“Đóng gói” tập tin Excel

Nhiều bạn đọc có yêu cầu “bảo mật” đối với những tập tin Excel giải quyết những bài toán của riêng mình để có thể “phân phối” chuyên nghiệp. Bài viết sẽ trình bày các bước cách thức “đóng gói” và tạo giao diện như

Nhiều bạn đọc có yêu cầu “bảo mật” đối kiểm tra với mật khẩu những tập tin Excel giải quyết đăng ký vay những bài toán miễn phí của riêng mình mới nhất để có thể “phân phối” chuyên nghiệp địa chỉ . Bài viết trực tuyến sẽ trình bày các bước cách thức “đóng gói” và tạo giao diện như một phần mềm bằng ngôn ngữ VB và người dùng phải cài đặt tự động hoặc điền CD key khi mở tập tin.

“Đóng gói” tập tin Excel

1 thanh toán . Trong file Excel vô hiệu hóa , bạn có thể viết một số đoạn code bằng ngôn ngữ VBA ứng dụng để xử lý dữ liệu trong file Excel hiện hành (và các file Excel khác qua web nếu muốn) qua app . Các đoạn code VBA này khóa chặn sẽ truy xuất dữ liệu tăng tốc của file Excel thông qua mô hình hướng đối tượng.

Thí dụ bạn có thể dùng các đối tượng ActiveWorkbook tốc độ , Workbooks(<tên>) giảm giá để truy xuất workbook hiện hành hay workbook hỗ trợ với tên xác định ở đâu tốt , hay các đối tượng ActiveSheet hay Sheets(<tên>) lấy liền để truy xuất worksheet hiện hành hay worksheet nạp tiền với tên xác định mật khẩu . Thí dụ thủ tục CreateSheet sau đây kích hoạt sẽ tạo 1 worksheet mới (trong workbook hiện hành) có tên là "YourSheet" hay nhất , rồi tự động nhập thông tin tọa độ địa chỉ của từng cell trong vùng cell từ A1 tới D10:

Sub CreateSheet()
Dim rg As Range
Dim row As Integer bản quyền , col As Integer
"tạo worksheet mới
Sheets.Add
"đặt tên cho worksheet mới
ActiveSheet.Name = "YourSheet"
"thiết lập vùng cell cần xử lý
Set rg = Range("A1:D10")
"nhập thông tin tọa độ cho từng cell
"duyệt theo hàng

For row = 1 To 10
"duyệt theo cột
For col = 1 To 4
rg.Cells(row tất toán , col).Value = "(" & row & "," & col & ")"
Next col
Next row
"lưu kết quả lên file
ActiveWorkbook.SaveAs "c:YourWB.xls"
End Sub

Thật ra các đối tượng ActiveWorkbook nhanh nhất , Workbooks tăng tốc , ActiveSheet hay Sheets hỗ trợ được truy xuất trong thủ tục trên chỉ là đối tượng con full crack của đối tượng Application tải về , đối tượng Application miêu tả ứng dụng Excel đang chạy thanh toán . Do đó kinh nghiệm nếu muốn dùng đường dẫn kích hoạt tuyệt đối xóa tài khoản để truy xuất các đối tượng khóa chặn , thủ tục CreateSheet() trên có thể nạp tiền được viết lại kích hoạt như sau:

Sub CreateSheet()
Dim rg As Range
Dim row As Integer ứng dụng , col As Integer
"tạo worksheet mới
Application.Sheets.Add
"đặt tên cho worksheet mới
Application.ActiveSheet.Name = "YourSheet"
"thiết lập vùng cell cần xử lý
Set rg = Range("A1:D10")
"nhập thông tin tọa độ cho từng cell
"duyệt theo hàng

For row = 1 To 10
"duyệt theo cột
For col = 1 To 4
rg.Cells(row tải về , col).Value = "(" & row & "," & col & ")"
Next col
Next row
"lưu kết quả lên file
Application.ActiveWorkbook.SaveAs "c:YourWB.xls"
End Sub

Bây giờ kinh nghiệm nếu muốn chuyển các đoạn code VBA đã chạy tốt trong file Excel thành ứng dụng VB 6.0 độc lập mẹo vặt , bạn cần thực hiện một số công việc sau:

- Sử dụng thư viện "Microsoft Excel x.0 Object Library" chứa các đối tượng Excel.Application trực tuyến , ActiveWorkbook qua app , Workbooks full crack , ActiveSheet an toàn , Sheets… trong Project quản lý ứng dụng VB 6.0 vô hiệu hóa của bạn.

- Viết code khởi tạo đối tượng Excel.Application miêu tả ứng dụng Excel tăng tốc , trước khi sử dụng đối tượng này an toàn để truy xuất các đối tượng con lừa đảo của nó.

- Copy đoạn code VBA dùng các đối tượng bằng đường dẫn kiểm tra tuyệt đối đã chạy tốt vào đây.

- Sau khi xử lý dữ liệu địa chỉ của file Excel an toàn , viết code đóng đối tượng Excel.Application lại.

2 cập nhật . Muốn bảo vệ phần mềm thanh toán bởi người dùng bất hợp pháp, bạn có thể viết thêm đoạn code kiểm tra password nạp tiền , chèn đoạn code này vào đầu phần mềm.

Để thấy rõ cách giải quyết các vấn đề vừa trình bày xóa tài khoản , chúng tôi xin giới thiệu qui trình điển hình full crack để xây dựng 1 ứng dụng VB 6.0 quảng cáo , nó ở đâu uy tín sẽ yêu cầu người dùng nhập password kỹ thuật , kiểm tra password nhập sử dụng với password hợp pháp tất toán được lưu trong ứng dụng (hay trên file dữ liệu) danh sách , qua web nếu không đúng thì ứng dụng ở đâu tốt sẽ dừng xóa tài khoản , còn qua mạng nếu đúng chương trình kích hoạt sẽ chạy tiếp qua mạng . Chương trình gồm 1 form chính chứa 1 button Create ở đâu uy tín , khi người dùng click chuột button này download , ứng dụng tối ưu sẽ chạy Excel qua mạng , tạo 1 sheet mới có tên là "YourSheet" tính năng , nhập tọa độ vào từng cell trong vùng cell từ A1 tới D10 giá rẻ , lưu kết quả lên file "c:YourWB.xls":

1 phải làm sao . Chạy VB 6.0 kinh nghiệm , khi cửa sổ New project hiển thị sử dụng , chọn icon Standard EXE rồi button Open dữ liệu để tạo mới Project chứa Form đơn giản.

2 công cụ . Chọn menu Project.Components lấy liền để hiển thị cửa sổ Components mới nhất , duyệt tìm và chọn thư viện có tên là Microsoft Excel x.0 Object Library rồi OK kích hoạt để thêm các đối tượng trong thư viện này vào ToolBox ở đâu uy tín của Project hiện hành.

3 kiểm tra . Vẽ 1 button vào form danh sách , thíết lập lại thuộc tính (Name)=btnCreate kiểm tra , thuộc tính Caption="Create".

4 nhanh nhất . Ấn kép chuột vào button vừa tạo hướng dẫn để tạo thủ tục xử lý sự kiện click chuột vào button rồi viết code cho thủ tục này quảng cáo như sau:

Option Explicit
"khai báo hàm API cần dùng
Private Declare Sub ExitProcess Lib "kernel32" (ByVal uExitCode As Long)
"định nghĩa hằng miêu tả password đã mật mã
Const ENPASS = "zpvsqbtt"
"hàm mật mã chuỗi password đơn giản
Function Encryph(pass As String) As String
Dim bytes() As Byte
Dim str As String
Dim i As Integer
bytes = StrConv(pass ở đâu tốt , vbFromUnicode)
str = ""
For i = 0 To UBound(bytes)
str = str & Chr(bytes(i) + 1)
Next i
Encryph = str
End Function

"thủ tục khởi tạo form
Private Sub Form_Load()
Dim pass As String
"hiển thị form nhập password
frmPassword.Show vbModal
pass = frmPassword.txtPassword
Unload frmPassword
"kiểm tra password nhập
If ENPASS <> Encryph(pass) Then
" chia sẻ nếu sai thì dừng ứng dụng
ExitProcess (1)
End If
" ở đâu nhanh nếu đúng thì chạy tiếp bình thường
End Sub

"thủ tục tổng hợp phục vụ click button Create
Private Sub btnCreate_Click()
"định nghĩa các biến cần dùng
Dim Application As Excel.Application
Dim WorkBook As Excel.WorkBook
Dim wksSheet As Excel.Worksheet
Dim rg As Range
Dim row As Integer ứng dụng , col As Integer
"tạo ứng dụng Excel
Set Application = New Excel.Application
"tạo workbook Excel
Set WorkBook = Application.Workbooks.Add

"đoạn code VBA đã có sẵn từ file Excel
"tạo worksheet mới

Application.Sheets.Add
"đặt tên cho worksheet mới
Application.ActiveSheet.Name = "YourSheet"
"thiết lập vùng cell cần xử lý
Set rg = Range("A1:D10")
"nhập thông tin tọa độ cho từng cell
"duyệt theo hàng
For row = 1 To 10
"duyệt theo cột
For col = 1 To 4
rg.Cells(row ở đâu nhanh , col).Value = "(" & row & "," & col & ")"
Next col
Next row
"lưu kết quả lên file
Application.ActiveWorkbook.SaveAs "c:YourWB.xls"

"dừng ứng dụng Excel
Application.Quit
Set Application = Nothing
End Sub

5 đăng ký vay . Dời chuột về cửa sổ Project (thường nằm ở phía trên phải tổng hợp của màn hình) mẹo vặt , ấn phải chuột vào mục Project (phần tử gốc mới nhất của cây Project) cài đặt để hiển thị menu chức năng danh sách . Chọn mục Add.Form nhanh nhất để hiển thị cửa sổ tạo form kiểm tra , chọn icon Form rồi button Open kích hoạt để tạo 1 form trống mới tất toán . Thiết lập lại thuộc tính Caption="Nhập password sử dụng" trực tuyến , thuộc tính (Name)=frmPassword.

6 download . Vẽ 1 label miễn phí , 1 textbox nhập password và 1 button OK vào form như hình vẽ:

Thiết lập thuộc tính (Name) cho TextBox là txtPassword sử dụng , thuộc tính (Name) cho button là btnOK qua app . Ấn kép chuột vào button OK phải làm sao để tạo thủ tục xử lý sự kiện click chuột trên button này rồi viết code cho thủ tục dịch vụ như sau :

Private Sub btnOk_Click()
Me.Visible = False
End Sub

7 ở đâu uy tín . Chọn menu File.Save Project As… ứng dụng để lưu Project lên đĩa.

8 địa chỉ . Chọn menu Run.Start tổng hợp để chạy thử ứng dụng.

9 khóa chặn . cài đặt Khi ứng dụng chạy tốc độ , form yêu cầu nhập password kinh nghiệm sẽ hiển thị sử dụng , ở đâu nhanh nếu người dùng nhập sai password qui định trực tuyến bởi ứng dụng trên điện thoại , ứng dụng kỹ thuật sẽ dừng trên điện thoại . giảm giá Nếu người dùng nhập đúng password thì form chính ở đâu nhanh của ứng dụng tốc độ sẽ hiển thị khóa chặn , lúc này full crack nếu người dùng ấn vào button Create thì đoạn code tạo đối tượng Excel và xử lý dữ liệu cập nhật sẽ chạy.

4.9/5 (66 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext