Level 1: Người vừa trải qua khóa học tổng quan về Python vô hiệu hóa , xóa tài khoản có thể giải quyết một số vấn đề kinh nghiệm với 1 tốt nhất , 2 class kinh nghiệm hoặc hàm Python tốc độ . tổng hợp Những bài tập thuộc cấp độ này chi tiết có thể tìm thấy trong lấy liền các sách giáo khoa kích hoạt , tài liệu hướng dẫn thông thường.

Level 2: Người mới học Python mật khẩu nhưng dịch vụ đã có nền tảng lập trình nạp tiền tương đối mạnh mẽ từ trước trực tuyến , địa chỉ có thể giải quyết tốc độ các vấn đề liên quan tới 3 lớp mới nhất hoặc hàm Python tăng tốc . khóa chặn Những bài tập này thường không tìm thấy trong sách giáo khoa.

Level 3: Nâng cao như thế nào , sử dụng Python mật khẩu để giải quyết tăng tốc những vấn đề phức tạp hơn bằng cách sử dụng nhiều hàm nhanh nhất , cấu trúc dữ liệu tăng tốc và thuật toán phong phú quản lý . Ở cấp độ này bạn địa chỉ có thể giải quyết cập nhật các vấn đề sử dụng vài package Python tiêu chuẩn an toàn hỗ trợ những kỹ thuật lập trình nâng cao.

2 cập nhật . Cấu trúc bài tập Python

Mỗi bài tập Python trong trang này qua mạng sẽ gồm có 3 phần hỗ trợ như sau:

 • Câu hỏi.
 • Gợi ý.
 • Code mẫu.

Mình phải làm sao sẽ dịch vụ để nguyên xi dạng gốc như thế này link down , bạn lừa đảo có thể xem câu hỏi quản lý , gợi ý phải làm sao sau đó tự thực hành trước khi kéo xuống xem code mẫu dữ liệu nhé.

3 mẹo vặt . Bài tập Python level 1

Bài 01:

Câu hỏi:

Viết chương trình tìm chia sẻ tất cả giả mạo các số chia hết cho 7 ở đâu uy tín nhưng không phải bội số tự động của 5 tổng hợp , nằm trong đoạn 2000 nơi nào và 3200 (tính cả 2000 tài khoản và 3200) thanh toán . Các số thu tính năng được an toàn sẽ dữ liệu được in thành chuỗi trên một dòng chia sẻ , cách nhau bằng dấu phẩy.

Gợi ý:

 • Sử dụng range(#begin tính năng , #end)

Code mẫu:

j=[]
for i in range(2000 ở đâu nhanh , 3201):
 if (i%7==0) and (i%5!=0):
  j.append(str(i))
print (",".join(j))

Bài 02:

Câu hỏi:

Viết một chương trình ở đâu uy tín có thể tính giai thừa lừa đảo của một số cho trước an toàn . Kết quả mới nhất được in thành chuỗi trên một dòng tổng hợp , phân tách hướng dẫn bởi dấu phẩy trực tuyến . Ví dụ xóa tài khoản , số cho trước là 8 sử dụng thì kết quả đầu ra phải là 40320.

Gợi ý:

 • Trong trường hợp dữ liệu đầu vào nhanh nhất được cung cấp địa chỉ , bạn hãy chọn cách ứng dụng để người dùng nhập số vào.

Code mẫu:

x=int(input("Nhập số cần tính giai thừa:"))
def fact(x):
 if x == 0:
  return 1
 return x * fact(x - 1)
print (fact(x))

Bài 03:

Câu hỏi:

Với số nguyên n nhất định tăng tốc , hãy viết chương trình sửa lỗi để tạo ra một dictionary chứa (i download , i*i) như là số nguyên từ 1 đến n ( lấy liền bao gồm cả 1 trực tuyến và n) quảng cáo sau đó in ra dictionary này mật khẩu . Ví dụ: Giả sử số n là 8 qua mạng thì đầu ra mẹo vặt sẽ là: {1: 1 nhanh nhất , 2: 4 phải làm sao , 3: 9 bản quyền , 4: 16 link down , 5: 25 lấy liền , 6: 36 nạp tiền , 7: 49 hỗ trợ , 8: 64}.

Gợi ý:

 • Viết lệnh yêu cầu nhập số nguyên n.

Code mẫu:

n=int(input("Nhập vào một số:"))
d=dict()
for i in range(1,n+1):
 d[i]=i*i
 #Code by Quantrimang.com

print (d)

Bài 04:

Câu hỏi:

Viết chương trình chấp nhận một chuỗi số công cụ , phân tách bằng dấu phẩy từ giao diện điều khiển vô hiệu hóa , tạo ra một danh sách qua app và một tuple chứa mới nhất mọi số.

Ví dụ: Đầu vào hướng dẫn được cung cấp là 34,67,55,33,12,98 lấy liền thì đầu ra là:

["34" qua mạng , "67" chi tiết , "55" tài khoản , "33" đăng ký vay , "12" tải về , "98"]
("34" cập nhật , "67" tài khoản , "55" tài khoản , "33" tốc độ , "12" nguyên nhân , "98")

Gợi ý:

 • Viết lệnh yêu cầu nhập vào qua app các giá trị xóa tài khoản sau đó dùng quy tắc chuyển đổi kiểu dữ liệu đăng ký vay để hoàn tất.

Code mẫu:

values=input("Nhập vào kỹ thuật các giá trị:")
l=values.split(",")
t=tuple(l)
print (l)
print (t)

Bài 05:

Câu hỏi:

Định nghĩa một class có ít nhất 2 method:

getString: giảm giá để nhận một chuỗi do người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

printString: in chuỗi vừa nhập sang chữ hoa.

qua app Thêm vào sử dụng các hàm hiểm tra đơn giản sửa lỗi để kiểm tra method nạp tiền của class.

Ví dụ: Chuỗi nhập vào là quantrimang.com ở đâu tốt thì đầu ra phải là: QUANTRIMANG.COM

Gợi ý:

 • Sử dụng __init__ ở đâu nhanh để xây dựng mới nhất các tham số.

Code mẫu:

class InputOutString(object):
 def __init__(self):
  self.s = ""

 def getString(self):
  self.s = input("Nhập chuỗi:")
# Code by Quantrimang.com
 def printString(self):
  print (self.s.upper())

strObj = InputOutString()
strObj.getString()
strObj.printString()

Bài 06:

Câu hỏi:

Viết một method tính giá trị bình phương lấy liền của một số.

Gợi ý:

 • Sử dụng toán tử **.

Code mẫu:

x=int(input("Nhập một số:")) #nhập số cần tính bình phương từ giao diện
def square(num): #định nghĩa bình phương tài khoản của một số
 return num ** 2
# Code by Quantrimang.com
print (square(2)) #in bình phương nguyên nhân của 2
print (square(3)) #in bình phương ở đâu uy tín của 3
print (square(x)) #in bình phương tài khoản của x

Vì đề bài không yêu cầu cụ thể bạn phải tính bình phương số có sẵn hay số nhập vào nên mình dùng cả hai.

Bài 07:

Câu hỏi:

Python có nhiều hàm thanh toán được tích hợp sẵn giảm giá , như thế nào nếu không biết cách sử dụng nó bản quyền , bạn tải về có thể đọc tài liệu trực tuyến qua web hoặc tìm vài cuốn sách mới nhất . Nhưng Python qua mạng cũng có sẵn tài liệu về hàm cho qua mạng mọi hàm tích hợp trong Python trực tuyến . Yêu cầu địa chỉ của bài tập này là viết một chương trình địa chỉ để in tài liệu về một số hàm Python an toàn được tích hợp sẵn như abs() ở đâu tốt , int() hướng dẫn , input() mật khẩu và thêm tài liệu cho hàm bạn tự định nghĩa.

Gợi ý:

 • Sử dụng __doc__

Code mẫu:

print (abs.__doc__)
print (int.__doc__)
print (input.__doc__)
# Code by Quantrimang.com
def square(num):
 """Trả lại giá trị bình phương đăng ký vay của số nguyên nhân được nhập vào.

 Số nhập vào phải là số nguyên.
 """
 return num ** 2

print (square.__doc__)

Bài 08:

Câu hỏi:

Định nghĩa một lớp gồm có tham số lớp cập nhật và có cùng tham số instance

Gợi ý:

 • bản quyền Khi định nghĩa tham số instance danh sách , cần thêm nó vào __init__
 • Bạn tăng tốc có thể khởi tạo một đối tượng công cụ với tham số bắt đầu danh sách hoặc thiết lập giá trị sau đó.

Code mẫu:

class Person:
 # Định nghĩa lớp "name"
 name = "Person"
 # Code by Quantrimang.com
 def __init__(self chi tiết , name = None):
 # self.name là biến instance
 self.name = name

jeffrey = Person("Jeffrey")
print ("%s name is %s" % (Person.name trực tuyến , jeffrey.name))

nico = Person()
nico.name = "Nico"
print ("%s name is %s" % (Person.name chia sẻ , nico.name))

4 vô hiệu hóa . Bài tập Python level 2

Bài 09:

Câu hỏi:

Viết chương trình chi tiết và in giá trị theo công thức cho trước: Q = √([(2 * C * D)/H]) (bằng chữ: Q bằng căn bậc hai kinh nghiệm của [(2 nhân C nhân D) chia H] miễn phí . Với giá trị cố định khóa chặn của C là 50 full crack , H là 30 thanh toán . D là dãy giá trị tùy biến tự động , công cụ được nhập vào từ giao diện người dùng danh sách , dữ liệu các giá trị link down của D mẹo vặt được phân cách bằng dấu phẩy.

Ví dụ: Giả sử chuỗi giá trị bản quyền của D nhập vào là 100,150,180 nạp tiền thì đầu ra quảng cáo sẽ là 18,22,24.

Gợi ý:

 • nạp tiền Nếu đầu ra nhận nạp tiền được là một số dạng thập phân dịch vụ , bạn cần làm tròn thành giá trị gần nhất tải về , ví dụ 26.0 khóa chặn sẽ an toàn được in là 26.
 • Trong trường hợp dữ liệu đầu vào đăng ký vay được cung cấp cho câu hỏi tự động , nó full crack được giả định là đầu vào do người dùng nhập từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

#!/usr/bin/env python
import math
c=50
h=30
value = []
items=[x for x in input("Nhập giá trị phải làm sao của d: ").split(",")]
for d in items:
 value.append(str(int(round(math.sqrt(2*c*float(d)/h)))))
# Code by Quantrimang.com
print (",".join(value))

Bài 10:

Câu hỏi:

Viết một chương trình có 2 chữ số kỹ thuật , X như thế nào , Y nhận giá trị từ đầu vào hướng dẫn và tạo ra một mảng 2 chiều cài đặt . Giá trị phần tử trong hàng thứ i đăng ký vay và cột thứ j đăng ký vay của mảng phải là i*j.

Lưu ý: i=0,1,...,X-1; j=0,1,...,Y-1.

Ví dụ: Giá trị X giá rẻ , Y nhập vào là 3,5 kỹ thuật thì đầu ra là: [[0 trên điện thoại , 0 miễn phí , 0 thanh toán , 0 giả mạo , 0] tải về , [0 hay nhất , 1 ở đâu tốt , 2 qua app , 3 lấy liền , 4] mẹo vặt , [0 tốc độ , 2 phải làm sao , 4 giảm giá , 6 nguyên nhân , 8]]

Gợi ý:

 • Viết lệnh thanh toán để nhận giá trị X tự động , Y từ giao diện điều khiển do người dùng nhập vào.

Code mẫu:

input_str = input("Nhập X bản quyền , Y: ")
dimensions=[int(x) for x in input_str.split(",")]
rowNum=dimensions[0]
colNum=dimensions[1]
multilist = [[0 for col in range(colNum)] for row in range(rowNum)]
# Viết giả mạo bởi Quantrimang.com
for row in range(rowNum):
 for col in range(colNum):
  multilist[row][col]= row*col

print (multilist)

Bài 11:

Câu hỏi:

Viết một chương trình chấp nhận chuỗi từ do người dùng nhập vào ở đâu nhanh , phân tách nhau chia sẻ bởi dấu phẩy phải làm sao và in tải về những từ đó thành chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái lừa đảo , phân tách nhau bằng dấu phẩy.

Giả sử đầu vào tải về được nhập là: without,hello,bag,world nơi nào , nạp tiền thì đầu ra giả mạo sẽ là: bag,hello,without,world.

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào tốt nhất được nhập vào chương trình nó nên khóa chặn được giả định là dữ liệu kinh nghiệm được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

items=[x for x in input("Nhập một chuỗi: ").split(",")]
items.sort()
print (",".join(items))

Bài 12:

Câu hỏi:

Viết một chương trình chấp nhận chuỗi là vô hiệu hóa các dòng lấy liền được nhập vào ở đâu tốt , chuyển an toàn các dòng này thành chữ in hoa tự động và in ra màn hình tải về . Giả sử đầu vào là:

Hello world
Practice makes perfect

Thì đầu ra nguyên nhân sẽ là:

HELLO WORLD
PRACTICE MAKES PERFECT

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào mật khẩu được nhập vào chương trình nó nên tính năng được giả định là dữ liệu đăng ký vay được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

lines = []
while True:
 s = input()
 if s:
  lines.append(s.upper())
 else:
  break;
# Bài Python 12 kích hoạt , Code by Quantrimang.com
for sentence in lines:
 print (sentence)

Bài 13:

Câu hỏi:

Viết một chương trình chấp nhận đầu vào là một chuỗi an toàn các từ tách biệt hay nhất bởi khoảng trắng như thế nào , loại bỏ ở đâu uy tín các từ trùng lặp tự động , sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái khóa chặn , rồi in chúng.

Giả sử đầu vào là: hello world and practice makes perfect and hello world again

Thì đầu ra là: again and hello makes perfect practice world

Gợi ý:

 • Trong trường hợp dữ liệu đầu vào full crack được nhập vào chương trình nó nên phải làm sao được giả định là dữ liệu như thế nào được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.
 • Sử dụng set xóa tài khoản để loại bỏ dữ liệu trùng lặp tự động full crack và dùng sorted() nơi nào để sắp xếp dữ liệu.

Code mẫu:

s = input("Nhập chuỗi tất toán của bạn: ")
words = [word for word in s.split(" ")]
print (" ".join(sorted(list(set(words)))))

Bài 14:

Câu hỏi:

Viết một chương trình chấp nhận đầu vào là chuỗi công cụ các số nhị phân 4 chữ số hỗ trợ , phân tách chia sẻ bởi dấu phẩy tốc độ , kiểm tra xem chúng có chia hết cho 5 không link down . Sau đó in dịch vụ các số chia hết cho 5 thành dãy phân tách địa chỉ bởi dấu phẩy.

Ví dụ đầu vào là: 0100,0011,1010,1001

Đầu ra full crack sẽ là: 1010

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào link down được nhập vào chương trình nó nên địa chỉ được giả định là dữ liệu miễn phí được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

value = []
items=[x for x in input("Nhập bản quyền các số nhị phân: ").split(",")]
for p in items:
 intp = int(p tài khoản , 2)
 if not intp%5:
 value.append(p)
# Bài tập Python 14 link down , viết cài đặt bởi Quantrimang.com
print (",".join(value))

Bài 15:

Câu hỏi:

Viết một chương trình tìm ở đâu nhanh tất cả tính năng các số trong đoạn 1000 qua app và 3000 (tính cả 2 số này) sao cho tất toán tất cả nạp tiền các chữ số trong số đó là số chẵn giá rẻ . In hỗ trợ các số tìm download được thành chuỗi cách nhau miễn phí bởi dấu phẩy tăng tốc , trên một dòng.

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào nơi nào được nhập vào chương trình nó nên thanh toán được giả định là dữ liệu link down được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

values = []
for i in range(1000 nạp tiền , 3001):
 s = str(i)
 if (int(s[0])%2==0) and (int(s[1])%2==0) and (int(s[2])%2==0) and (int(s[3])%2==0):
 values.append(s)
# Bài tập Python 15 qua app , Code by Quantrimang.com
print (",".join(values))

Bài 16:

Câu hỏi:

Viết một chương trình chấp nhận đầu vào là một câu tốc độ , đếm số chữ cái hướng dẫn và chữ số trong câu đó danh sách . Giả sử đầu vào sau ở đâu nhanh được cấp cho chương trình: hello world! 123

Thì đầu ra ứng dụng sẽ là:

Số chữ cái là: 10
Số chữ số là: 3

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào như thế nào được nhập vào chương trình nó nên đăng ký vay được giả định là dữ liệu dữ liệu được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

s = input("Nhập câu ở đâu uy tín của bạn: ")
# Bài tập Python 16 tính năng , Code by Quantrimang.com
d={"DIGITS":0 giảm giá , "LETTERS":0}
for c in s:
 if c.isdigit():
  d["DIGITS"]+=1
 elif c.isalpha():
  d["LETTERS"]+=1
 else:
  pass
print ("Số chữ cái là:" tài khoản , d["LETTERS"])
print ("Số chữ số là:" kiểm tra , d["DIGITS"])

Bài 17:

Câu hỏi:

Viết một chương trình chấp nhận đầu vào là một câu nhanh nhất , đếm chữ hoa kích hoạt , chữ thường.

Giả sử đầu vào là: Quản Trị Mạng

Thì đầu ra là:

Chữ hoa: 3

Chữ thường: 8

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào lừa đảo được nhập vào chương trình nó nên tổng hợp được giả định là dữ liệu tải về được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

s = input("Nhập câu download của bạn: ")
d={"UPPER CASE":0 tải về , "LOWER CASE":0}
# Code by Quantrimang.com
for c in s:
 if c.isupper():
  d["UPPER CASE"]+=1
 elif c.islower():
  d["LOWER CASE"]+=1
 else:
  pass
print ("Chữ hoa:" kích hoạt , d["UPPER CASE"])
print ("Chữ thường:" lừa đảo , d["LOWER CASE"])

Bài 18:

Câu hỏi:

Viết một chương trình tính giá trị chia sẻ của a+aa+aaa+aaaa lấy liền với a là số như thế nào được nhập vào ở đâu uy tín bởi người dùng.

Giả sử a tổng hợp được nhập vào là 1 công cụ thì đầu ra tải về sẽ là: 1234

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào kỹ thuật được nhập vào chương trình nó nên quảng cáo được giả định là dữ liệu kiểm tra được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

a = input("Nhập số a: ")
n1 = int( "%s" % a )
n2 = int( "%s%s" % (a,a) )
n3 = int( "%s%s%s" % (a,a,a) )
n4 = int( "%s%s%s%s" % (a,a,a,a) )
# Bài tập Python 18 nguyên nhân , Code by Quantrimang.com
print ("Tổng cần tính là: ",n1+n2+n3+n4)

Bài 19:

Câu hỏi:

Sử dụng một danh sách lừa đảo để lọc nguyên nhân các số lẻ từ danh sách quản lý được người dùng nhập vào.

Giả sử đầu vào là: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 mẹo vặt thì đầu ra phải là: 1,3,5,7,9

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào hỗ trợ được nhập vào chương trình nó nên download được giả định là dữ liệu kiểm tra được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

values = input("Nhập dãy số ứng dụng của bạn hướng dẫn , cách nhau full crack bởi dấu phẩy: ")
numbers = [x for x in values.split(",") if int(x)%2!=0]
print (",".join(numbers))

Bài 20:

Câu hỏi:

Viết chương trình tính số tiền thực khóa chặn của một tài khoản ngân hàng dựa trên nhật ký giao dịch tăng tốc được nhập vào từ giao diện điều khiển.

Định dạng nhật ký hướng dẫn được hiển thị kích hoạt như sau:

D 100
W 200

(D là tiền gửi cập nhật , W là tiền rút ra).

Giả sử đầu vào trên điện thoại được cung cấp là:

D 300

D 300

W 200

D 100

Thì đầu ra lấy liền sẽ là:

500

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào hướng dẫn được nhập vào chương trình nó nên tối ưu được giả định là dữ liệu tài khoản được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

import sys
netAmount = 0
# Bài tập Python 20 kỹ thuật , Code by Quantrimang.com
while True:
 s = input("Nhập nhật ký giao dịch: ")
 if not s:
  break
 values = s.split(" ")
 operation = values[0]
 amount = int(values[1])
 if operation=="D":
  netAmount+=amount
 elif operation=="W":
  netAmount-=amount
 else:
  pass
print (netAmount)

5 ứng dụng . Bài tập Python level 3

Bài 21:

Câu hỏi:

Một website yêu cầu người dùng nhập tên người dùng tất toán và mật khẩu công cụ để đăng ký ở đâu tốt . Viết chương trình mẹo vặt để kiểm tra tính hợp lệ qua web của mật khẩu kỹ thuật mà người dùng nhập vào.

Các tiêu chí kiểm tra mật khẩu giảm giá bao gồm:

1 an toàn . Ít nhất 1 chữ cái nằm trong [a-z]
2 phải làm sao . Ít nhất 1 số nằm trong [0-9]
3 ở đâu nhanh . Ít nhất 1 kí tự nằm trong [A-Z]
4 ở đâu uy tín . Ít nhất 1 ký tự nằm trong [$ # @]
5 cài đặt . Độ dài mật khẩu tối thiểu: 6
6 kiểm tra . Độ dài mật khẩu tối đa: 12

Chương trình phải chấp nhận một chuỗi mật khẩu phân tách nhau qua app bởi dấu phẩy giả mạo và kiểm tra xem chúng có đáp ứng giảm giá những tiêu chí trên hay không hay nhất . Mật khẩu hợp lệ quảng cáo sẽ đăng ký vay được in tối ưu , mỗi mật khẩu cách nhau tải về bởi dấu phẩy.

Ví dụ mật khẩu nhập vào chương trình là: ABd1234@1,a F1#,2w3E*,2We3345

Thì đầu ra download sẽ là: ABd1234@1

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào cài đặt được nhập vào chương trình nó nên hướng dẫn được giả định là dữ liệu ở đâu uy tín được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

import re
value = []
items=[x for x in input("Nhập mật khẩu: ").split(",")]
# Bài tập Python 21 kinh nghiệm , Code by Quantrimang.com
for p in items:
 if len(p)<6 or len(p)>12:
  continue
 else:
  pass
 if not re.search("[a-z]",p):
  continue
 elif not re.search("[0-9]",p):
  continue
 elif not re.search("[A-Z]",p):
  continue
 elif not re.search("[$#@]",p):
  continue
 elif re.search("s",p):
  continue
 else:
  pass
 value.append(p)
print (",".join(value))

Bài 22:

Câu hỏi:

Viết chương trình sắp xếp tuple (name tải về , age tăng tốc , score) theo thứ tự tăng dần ở đâu tốt , name là string dịch vụ , age đăng ký vay và height là number hỗ trợ . Tuple kiểm tra được nhập vào hướng dẫn bởi người dùng ở đâu tốt . Tiêu chí sắp xếp là:

Sắp xếp theo name an toàn sau đó sắp xếp theo age nguyên nhân , giảm giá sau đó sắp xếp theo score qua app . Ưu tiên là tên > tuổi > điểm.

trên điện thoại Nếu đầu vào là:

Tom,19,80
John,20,90
Jony,17,91
Jony,17,93
Json,21,85

Thì đầu ra kích hoạt sẽ là:

[("John" đăng ký vay , "20" nguyên nhân , "90") công cụ , ("Jony" bản quyền , "17" như thế nào , "91") trực tuyến , ("Jony" hướng dẫn , "17" qua mạng , "93") công cụ , ("Json" phải làm sao , "21" ở đâu tốt , "85") qua web , ("Tom" ở đâu tốt , "19" hướng dẫn , "80")]

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào đăng ký vay được nhập vào chương trình nó nên kinh nghiệm được giả định là dữ liệu khóa chặn được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

Sử dụng itemgetter sửa lỗi để chấp nhận nhiều key sắp xếp.

Code mẫu:

from operator import itemgetter tính năng , attrgetter
# Bài tập Python 22 Code by Quantrimang.com
l = []
while True:
 s = input()
 if not s:
  break
 l.append(tuple(s.split(",")))

print (sorted(l công cụ , key=itemgetter(0,1,2)))

Bài 23:

Câu hỏi:

Xác định một class mẹo vặt với generator sửa lỗi có thể lặp lại phải làm sao các số nằm trong khoảng 0 an toàn và n sửa lỗi , công cụ và chia hết cho 7.

Gợi ý:

Sử dụng yield.

Code mẫu:

def putNumbers(n):
 i = 0
 while i<n:
  j=i
  i=i+1
  if j%7==0:
   yield j
# Bài tập Python 23 Code by Quantrimang.com
for i in putNumbers (100):
  print (i)

Bài 24:

Câu hỏi:

Một Robot di chuyển trong mặt phẳng bắt đầu từ điểm đầu tiên (0,0) ở đâu nhanh . Robot chi tiết có thể di chuyển theo hướng UP quảng cáo , DOWN như thế nào , LEFT full crack và RIGHT tất toán với qua mạng những bước nhất định hỗ trợ . Dấu di chuyển tài khoản của robot nhanh nhất được đánh hiển thị giả mạo như sau:

UP 5

DOWN 3

LEFT 3

RIGHT 3

Các con số sau phía sau hướng di chuyển chính là số bước đi như thế nào . Hãy viết chương trình hay nhất để tính toán khoảng cách từ vị trí tăng tốc hiện tại đến vị trí đầu tiên bản quyền , sau khi robot hay nhất đã di chuyển một quãng đường như thế nào . bản quyền Nếu khoảng cách là một số thập phân chỉ cần in só nguyên gần nhất.

Ví dụ: an toàn Nếu tuple hay nhất sau đây là input xóa tài khoản của chương trình:

UP 5
DOWN 3
LEFT 3
RIGHT 2

sửa lỗi thì đầu ra kinh nghiệm sẽ là 2.

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào tài khoản được nhập vào chương trình nó nên tài khoản được giả định là dữ liệu nạp tiền được người dùng nhập vào từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

import math
pos = [0,0]
while True:
 s = input()
 if not s:
  break
 movement = s.split(" ")
 direction = movement[0]
 steps = int(movement[1])
 if direction=="UP":
  pos[0]+=steps
 elif direction=="DOWN":
  pos[0]-=steps
 elif direction=="LEFT":
  pos[1]-=steps
 elif direction=="RIGHT":
  pos[1]+=steps
 else:
  pass
# Bài tập Python 24 Code by Quantrimang.com
print (int(round(math.sqrt(pos[1]**2+pos[0]**2))))

Bài 25:

Câu hỏi:

Viết chương trình tính tần suất dịch vụ các từ từ input dịch vụ . Output chi tiết được xuất ra sau khi kích hoạt đã sắp xếp theo bảng chữ cái.

Giả sử input là: New to Python or choosing between Python 2 and Python 3 kiểm tra ? Read Python 2 or Python 3.

Thì output phải là:

2:2
3.:1
3?:1
New:1
Python:5
Read:1
and:1
between:1
choosing:1
or:2
to:1

Gợi ý:

Trong trường hợp dữ liệu đầu vào kinh nghiệm được cung cấp cho câu hỏi full crack , nó phải giá rẻ được giả định là một input hướng dẫn được nhập từ giao diện điều khiển.

Code mẫu:

freq = {} # frequency of words in text
line = input()
for word in line.split():
 freq[word] = freq.get(word,0)+1
 # Bài tập Python 25 Code by Quantrimang.com
words = sorted(freq.keys())
for w in words:
 print ("%s:%d" % (w,freq[w]))

6 giả mạo . Bài tập Python khác

Bài 26:

Câu hỏi:

Định nghĩa 1 hàm tự động có thể tính tổng hai số.

Gợi ý:

Định nghĩa 1 hàm mới nhất với 2 số là đối số hay nhất . Bạn tải về có thể tính tổng trong hàm nơi nào và trả về giá trị.

Code mẫu:

def SumFunction(number1 trực tuyến , number2): #định nghĩa hàm tính tổng
 return number1+number2
print (SumFunction(5,7)) #in tổng 2 số 5 an toàn và 7

Bài 27:

Câu hỏi:

Định nghĩa một hàm quảng cáo có thể chuyển số nguyên thành chuỗi nơi nào và in nó ra giao diện điều khiển

Gợi ý:

Sử dụng str() nạp tiền để chuyển đổi một số thành chuỗi.

Code mẫu:

def printValue(n):
 print (str(n))
printValue(3)

Bài 28:

Câu hỏi:

Định nghĩa hàm mới nhất có thể nhận hai số nguyên trong dạng chuỗi kỹ thuật và tính tổng công cụ của chúng mẹo vặt , qua mạng sau đó in tổng ra giao diện điều khiển.

Gợi ý:

Sử dụng int() như thế nào để chuyển đổi một chuỗi thành số nguyên.

Code mẫu:

def printValue(s1,s2):
 print (int(s1)+int(s2))
printValue("3","4") #Kết quả là 7

Bài 29:

Câu hỏi:

Định nghĩa hàm tính năng có thể nhận 2 chuỗi từ input dịch vụ và nối chúng hỗ trợ sau đó in ra giao diện điều khiển

Gợi ý:

Sử dụng + ở đâu nhanh để nối tính năng các chuỗi.

Code mẫu:

def printValue(s1,s2):
 print (s1+s2)
printValue("3","4") #Kết quả là 34

Bài 30:

Câu hỏi:

Định nghĩa một hàm có input là 2 chuỗi nhanh nhất và in chuỗi có độ dài lớn hơn trong giao diện điều khiển qua web . an toàn Nếu 2 chuỗi có chiều dài như nhau tất toán thì in an toàn tất cả trên điện thoại các chuỗi theo dòng.

Gợi ý:

Sử dụng hàm len() tối ưu để lấy chiều dài kiểm tra của một chuỗi

Code mẫu:

def printValue(s1,s2): 
# Bài tập Python 30 Code by Quantrimang.com
 len1 = len(s1) 
 len2 = len(s2)
 if len1>len2:
  print (s1)
 elif len2>len1:
  print (s2)
 else:
  print(s1)
  print (s2) 
printValue("one","three")

Bài 31:

Câu hỏi:

Định nghĩa hàm giá rẻ có thể chấp nhận input là số nguyên hướng dẫn và in "Đây là một số chẵn" hay nhất nếu nó chẵn quản lý và in "Đây là một số lẻ" nơi nào nếu là số lẻ.

Gợi ý:

Sử dụng toán tử % danh sách để kiểm tra xem số đó chẵn hay lẻ.

Code mẫu:

def checkValue(n): 
 if n%2 == 0: 
print ("Đây là một số chẵn") 
 else: 
  print ("Đây là một số lẻ") 
checkValue(7)

Bài 32:

Câu hỏi:

Định nghĩa một hàm ứng dụng có thể in dictionary chứa key là quản lý các số từ 1 đến 3 ( full crack bao gồm cả hai số) quản lý ứng dụng các giá trị bình phương cập nhật của chúng.

Gợi ý:

 • Sử dụng dict[key]=value miễn phí để nhập mục vào dictionary.
 • Sử dụng toán từ ** miễn phí để lấy bình phương kinh nghiệm của một số.

Code mẫu:

def printDict():
 d=dict() 
 d[1]=1 
 d[2]=2**2 
 d[3]=3**2 
 print (d) 
# Bài tập Python 32 cài đặt , Code by Quantrimang.com
printDict()

Chạy code trên bạn ở đâu nhanh sẽ hướng dẫn được kết quả là một dictionary mẹo vặt như sau: {1: 1 qua web , 2: 4 sử dụng , 3: 9} kiểm tra . dữ liệu Nếu chưa hiểu lắm về kiểu dữ liệu dictionary này bạn hãy đọc lại bài: Kiểu dữ liệu trong Python: chuỗi khóa chặn , số an toàn , list giá rẻ , tuple giả mạo , set qua app và dictionary

Bài 33:

Câu hỏi:

Định nghĩa một hàm tối ưu có thể in dictionary chứa hướng dẫn các key là số từ 1 đến 20 ( an toàn bao gồm cả 1 tổng hợp và 20) tải về nguyên nhân các giá trị bình phương nguyên nhân của chúng.

Gợi ý:

 • Sử dụng dict[key]=value tối ưu để nhập mục vào dictionary.
 • Sử dụng toán từ ** lừa đảo để lấy bình phương như thế nào của một số.
 • Sử dujnng range() cho tất toán các vòng lặp.

Code mẫu:

def printDict():
 d=dict() 
 for i in range(1,21): 
  d[i]=i**2 
 print (d) 
# Bài tập Python 33 trực tuyến , Code by Quantrimang.com
printDict()

Kết quả khi chạy code trên là: {1: 1 tổng hợp , 2: 4 giảm giá , 3: 9 full crack , 4: 16 kỹ thuật , 5: 25 nhanh nhất , 6: 36 kiểm tra , 7: 49 địa chỉ , 8: 64 tổng hợp , 9: 81 hỗ trợ , 10: 100 quảng cáo , 11: 121 tăng tốc , 12: 144 tài khoản , 13: 169 kích hoạt , 14: 196 lấy liền , 15: 225 nơi nào , 16: 256 quảng cáo , 17: 289 nơi nào , 18: 324 mới nhất , 19: 361 thanh toán , 20: 400}

Bài 34:

Câu hỏi:

Định nghĩa một hàm chia sẻ có thể tạo dictionary ở đâu tốt , chứa qua web các key là số từ 1 đến 20 ( kích hoạt bao gồm cả 1 tải về và 20) tất toán cập nhật các giá trị bình phương mẹo vặt của chúng bản quyền . Hàm chỉ in miễn phí các giá trị vô hiệu hóa mà thôi.

Gợi ý:

 • Sử dụng dict[key]=value quảng cáo để nhập mục vào dictionary.
 • Sử dụng toán từ ** kỹ thuật để lấy bình phương mới nhất của một số.
 • Sử dụng range() cho tổng hợp các vòng lặp.
 • Sử dụng keys() tối ưu để di lặp nơi nào các key trong dictionary hướng dẫn . Có thể sử dụng item() chi tiết để nhận cặp key/value.

Code mẫu:

def printDict():
 d=dict() 
 for i in range(1,21): 
 d[i]=i**2 
 for (k,v) in d.items(): 
  print (v) 
# Bài tập Python 34 link down , Code by Quantrimang.com
printDict()

Kết quả bạn nhận sử dụng được khi chạy code trên là tài khoản các giá trị bình phương hay nhất của số từ 1 đến 20.

Bài 35:

Câu hỏi:

Định nghĩa một hàm mới nhất có thể tạo ra một dictionary chứa key là tổng hợp những số từ 1 đến 20 ( thanh toán bao gồm cả 1 hay nhất và 20) lừa đảo qua app các giá trị bình phương như thế nào của key cài đặt . Hàm chỉ cần in ứng dụng các key.

Gợi ý:

Tương tự như bài 34.

Code mẫu:

def printDict():
 d=dict() 
 for i in range(1,21): 
 d[i]=i**2 
 for k in d.keys(): 
  print (k) 
# Bài Python 35 như thế nào , Code by Quantrimang.com
printDict() 

Chạy code trên bạn tăng tốc sẽ nhận kinh nghiệm được nơi nào các key trong dictionary khóa chặn , chính là sử dụng các số từ 1 đến 20.

Bài 36:

Câu hỏi:

Định nghĩa một hàm nguyên nhân có thể tạo tự động và in list chứa cập nhật các giá trị bình phương quảng cáo của mẹo vặt các số từ 1 đến 20 (tính cả 1 chi tiết và 20).

Gợi ý:

 • Sử dụng toán tử ** kỹ thuật để lấy giá trị bình phương.
 • Sử dụng range() cho vòng lặp.
 • Sử dụng list.append() qua web để thêm giá trị vào list.

Code mẫu:

def printList():
 li=list()
 for i in range(1,21):
  li.append(i**2)
 print (li)
# Bài Python 36 ở đâu tốt , Code by Quantrimang.com
printList() 

Chạy code trên bạn mới nhất sẽ nhận download được một list chứa chi tiết các giá trị bình phương qua web của giả mạo các số từ 1 đến 20.

Thụt đầu dòng trong Python mật khẩu rất quan trọng ở đâu nhanh , chi tiết nếu code trên bạn chỉ cần sửa 1 chút nhanh nhất như sau:

def printList():
 li=list()
 for i in range(1,21):
  li.append(i**2)
  print (li)
# Bài Python 36 hỗ trợ , Code by Quantrimang.com
printList() 

Thì download sẽ nhận tốc độ được output hình tháp tổng hợp khá đẹp như này:

Hơn 100 bài tập Python có lời giải (code mẫu)
Kết quả bài tập Python 36 khi thay đổi thụt đầu dòng

Bài 37:

Câu hỏi:

Định nghĩa một hàm địa chỉ có thể tạo list chứa giảm giá các giá trị bình phương ở đâu tốt của giả mạo các số từ 1 đến 20 ( cài đặt bao gồm cả 1 kinh nghiệm và 20) cập nhật và in 5 mục đầu tiên trong list.

Gợi ý:

 • Sử dụng toán tử ** quảng cáo để lấy giá trị bình phương.
 • Sử dụng range() cho vòng lặp.
 • Sử dụng list.append() mẹo vặt để thêm giá trị vào list.
 • Sử dụng [n1:n2] kỹ thuật để cắt list

Code mẫu:

def printList():
 li=list() 
 for i in range(1,21): 
 li.append(i**2) 
 print (li[:5]) 
# Bài Python 37 mẹo vặt , Code by Quantrimang.com
printList()

Chạy code trên bạn như thế nào sẽ nhận như thế nào được một list chứa giá trị bình phương dữ liệu của đăng ký vay các số từ 1 đến 5.

Bài 38:

Câu hỏi:

Định nghĩa một hàm download có thể tạo ra list chứa nguyên nhân các giá trị bình phương đăng ký vay của hướng dẫn các số từ 1 đến 20 ( sử dụng bao gồm cả 1 ứng dụng và 20) link down , rồi in 5 mục cuối cùng trong list.

Gợi ý:

Tương tự bài 37.

Code mẫu:

def printList():
 li=list()
 for i in range(1,21):
  li.append(i**2)
 print (li[-5:]) 
# Bài Python 38 địa chỉ , Code by Quantrimang.com
printList()

sửa lỗi Khi chạy code trên bạn nạp tiền sẽ nhận trực tuyến được list chứa giá trị bình phương tự động của 16 kinh nghiệm , 17 mật khẩu , 18 tài khoản , 19 kích hoạt , 20.

Bài 39:

Câu hỏi:

Định nghĩa một hàm ở đâu uy tín có thể tạo list chứa giá trị bình phương danh sách của kích hoạt các số từ 1 đến 20 ( kỹ thuật bao gồm cả 1 qua mạng và 20) download . Sau đó in chia sẻ tất cả chi tiết các giá trị danh sách của list nhanh nhất , trừ 5 mục đầu tiên.

Gợi ý:

Tương tư bài 37 download , 38.

Code mẫu:

def printList():
 li=list()
 for i in range(1,21):
  li.append(i**2) 
 print (li[5:]) 
printList()

Kết quả:

[36 nguyên nhân , 49 quảng cáo , 64 dịch vụ , 81 hỗ trợ , 100 sử dụng , 121 an toàn , 144 cài đặt , 169 chia sẻ , 196 tải về , 225 ở đâu nhanh , 256 kiểm tra , 289 tối ưu , 324 giả mạo , 361 sử dụng , 400]

Bài 40:

Câu hỏi:

Định nghĩa 1 hàm địa chỉ có thể tạo phải làm sao và in một tuple chứa xóa tài khoản các giá trị bình phương ở đâu uy tín của dịch vụ các số từ 1 đến 20 (tính cả 1 kỹ thuật và 20).

Gợi ý:

Ý kiến khách hàngPreNext