Hàm fputc() trong C

Hàm int fputc(int char, FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn ghi một ký tự (một unsigned char) đã được xác định bởi tham số char tới Stream đã cho và tăng position indicator cho Stream.

Hàm int fputc(int char kiểm tra , FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn ghi một ký tự (một unsigned char) link down đã giá rẻ được xác định tổng hợp bởi tham số char tới Stream ở đâu uy tín đã cho nạp tiền và tăng position indicator cho Stream.

Khai báo hàm fputc() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fputc() trong C:

int fputc(int char, FILE *stream)

Tham số

char -- Đây là ký tự địa chỉ được ghi.

stream -- Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mẹo vặt mà nhận diện Stream phải làm sao , nơi ở đâu uy tín nơi nào các ký tự kinh nghiệm được ghi.

Trả về giá trị

chi tiết Nếu không có lỗi mật khẩu , cùng ký tự dữ liệu đã tổng hợp được ghi quảng cáo sẽ chia sẻ được trả về tốc độ . sửa lỗi Nếu một lỗi xuất hiện sửa lỗi , EOF phải làm sao được trả về link down và Error Indicator tăng tốc được thiết lập.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng tăng tốc của hàm fputc() trong C:

#include <stdio.h>int main (){ FILE *fp; int ch; fp = fopen("baitapc.txt", "w+"); for( ch = 33 ; ch <= 100; ch++ ) {  fputc(ch, fp); } fclose(fp); return(0);}

Biên dịch cập nhật và chạy chương trình trên an toàn sẽ tạo một baitapc.txt trong thư mục giá rẻ hiện tại ở đâu uy tín , trực tuyến full crack sẽ có nội dung sau:

!"#$%&"()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcd

quảng cáo Bây giờ theo dõi nội dung mật khẩu của file trên đăng ký vay bởi sử dụng chương trình C sau:

#include <stdio.h>int main (){ FILE *fp; int c; fp = fopen("baitapc.txt","r"); while(1) {  c = fgetc(fp);  if( feof(fp) )  {   break ;  }  printf("%c", c); } fclose(fp); return(0);}

Biên dịch lừa đảo và chạy chương trình trên vô hiệu hóa sẽ cho kết quả:

Hàm fputc() trong C

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Hàm fgets() trong C

Bài tiếp: Hàm fputs() trong C

4.9/5 (85 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext