Điều kiện OR trong SQL Server

Điều kiện OR trong SQL Server (Transact-SQL) được dùng để kiểm tra nhiều điều kiện.

Điều kiện OR trong SQL Server (Transact-SQL) công cụ được dùng nhanh nhất để kiểm tra nhiều điều kiện xem có bản ghi nào trong kết quả trả về đáp ứng tốt nhất được điều kiện hay không đăng ký vay . Nó thường nơi nào được dùng trong chi tiết các lệnh SELECT kích hoạt , INSERT đăng ký vay , UPDATE mới nhất hoặc DELETE.

Cú pháp điều kiện OR

WHERE “điều kiện 1”
OR “điều kiện 2”

OR “điều kiện n”

Tên biến kiểm tra hoặc giá trị biến

điều kiện 1 nơi nào , điều kiện 2… điều kiện n

Một trong quản lý các điều kiện này phải tài khoản được đáp ứng hướng dẫn thì bản ghi mới tổng hợp được chọn

Ghi chú

  • Điều kiện OR trong SQL Server cho phép kiểm tra 2 điều kiện an toàn hoặc nhiều hơn.
  • Điều kiện OR trong SQL Server cần đáp ứng bất kì điều kiện nào trong số đó (từ 1 tới n) trên điện thoại thì bản ghi mới phải làm sao được trả về trong bộ kết quả.

Ví dụ - lệnh SELECT 2 điều kiện

SELECT *
FROM nhanvien
WHRE ten = ‘Sarah’
OR ho = ‘Johnson’;

Kết quả trả về link down sẽ là nạp tiền tất cả thanh toán các nhân viên có tên là Sarah cài đặt hoặc họ là Johnson khóa chặn . Vì dùng * trong lệnh SELECT nên sử dụng tất cả qua web các trường thông tin trong bảng nhanvien thanh toán sẽ trả về trong bộ kết quả.

Ví dụ - lệnh SELECT 3 điều kiện

SELECT ho tự động , ten
FROM nhanvien
WHERE ho = ‘Anderson’
OR bang = ‘California’
OR nhanvien_id = 50;

Ở ví dụ này ở đâu nhanh , kết quả trả về là thanh toán tất cả công cụ các giá trị họ qua web và tên từ bảng nhanvien có họ là Anderson hay nhất hoặc bang là California ở đâu nhanh hoặc ID nạp tiền của nhân viên là 50.

Ví dụ - lệnh INSERT

INSERT INTO danhba
(danhba_id địa chỉ , ho thanh toán , ten)
SELECT nhanvien_id nguyên nhân , ho kiểm tra , ten
FROM nhanvien
WHERE ho = ‘Smith’
OR nhanvien_id < 10;

Lệnh này danh sách sẽ chèn vào bảng danhba dữ liệu tất cả giảm giá các thông tin về ID full crack của nhân viên download , họ danh sách và tên lấy từ bảng nhanvien tính năng nếu họ là Smith ứng dụng hoặc ID full crack của nhân viên nhỏ hơn 10.

Ví dụ - lệnh UPDATE

UPDATE nhanvien
SET bang = ‘Florida’
WHERE nhanvien_id < 1000
OR thanhpho = ‘Miami’;

Trong ví dụ ở trên đăng ký vay , điều kiện OR link down sẽ cập nhật giá trị bang ở bảng nhanvien thành Florida kỹ thuật nếu nhanvien_id nhỏ hơn 1000 khóa chặn hoặc có thành phố là Miami.

Ví dụ - lệnh DELETE

DELETE FROM nhanvien
WHERE ten = ‘Joanne’
OR ten = ‘Darlene’;

Điều kiện OR trong ví dụ này tối ưu sẽ xóa nơi nào tất cả nhân viên trong bảng nhanvien lấy liền nếu tên mới nhất của người đó là Joanne lấy liền hoặc Darlene.

Bài trước: Điều kiện AND trong SQL Server

Bài tiếp: Kết hợp điều kiện AND sử dụng và OR trong SQL Server

4.8/5 (70 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext