Sử dụng Sphinx như MySQL Storage Engine (SphinxSE)

SphinX là 1 trong những cỗ máy tìm kiếm dữ liệu dạng text mạnh mẽ nhất đối với MySQL.

Quản Trị Mạng - SphinX là 1 trong kiểm tra những cỗ máy tìm kiếm dữ liệu dạng text mạnh mẽ nhất đối xóa tài khoản với MySQL trực tuyến . Việc cài đặt Sphinx daemon công cụ khá đơn giản như khi bạn tiến hành biên dịch từ bộ mã nguồn sử dụng gói .DEB/.RPM quản lý , tài khoản nhưng việc sử dụng SphinxSE tài khoản đã phức tạp hơn 1 chút kể từ khi cài đặt lấy liền và trở thành 1 phần plugin trên hệ thống MySQL server.

Vì vậy hướng dẫn nếu bạn đang quản lý hệ thống Debian trực tuyến hoặc Centos chia sẻ , việc cài đặt MySQL từ gói .deb tổng hợp hoặc .rpm ở đâu tốt sẽ ứng dụng như sau:

Yêu cầu tối thiểu là MySQL 5.1 kinh nghiệm trở lên nguyên nhân để hỗ trợ tốt hơn cho SphinxSE.

Kiểm tra phiên bản tốt nhất của MySQL đang sử dụng:

như thế nào với Debian:

# dpkg --list | grep mysql-server ii mysql-server-5.1 5.1.45-0.dotdeb.0 MySQL database server binaries

giảm giá với CentOS:

# rpm -qa | grep mysql-server mysql-server-5.1.45-1.el5.remi

Tải mã nguồn MySQL ở đâu tốt , cùng phiên bản hỗ trợ với ứng dụng trên hệ thống tại đây giảm giá . Đồng thời tiến hành tải bộ mã nguồn như thế nào của Sphinx:

# cd /tmp/
# wget "http://mysql.mirrors.hoobly.com/Downloads/MySQL-5.1/mysql-5.1.45.tar.gz"
# wget "http://sphinxsearch.com/downloads/sphinx-0.9.9.tar.gz"

Giải nén:

# tar -xzvf mysql-5.1.45.tar.gz
# tar -xzvf sphinx-0.9.9.tar.gz

Copy thư mục mysqlse từ sphinx tới mysql:

# cp -R sphinx-0.9.9/mysqlse/ mysql-5.1.45/storage/sphinx

Gõ lệnh sau:

cd mysql-5.1.45 sh BUILD/autorun.sh; ./configure; make

Quá trình này hỗ trợ sẽ mất khoảng 10 – 20 phút mẹo vặt để hoàn thành giá rẻ . Tiếp theo đăng ký vay , copy bản quyền những file .SO mẹo vặt của Sphinx tới thư mục plugin danh sách của MySQL:

# cp storage/sphinx/.libs/ha_sphinx.* /usr/lib64/mysql/plugin

Lưu ý rằng đối full crack với từng hệ thống cập nhật qua web những đường dẫn này tự động sẽ khác nhau.

Đăng nhập vào bảng điều khiển mysql bằng tài khoản root kinh nghiệm và cài đặt Sphinx plugin:

# mysql -u root -p -h localhost mysql> INSTALL PLUGIN sphinx SONAME "ha_sphinx.so";

Kiểm tra lại xem cơ chế Sphinx engine giá rẻ đã tải về được kích hoạt hay chưa:

mysql> show engines;
+------------+---------+---------------------------+--------------+------+------------+
| Engine  | Support | Comment     | Transactions | XA | Savepoints |
+------------+---------+---------------------------+--------------+------+------------+
| InnoDB  | YES  | Supports transactions ở đâu tốt , |    |  |   |
|   |   | row-level locking nơi nào , and | YES   |Yes | YES  |
|   |   | foreign keys    |    |  |   |
+------------+---------+---------------------------+--------------+------+------------+
| MRG_MYISAM | YES  | Collection of identical |    |  |   |
|   |   | MyISAM tables   | NO   | NO | NO   |
+------------+---------+---------------------------+--------------+------+------------+
| BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine |    |  |   |
|   |   | (anything you write to | NO   | NO | NO   | 
|   |   |  it disappears)  |    |  |   |
+------------+---------+---------------------------+--------------+------+------------+
| CSV  | YES  | CSV storage engine  | NO   | NO | NO   |
---------------------------------------------------------------------------------------
| SPHINX  | YES  | Sphinx storage engine  |    |  |   |
|   |   |  0.9.9    | NO   | NO | NO   |
---------------------------------------------------------------------------------------
| FEDERATED | YES  | Federated MySQL storage |    |  |   |
|   |   | engine     | NO   | NO | NO   |
---------------------------------------------------------------------------------------
| ARCHIVE | YES  | Archive storage engine | NO   | NO | NO   |
---------------------------------------------------------------------------------------
| MEMORY  | YES  | Hash based khóa chặn , stored in  |    |  |   |
|   |   |memory trực tuyến , useful for   |    |  |   |
|   |   |temporary tables   | NO   | NO | NO   |
---------------------------------------------------------------------------------------
| MyISAM  | DEFAULT |Default engine as of MySQL |    |  |   |
|   |   |3.23 with great performance| NO   | NO | NO   |
+------------+---------+---------------------------+--------------+------+------------+

qua mạng Bên cạnh đó quảng cáo , còn có cách khác trực tuyến để kiểm tra cài đặt với câu lệnh sau:

mysql> select * from mysql.plugin;

mysql> select * from mysql.plugin;
+--------+--------------+
| name | dl   |
+--------+--------------+
| sphinx | ha_sphinx.so |
+--------+--------------+
1 row in set (0.00 sec)

tối ưu Nếu muốn gỡ bỏ plugin sphinx chia sẻ thì dùng lệnh sau:

mysql> UNINSTALL PLUGIN sphinx;

tính năng Nếu gặp lỗi sau:

mysql> INSTALL PLUGIN sphinx SONAME "ha_sphinx.so"; ERROR 1062 (23000): Duplicate entry "sphinx" for key "PRIMARY"

hỗ trợ thì bạn cần xóa từng thành phần sphinx plugin theo cách thủ công trong bảng mysql.plugin.

4.9/5 (31 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext