Cách sao lưu và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục trong Windows 10

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sao lưu và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục, chi tiết, chiều rộng và kích thước bảng điều khiển preview, chiều rộng cửa sổ điều hướng, hộp thoại Open và Save as cho bất kỳ tài khoản nào t

Trong Windows ở đâu nhanh , bạn dịch vụ có thể thay đổi chế độ xem template bản quyền , chiều rộng cột tự động , nhóm theo (Group by) hướng dẫn , sắp xếp theo (Sort by) qua app và bố cục tăng tốc của nội dung thư mục theo cách bạn muốn.

Hướng dẫn này thanh toán sẽ chỉ cho bạn cách sao lưu chi tiết và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục ứng dụng , chi tiết nơi nào , chiều rộng trên điện thoại và kích thước bảng điều khiển preview địa chỉ , chiều rộng cửa sổ điều hướng thanh toán , hộp thoại Open Save as cho bất kỳ tài khoản nào trong Windows 10.

Cách sao lưu giá rẻ và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục trong Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1 phải làm sao . Tải xuống file Backup_and_Restore_Folder_View_Settings_Tool.bat.

Lưu ý:

File .bat này chi tiết sẽ chỉ áp dụng một bản sao lưu danh sách và khôi phục cho tài khoản miễn phí hiện tại.

Dưới đây là nội dung mẹo vặt của file .bat này lấy liền để tham khảo:

Code:

@ECHO OFF

Set "+=HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUser Shell Folders"
For /F "tokens=* " %%# in ("Reg Query "%+%" /V Desktop") Do (Set "#=%%#")
Set "#=%#:*REG_EXPAND_SZ  =%"
For /F "delims=" %%# in ("Echo "%#%"") Do (Set "#=%%#")
Set "[Desktop]=%#:~1,-1%"


title Backup and Restore Folder View Settings Tool
:choice
cls
echo.
echo OPTIONS:
echo.
echo 1 nguyên nhân . Back up your folder view settings.
echo 2 tải về . Restore folder view settings from backup.
echo 3 qua web . Cancel
echo.
echo.
set /P c=Type the option number you would like to do kỹ thuật , and press Enter?
if /I "%c%" EQU "1" goto :verify1
if /I "%c%" EQU "2" goto :verify2
if /I "%c%" EQU "3" exit
goto :choice


:verify1
IF EXIST "%[Desktop]%Folder View Settings Backup" goto :response1
goto :backup

:response1
echo.
echo.
echo You already have a "Folder View Settings Backup" folder on your desktop.
echo Please move it to another location chi tiết , and try again.
echo.
pause
goto :choice


:backup
mkdir "%[Desktop]%Folder View Settings Backup"
REG EXPORT "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStreamsDefaults" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Streams_Defaults.reg" /y
REG EXPORT "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellBagMRU" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg" /y
REG EXPORT "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellBags" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg" /y
REG EXPORT "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamBags" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_Bags.reg" /y
REG EXPORT "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamBagMRU" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_BagMRU.reg" /y
REG EXPORT "HKCUSoftwareClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShellBagMRU" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg" /y
REG EXPORT "HKCUSoftwareClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShellBags" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg" /y
REG EXPORT "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerModulesGlobalSettingsSizer" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Modules_GlobalSettings_Sizer.reg" /y
REG EXPORT "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerModulesNavPane" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Modules_NavPane.reg" /y
REG EXPORT "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCIDOpen" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_CIDOpen.reg" /y 
REG EXPORT "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCIDSave" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_CIDSave.reg" /y
REG EXPORT "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerComDlg32" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_ComDlg32.reg" /y
cls
echo.
echo Backup of folder view settings successfully completed.
echo.
pause 
exit

:verify2
IF NOT EXIST "%[Desktop]%Folder View Settings Backup" goto :response
goto :restore

:response
echo.
echo.
echo You do not have a "Folder View Settings Backup" folder on your desktop.
echo Please place the backup folder on your desktop ở đâu nhanh , and try again.
echo.
pause
goto :choice


:restore 
REG Delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStreamsDefaults" /F
Reg Delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellBagMRU" /F
Reg Delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellBags" /F
Reg Delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamBags" /F
Reg Delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamBagMRU" /F
Reg Delete "HKCUSoftwareClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShellBagMRU" /F
Reg Delete "HKCUSoftwareClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShellBags" /F
Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerModulesGlobalSettingsSizer" /F
Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerModulesNavPane" /F
Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCIDOpen" /F
Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCIDSave" /F
Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerComDlg32" /F

REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Streams_Defaults.reg"
REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg"
REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg"
REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_Bags.reg"
REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_BagMRU.reg"
REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg"
REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg"
REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Modules_GlobalSettings_Sizer.reg"
REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Modules_NavPane.reg"
REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_CIDOpen.reg"
REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_CIDSave.reg"
REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_ComDlg32.reg"

cls
echo.
echo Backup of folder view settings successfully restored.
echo.
echo Waiting to restart explorer to apply.
echo Your screen will flash as explorer is restarted.
echo.
echo.
pause
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe 
exit

2 ứng dụng . Lưu file .bat vào desktop.

3 giảm giá . Bỏ chặn file .bat.

4 nơi nào . Chạy file .bat.

5 tổng hợp . Làm hay nhất những gì bạn muốn làm trong Backup and Restore Folder View Settings Tool.

  • Cách sao lưu hướng dẫn và khôi phục bố cục menu Start

SAO LƯU:

quản lý Khi bạn tạo bản sao lưu cài đặt chế độ xem thư mục giảm giá của mình tải về , thư mục Folder View Settings Backup mới nhất sẽ cài đặt được lưu vào desktop chứa chi tiết các file .reg cài đặt đã xuất từ registry cho cài đặt chế độ xem thư mục ở đâu uy tín của bạn trực tuyến . Bạn nguyên nhân có thể lưu thư mục này vào nơi bạn muốn nơi nào để giữ an toàn.

KHÔI PHỤC:

sửa lỗi Khi bạn muốn khôi phục bản sao lưu cài đặt chế độ xem thư mục công cụ của mình dữ liệu , trước tiên bạn cần có thư mục Folder View Settings Backup hướng dẫn với tên chính xác này trên desktop địa chỉ để tiến hành đăng ký vay quá trình khôi phục.

Cách sao lưu và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục trong Windows 10
Sao lưu an toàn và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục trong Windows 10

Chúc bạn thực hiện thành công!

4.9/5 (16 votes)

Có thể bạn quan tâm:

    Ý kiến khách hàngPreNext