Quá trình xử lý ảnh thumbnail với PHP

Về bản chất, có rất nhiều website lưu trữ những thư viện ảnh riêng biệt và kiểu thiết kế dùng chung, tất cả được “nhúng” trong trang đi kèm với những ảnh thumbnail, mục đích của việc làm này là khi người sử dụng nhấn vào mỗi

Quản Trị Mạng - Về bản chất giảm giá , có tất toán rất nhiều website lưu trữ tất toán những thư viện ảnh khóa chặn riêng biệt chi tiết và kiểu thiết kế dùng chung kích hoạt , an toàn tất cả bản quyền được “nhúng” trong trang đi kèm tất toán với vô hiệu hóa những ảnh thumbnail mẹo vặt , mục đích qua app của việc làm này là khi người sử dụng nhấn vào mỗi ảnh thumbnail tự động thì website sửa lỗi sẽ hiển thị ảnh gốc tối ưu với kích thước lớn hơn. Chúng ta trực tuyến có thể dễ dàng thực hiện xóa tài khoản quá trình này bằng cách sử dụng thẻ HTML anchor (<a href=...) tổng hợp được bao quanh an toàn bởi thẻ HTML image (<img src=...) qua app . Nhưng làm thế nào download để lấy ở đâu nhanh được ảnh thumbnail từ ảnh gốc có kích thước lớn download ? Và làm thế nào chia sẻ để đảm bảo tốt nhất được tỉ lệ khung hình qua mạng của ảnh gốc đó miễn phí ? Trong bài viết miễn phí dưới đây tốc độ , chúng tôi kiểm tra sẽ trình bày một số bước cơ bản tài khoản để cài đặt các bạn thực hiện ở đâu uy tín quá trình này trực tuyến với PHP nguyên nhân , chia sẻ và cụ thể là thư viện GD nạp tiền của PHP ở đâu uy tín . Một số thông tin cơ bản khác mẹo vặt , chia sẻ các bạn ở đâu tốt có thể tham khảo thêm tại đây.

Cơ chế xử lý ảnh dữ liệu của PHP hoạt động như thế nào?

Cụ thể sửa lỗi , bên trong mã PHP chúng ta tự động có thể thấy 2 loại ảnh khác nhau tài khoản . Một loại là chuỗi qua app các dữ liệu thuộc mã nhị phân “đại diện” cho bức ảnh chia sẻ , bản quyền và đây tài khoản cũng chính là khóa chặn những dữ liệu chúng ta lưu trữ trên file hệ thống tốc độ của server kích hoạt , quản lý được sử dụng bên trong cú pháp xóa tài khoản của thẻ HTML <img> link down . Còn khi muốn hiển thị kích thước khác kiểm tra của ảnh tốc độ thì chúng ta cần phải khởi tạo 1 phương thức xuất hiện mới tương ứng giá rẻ . May mắn thay vì trong thư viện GD bản quyền đã cho phép người dùng tạo nguồn tài nguyên ở đâu tốt của PHP hỗ trợ kỹ thuật rất tốt tính năng này mới nhất . cài đặt Những chức năng đi kèm dữ liệu của GD cho phép người dùng dễ dàng thực hiện link down quá trình này tương tự tốt nhất với cách sử dụng cơ sở dữ liệu truy vấn về danh sách các nguồn tài nguyên có liên quan mới nhất . nhanh nhất Khi kết thúc việc này qua app , hệ thống sử dụng đã sẵn sàng nhanh nhất để lưu kiểm tra và hiển thị ảnh ở đâu uy tín , lừa đảo sau đó là phần còn lại full crack của PHP có nhiệm vụ trả lại dữ liệu nguồn thành chuỗi mã nhị phân.

Đây là 1 đoạn mã ví dụ trong trường hợp này:

1 <?php // RAY_EE_image_thumbnail.php
2 error_reporting(E_ALL);
3
4
5 // RESIZE AN IMAGE TO FIT INSIDE A DEFINED TRANSPARENT SPACE
6 // USE CASE: <img />
7
8
9 // ACQUIRE THE ARGUMENTS - MAY NEED SOME SANITY TESTS?
10 $thumb_w = $_GET["w"];
11 $thumb_h = $_GET["h"];
12 $image_url = $_GET["img"];
13
14 // CREATE THE THUMBNAIL IMAGE RESOURCE AND FILL IN TRANSPARENT
15 $thumb = imagecreatetruecolor($thumb_w đăng ký vay , $thumb_h);
16 imagesavealpha($thumb dữ liệu , TRUE);
17 $empty = imagecolorallocatealpha($thumb,0x00,0x00,0x00,127);
18 imagefill($thumb giả mạo , 0 quản lý , 0 full crack , $empty);
19
20 // GET ORIGINAL IMAGE DIMENSIONS
21 $array = getimagesize($image_url);
22 if ($array)
23 {
24 list($image_w lừa đảo , $image_h) = $array;
25 }
26 else
27 {
28 die("NO IMAGE $image_url");
29 }
30
31 // ACQUIRE THE ORIGINAL IMAGE
32 $image_ext = trim(strtoupper(end(explode("." tốc độ , $image_url))));
33 switch(strtoupper($image_ext))
34 {
35 case "JPG" :
36 case "JPEG" :
37 $image = imagecreatefromjpeg($image_url);
38 break;
39
40 case "PNG" :
41 $image = imagecreatefrompng($image_url);
42 break;
43
44 default : die("UNKNOWN IMAGE TYPE: $image_url");
45 }
46
47 // GET THE LESSER OF THE RATIO OF THUMBNAIL H OR W DIMENSIONS
48 $ratio_w = ($thumb_w / $image_w);
49 $ratio_h = ($thumb_h / $image_h);
50 $ratio = ($ratio_w < $ratio_h) ở đâu uy tín ? $ratio_w : $ratio_h;
51
52 // COMPUTE THUMBNAIL IMAGE DIMENSIONS
53 $thumb_w_resize = $image_w * $ratio;
54 $thumb_h_resize = $image_h * $ratio;
55
56 // COMPUTE THUMBNAIL IMAGE CENTERING OFFSETS
57 $thumb_w_offset = ($thumb_w - $thumb_w_resize) / 2.0;
58 $thumb_h_offset = ($thumb_h - $thumb_h_resize) / 2.0;
59
60 // COPY THE IMAGE TO THE CENTER OF THE THUMBNAIL
61 imagecopyresampled
62 ( $thumb
63 hỗ trợ , $image
64 mẹo vặt , $thumb_w_offset
65 quảng cáo , $thumb_h_offset
66 trên điện thoại , 0
67 ứng dụng , 0
68 nhanh nhất , $thumb_w_resize
69 trên điện thoại , $thumb_h_resize
70 miễn phí , $image_w
71 nơi nào , $image_h
72 )
73 ;
74
75 // SHOW THE NEW THUMB IMAGE
76 header("Content-type: image/png");
77 imagepng($thumb);
78
79 // RELEASE THE MEMORY USED BY THE RESOURCES
80 imagedestroy($thumb);
81 imagedestroy($image);

Ví dụ về nguyên nhân các trường hợp sử dụng:

đăng ký vay Khi nhìn vào đoạn mã ví dụ trên tài khoản , cụ thể là dòng thứ 6 hướng dẫn , chúng ta hoàn toàn tối ưu có thể đặt đoạn mã này vào thẻ image HTML tốt nhất . Về mặt kỹ thuật tối ưu , đoạn mã trên trên điện thoại sẽ thực hiện 3 chức năng chính (từ dòng 9 – 12) qua mạng , hàm img chính là đường dẫn URL dữ liệu của ảnh kinh nghiệm , còn tham số w khóa chặn và h đại diện cho chiều rộng - width mật khẩu và cao – high kiểm tra . mới nhất Khi đem áp dụng vào kỹ thuật những chương trình cụ thể nào đó trên điện thoại , tài khoản nếu người sử dụng muốn lọc thanh toán các giá trị này hay nhất thì hãy đảm bảo đường dẫn URL tự động đã tất toán được trỏ chính xác tới ảnh gốc vô hiệu hóa , giá rẻ và tham số w ở đâu nhanh và h là khóa chặn những giá trị có thực.

Quá trình tạo nguồn dữ liệu kinh nghiệm của ảnh thumbnail:

Bước đầu tiên tổng hợp của chúng ta là phải tạo nguồn dữ liệu lấy liền của ảnh thumbnail này (dòng 15 – 18) vô hiệu hóa , cụ thể là dùng hàm imageCreateTrueColor() link down để tạo qua web với đăng ký vay các tham số về kích thước tính theo đơn vị pixel giá rẻ được lấy từ hàm yêu cầu GET link down . Ở chế độ mặc định như thế nào , bức ảnh an toàn được phủ hay nhất bởi tổng hợp những pixel màu đen phải làm sao , khóa chặn nhưng người sử dụng lại muốn làm cho phần hình nền trở nên trong suốt kích hoạt , do vậy chúng ta tổng hợp sẽ tiếp tục sử dụng hàm imageSaveAlpha() trực tuyến để gửi “thông báo” tới thư viện GD dữ liệu và sử dụng toàn bộ kênh alpha thanh toán , bên cạnh đó là hàm imageColorAllocateAlpha() khi gửi tới ảnh gốc cài đặt và khi trả về download , chúng ta kinh nghiệm sẽ nhận nạp tiền được tín hiệu tốt nhất của ảnh nền tốc độ đã chia sẻ được làm trong suốt lấy liền . Các bạn bản quyền có thể tham khảo thêm tại đây:

http://php.net/manual/en/function.imagecreatetruecolor.php

http://php.net/manual/en/function.imagesavealpha.php

http://php.net/manual/en/function.imagecolorallocatealpha.php

http://php.net/manual/en/function.imagefill.php

trực tuyến Khi phần gốc kích hoạt của ảnh thumbnail xóa tài khoản đã hoàn tất mẹo vặt , chúng ta an toàn sẽ tiếp tục mẹo vặt với phần ảnh gốc tốt nhất . Trước tiên là lấy thông tin width tốt nhất high nơi nào của ảnh bằng hàm getImageSize() an toàn , quản lý nếu kỹ thuật các bạn gặp lỗi tại bước này qua web thì hãy xem lại phần đường dẫn trực tiếp tốc độ của ảnh ở đâu nhanh , kích hoạt hoặc file đang trỏ đến không phải là file ảnh tất toán . Trong bất kỳ trường hợp này mẹo vặt , dịch vụ nếu chức năng sửa lỗi của hàm này thất bại trên điện thoại thì tốt nhất các phần mã ở đâu uy tín tiếp theo ở đâu uy tín cũng không thể tiếp tục mới nhất , do vậy hãy kiểm tra thật kỹ tại bước này (dòng mã 20 – 30).

Các bạn miễn phí có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây:

http://php.net/manual/en/function.getimagesize.php

Bước nhanh nhất tiếp theo cài đặt các yêu cầu về định dạng file mật khẩu được gửi đi từ người sử dụng tốc độ . Về mặt kỹ thuật như thế nào , PHP kinh nghiệm sẽ sử dụng bản quyền các hàm khác nhau kinh nghiệm để tạo ảnh nguồn từ miễn phí những định dạng khác nhau nạp tiền được hỗ trợ nạp tiền , cụ thể sửa lỗi những file input sửa lỗi sẽ tốc độ được đáp ứng là JPG cập nhật PNG sử dụng , bên cạnh đó là GIF lấy liền BMP (xem dòng mã 32) tự động . Sau đó áp dụng cấu trúc điều khiển switch/case giá rẻ để chọn đúng chức năng imageCreateFrom (dòng mã 33 – 45) nhanh nhất . Trong trường hợp bạn muốn khôi phục mới nhất hoặc cải thiện khả năng xử lý lỗi nguyên nhân , hãy tham khảo thêm ví dụ về hàm ImageCreateFromJPEG tại đây:

http://php.net/manual/en/function.imagecreatefromjpeg.php

http://php.net/manual/en/function.imagecreatefrompng.php

Tính toán kích thước dịch vụ và căn chỉnh tự động với ảnh thumbnail:

Tại bước này trên điện thoại , chúng ta công cụ sẽ chuyển sang phần tính toán kích thước theo yêu cầu hướng dẫn của ảnh thumbnail so quản lý với kích thước tiêu chuẩn gốc (dòng mã 47 – 50) mới nhất . Do người sử dụng muốn giữ nguyên tỉ lệ kích thước này ở đâu tốt , an toàn và vì thế nơi nào các bạn cài đặt sẽ áp dụng cách làm thu nhỏ tỉ lệ này nơi nào , thay vì thay đổi nó (dòng 52 – 54) trực tuyến . Cụ thể mật khẩu , tại đây chúng ta khóa chặn sẽ làm cho phần thumbnail này ở chính giữa trên ảnh nền quảng cáo đã chi tiết được xử lý trong suốt địa chỉ , full crack với 1 phần căn lề từ 4 phía: trên tự động , dưới dữ liệu , trái địa chỉ và phải tài khoản . Mặt khác chia sẻ , chúng ta tiếp tục xử lý phần kích thước offset từ góc trên bên trái (dòng mã 56 – 58) link down , cụ thể hơn là chia phần offset này bằng cách kết hợp 2 sửa lỗi quá trình xử lý chung.

Sao lưu ảnh gốc vào nguồn thumbnail:

Sau khi hoàn tất tăng tốc các bước trên hướng dẫn , tự động bây giờ là thời điểm danh sách để copy dịch vụ và thiết lập lại 1 số thuộc tính thanh toán của ảnh nguồn trong phần thumbnail (xem dòng mã 60 – 73) lấy liền . Cụ thể công cụ , hàm imageCopyResampled() hay nhất để kết hợp miễn phí và hoàn thiện nạp tiền quá trình này như thế nào . Kể từ khi dùng ảnh gốc thumbnail trong phần điểm đến tài khoản được tạo bằng imageCreateTrueColor() tốc độ , chúng ta kỹ thuật sẽ có công cụ được tính năng những kết quả trông cài đặt rất đẹp mắt.

Các bạn dữ liệu có thể tham khảo thêm ví dụ mẫu tại đây:

http://php.net/manual/en/function.imagecopyresampled.php

Gửi đăng ký vay hoặc lưu ảnh thumbnail:

lấy liền Khi hệ thống bắt đầu gửi đi phần header nhanh nhất của ảnh PNG lấy liền , qua mạng và tiếp tục sử dụng hàm imagePNG() lừa đảo để gửi ảnh qua trình duyệt (dòng mã 75 – 77) vô hiệu hóa , tại đây chúng ta sử dụng định dạng PNG quản lý bởi vì JPG không hỗ trợ hiệu ứng trong suốt phải làm sao , chi tiết và thay vào ở đâu uy tín những phần trong suốt đó full crack sẽ là điểm ảnh màu đen.

Tiếp đến ở đâu tốt , chắc hẳn nhiều người lừa đảo sẽ tự hỏi rằng: “Chuyện gì cài đặt sẽ xảy ra tổng hợp nếu chúng ta muốn lưu bức ảnh thay vì gửi tới trình duyệt?” full crack . Ý tưởng này tải về rất hay chia sẻ và sáng tạo dịch vụ , danh sách đặc biệt là khi muốn sử dụng lại ảnh thumbnail vô hiệu hóa , tính năng nguyên nhân quá trình này miễn phí cũng nơi nào khá dễ thực hiện phải làm sao . Hàm imagePNG() hướng dẫn có thể lấy tên quản lý của file làm tham số dự phòng vô hiệu hóa , tự động và khâu giá rẻ tiếp theo tiến hành theo logic lấy liền sẽ là tìm kiếm ảnh thumbnail lấy liền , nơi nào giá rẻ nếu tìm tài khoản được nơi nào thì tăng tốc sẽ tiến hành gửi đi bằng lệnh readFile(). Còn trong trường hợp không tìm dịch vụ được ảnh thumbnail trực tuyến , tốc độ quá trình này tốc độ sẽ chuyển sang xử lý qua mạng những thông tin thu thập kỹ thuật được giá rẻ và tạo ra file PNG thay thế trên file hệ thống xóa tài khoản của server thanh toán . Các bạn lấy liền có thể tham khảo thêm một số ví dụ tiêu biểu về hàm imagePNG() này tại đây:

http://php.net/manual/en/function.imagepng.php

http://php.net/manual/en/function.readfile.php

Về bản chất nạp tiền , lấy liền quá trình xử lý ảnh như trên chi tiết sẽ yêu cầu tải về khá nhiều dung lượng bộ nhớ mới nhất , tối ưu và bước cuối cùng kích hoạt của chúng ta là giải phóng phần bộ nhớ mẹo vặt đã dịch vụ được sử dụng (dòng mã 80 – hết) nơi nào , chi tiết hoặc tham khảo thêm tại đây:

http://php.net/manual/en/function.imagedestroy.php

dịch vụ Trên đây là toàn bộ ở đâu uy tín quá trình sử dụng một số hàm chức năng bản quyền của PHP link down để tạo tốt nhất và xử lý phần nguồn tải về các file ảnh hướng dẫn , cùng giả mạo với đó là thao tác thay đổi kích thước tối ưu , căn chỉnh.. sửa lỗi . Để tìm hiểu kỹ hơn về hay nhất quá trình này nơi nào , hướng dẫn các bạn hãy tham khảo phần ví dụ tổng hợp tại đây:

http://php.net/manual/en/image.examples.php

http://us3.php.net/manual/en/function.imageconvolution.php#104006

Chúc full crack các bạn thành công!

4.9/5 (51 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext