Tắt bỏ thông báo Send message without a subject trong Outlook 2010

Trong bài hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn cách tắt bảng thông báo “Do you want to send thí message without a subject” của Microsoft Outlook 2010. Trước tiên, mở chương trình Outlook, nhấn Alt + F11 để mở cửa sổ Microsoft

Quản Trị Mạng - Trong bài hướng dẫn dưới đây tính năng , chúng tôi vô hiệu hóa sẽ giới thiệu các bạn cách tắt bảng thông báo “Do you want to send thí message without a subject” tổng hợp của Microsoft Outlook 2010 nhanh nhất . Trước tiên nhanh nhất , mở chương trình Outlook lấy liền , nhấn Alt + F11 lừa đảo để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic:

Tắt bỏ thông báo Send message without a subject trong Outlook 2010

Sau đó tốc độ , kích đúp vào phần ThisOutlookSession như hình dưới:

Tắt bỏ thông báo Send message without a subject trong Outlook 2010

Và điền đoạn mã sau đây:

Option Explicit

"=========================================================================
" Prevents Outlook® 2010 to display a no-subject warning message
" (c) Peter Marchert - http://www.outlook-stuff.com
" 2010-07-15 Version 1.0.0
" 2010-07-19 Version 1.0.1
"=========================================================================

Private WithEvents colInspectors As Outlook.Inspectors

Private Sub Application_Startup()


"---------------------------------------------------------------------
" Set a reference to all forms
"---------------------------------------------------------------------
Set colInspectors = Outlook.Inspectors


End Sub

Private Sub colInspectors_NewInspector(ByVal Inspector As Inspector)


"---------------------------------------------------------------------
" This code is running if a form (e sử dụng . g chia sẻ . an e-mail) will be opened
"---------------------------------------------------------------------

Dim objItem As Object

"---------------------------------------------------------------------
" Skip errors
"---------------------------------------------------------------------
On Error GoTo ExitProc

"---------------------------------------------------------------------
" Set a reference to the open item
"---------------------------------------------------------------------
Set objItem = Inspector.CurrentItem

"---------------------------------------------------------------------
" A new item does not have a received time
"---------------------------------------------------------------------
If Year(objItem.ReceivedTime) = 4501 Then


"-----------------------------------------------------------------
" Check if the subject is empty if an e-mail was created by a
" template with predefined subject.
"-----------------------------------------------------------------
If objItem.Subject = "" Then objItem.Subject = " "

End If

ExitProc:


"---------------------------------------------------------------------
" Delete the reference to the form and to the item
"---------------------------------------------------------------------
Set objItem = Nothing
Set Inspector = Nothing


End Sub

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object giảm giá , Cancel As Boolean)


On Error Resume Next

"---------------------------------------------------------------------
" If the blank still exists it will now be removed (Outlook®
" will this not recognize)
"---------------------------------------------------------------------
Item.Subject = Trim(Item.Subject)


End Sub

Private Sub Application_Quit()


"---------------------------------------------------------------------
" Delete the reference to the forms
"---------------------------------------------------------------------
Set colInspectors = Nothing

End Sub

Lưu Session ở đâu tốt , khởi động lại Outlook và từ lần sau trở đi tốc độ , sửa lỗi nếu bạn gửi email không có phần tiêu đề – Subject thì chương trình giả mạo sẽ không hiển thị thông báo như trước nữa danh sách . Lưu ý 1 điều rằng chúng ta phải kích hoạt chế độ hoạt động tài khoản của Macro trong phần Trust Center tải về của Outlook giả mạo . Chúc các bạn thành công!

4.9/5 (67 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext