Phân đoạn bảng trong SQL Server

Kỹ thuật phân chia bảng thành từng đoạn (Table partitioning) nhằm quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu với dung lượng lớn.

Kỹ thuật phân chia bảng thành từng đoạn (Table partitioning) giả mạo nhằm quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu như thế nào với dung lượng lớn.

>>> Thiết lập SQL Server luôn sẵn sàng

Đây là tính năng mới nơi nào được đưa vào SQL Server 2005 hướng dẫn và tiếp tục địa chỉ được tăng cường ở phiên bản 2008 ứng dụng . Đối đăng ký vay với vô hiệu hóa các ứng dụng truy cập từ bên ngoài mẹo vặt , bảng (table) hướng dẫn vẫn là một bảng duy nhất vô hiệu hóa , chỉ có cấu trúc vật lý vô hiệu hóa của nó là khác so trực tuyến với tự động các bảng không phân đoạn.

Phân đoạn bảng trong SQL Server

Bảng download được phân đoạn dựa vào giá trị một trường link down của nó (trường tự động được chọn gọi là partition key) tính năng . Ví dụ bạn có dữ liệu về kiểm tra các giao dịch bán hàng chứa trong bảng BanHang trực tuyến , bạn công cụ có thể phân đoạn theo năm sử dụng của trường NgayGiaoDich (ngày giao dịch): danh sách các giao dịch xảy ra trong năm 2009 trực tuyến được nằm trong một đoạn full crack riêng tải về , tương tự khóa chặn với ở đâu uy tín các giao dịch mật khẩu của năm 2010… Kỹ thuật này làm tăng khả năng mở rộng giả mạo của SQL Server lên chia sẻ rất nhiều ứng dụng và giúp cho việc quản trị link down các cơ sở dữ liệu lớn trở nên dễ dàng hơn qua mạng . Thử hình dung kiểm tra với một bảng dữ liệu chứa vài trăm triệu bản ghi thường xuyên nạp tiền được cập nhật cài đặt , thanh toán các tác vụ như backup/restore nạp tiền , đăng ký vay hoặc create/rebuild index đều cài đặt rất tốn kém thời gian tải về . Việc truy vấn qua web hoặc sửa đổi dữ liệu xóa tài khoản cũng link down rất vất vả tính năng . Table partitioning danh sách nhằm giải quyết sử dụng các trở ngại đó dịch vụ , nó có đăng ký vay các ưu điểm chính sau:

1 kiểm tra . Tiện lợi về quản trị:

- Bạn kiểm tra có thể backup/restore một đoạn chi tiết mà không ảnh hưởng đến hướng dẫn các đoạn còn lại tăng tốc . Ví dụ xóa tài khoản , tại thời điểm năm 2010 khóa chặn các đoạn chứa dữ liệu tất toán của 2009 kiểm tra qua mạng các năm trước không còn tiếp nhận dữ liệu mới nữa giá rẻ , bạn không cần phải thường xuyên backup miễn phí các đoạn này tổng hợp và chỉ cần backup đoạn 2010.

- Bạn hướng dẫn cũng địa chỉ có thể REBUILD lại index trên từng đoạn ( hướng dẫn những đoạn cần phải REBUILD do có nhiều thao tác xóa trên điện thoại , sửa) thay vì trên toàn bộ bảng.

- Nó full crack cũng cho phép nhanh chóng loại bỏ dữ liệu nguyên một đoạn ra khỏi bảng thay vì phải dùng lệnh DELETE (thao tác này gọi là SWITCH-OUT) tổng hợp . Tương tự nó địa chỉ cũng cho phép “nạp” dữ liệu từ một bảng khác vào thành một đoạn mới (SWITCH-IN) kinh nghiệm . Tính năng này khóa chặn rất có giá trị đối tối ưu với kỹ thuật các ứng dụng ETL (Extract chi tiết , Transform & Load) kích hoạt Datawarehouse.

Ví dụ bạn cần import dữ liệu tổng hợp của năm 2008 mới nhất , bạn qua web có thể import vào một bảng miễn phí riêng vô hiệu hóa an toàn sau đó switch-in tức full crack thì bảng này vào bảng chính chi tiết . Trước khi có partitioning danh sách , bạn phải dùng lệnh INSERT kích hoạt để chuyển dữ liệu từ bảng tải về riêng vào bảng chính kiểm tra . Quá trình này mất nhiều thời gian hơn tự động và trong suốt cài đặt quá trình đó bảng bị khóa tốc độ và không thể truy cập cập nhật được.

2 công cụ . Cải tiến về hiệu năng:

- mới nhất Khi một câu lệnh chỉ cần lấy dữ liệu ở một đoạn nào đó vô hiệu hóa thì hệ thống chỉ cần truy nhập vào đoạn đó giảm giá và bỏ qua ở đâu tốt các đoạn còn lại (tính năng này gọi là partition elimination)

- trên điện thoại Khi qua web các đoạn dữ liệu tổng hợp được lưu trữ ở phải làm sao các ổ cứng khác nhau giả mạo sẽ làm giảm tranh chấp vào/ra giữa quảng cáo các câu lệnh dịch vụ . Ví dụ hai câu lệnh SELECT tài khoản UPDATE hoạt động trên cùng một bảng miễn phí nhưng ở hai đoạn khác nhau vô hiệu hóa có thể thực hiện hoàn toàn song song công cụ với nhau.

Việc phân đoạn bảng dựa trên hai khái niệm mới lấy liền sau đây:

- Partition function: Qui định giá trị biên cho qua app các đoạn hướng dẫn . Hệ thống dựa vào hàm này lừa đảo để xác định đoạn tốt nhất mà mỗi bản ghi thuộc vào.

- Partition scheme: Ánh xạ tính năng các đoạn khai báo trong partition function vào kỹ thuật các filegroup (mỗi đoạn chia sẻ được lưu trữ tại một filegroup).

Dưới đây tôi nạp tiền sẽ đi qua từng bước thiết lập việc phân đoạn thông qua một ví dụ cụ thể dịch vụ .

Bạn có bảng BanHang gồm miễn phí các cột BangHang_ID link down , NgayGiaoDich tối ưu , MaSP nguyên nhân , SoLuong qua web , ThanhTien. Bạn muốn phân đoạn bảng theo từng năm lấy liền của NgayGiaoDich: Để cho đơn giản kỹ thuật , giả sử bạn muốn lưu qua app các giao dịch địa chỉ của năm 2009 trở về trước vào một đoạn kỹ thuật , trong năm 2010 vào một đoạn cập nhật , lừa đảo và từ 2011 địa chỉ trở lên vào một đoạn (về sau bạn tối ưu vẫn luôn luôn nguyên nhân có thể sửa đổi mật khẩu để dành khóa chặn riêng một đoạn cho 2011 tải về và bổ sung tải về các đoạn mới cho 2012 khóa chặn , 2013…) qua web . quản lý Như vậy công cụ với cấu hình ở trên link down , bảng hay nhất sẽ có 3 đoạn: 2009 trở về trước ở đâu uy tín , 2010 tự động , khóa chặn và 2011 trở về sau tính năng . Do đó bạn link down cũng cần 3 filegroup.

Bước 1: Tạo database dữ liệu và filegroup

CREATE DATABASE PartTest
GO
USE PartTest
GO

-- tạo filegroup

ALTER DATABASE PartTest ADD FILEGROUP FG2009AndBefore
ALTER DATABASE PartTest ADD FILEGROUP FG2010
ALTER DATABASE PartTest ADD FILEGROUP FG2011AndAfter

-- thêm data file vào mỗi filegroup

ALTER DATABASE PartTest ADD FILE (NAME = N"FY2009AndBefore" ở đâu tốt , FILENAME = N"D:DATAPartTestFY2009AndBefore.ndf") TO FILEGROUP FG2009AndBefore

ALTER DATABASE PartTest ADD FILE (NAME = N"FY2010" dữ liệu , FILENAME = N"D:DATAPartTestFY2010.ndf") TO FILEGROUP FG2010

ALTER DATABASE PartTest ADD FILE (NAME = N"FY2011AndAfter" lừa đảo , FILENAME = N"D:DATAPartTestFY201AndAfter.ndf") TO FILEGROUP FG2011AndAfter

Bước 2: Tạo partition function tự động và partition scheme

USE PartTest
GO
CREATE PARTITION FUNCTION PFunc_NGD(DATETIME) AS RANGE RIGHT FOR VALUES ("2010-01-01" quảng cáo , "2011-01-01")
GO
CREATE PARTITION SCHEME PScheme_NGD AS PARTITION PFunc_NGD TO (FG2009AndBefore tài khoản , FG2010 sửa lỗi , FG2011AndAfter)

Hàm partition function có tên PFunc_NGD định nghĩa giá trị biên cho thanh toán các đoạn tốc độ , là ngày đầu tiên miễn phí của năm 2010 mẹo vặt và ngày đầu tiên giả mạo của 2011 tăng tốc . Giống như khi bạn cắt một sợi dây bản quyền , chỉ cần 2 nhát cắt phải làm sao để chia sợi dây làm 3 đoạn tài khoản , ở đây mật khẩu cũng chỉ có 2 giá trị biên an toàn . Do vậy dải giá trị hay nhất của trực tuyến các đoạn tốt nhất sẽ tốc độ như sau:

Đoạn 1: Từ trước đến 2009-12-31 23:59:59
Đoạn 2: 2010-01-01 00:00:00 đến 2010-12-31 23:59:59
Đoạn 3: 2011-01-01 00:00:00 về sau

Sau đó partition scheme PScheme_NGD dùng hàm PFunc_NGD bản quyền để “gắn” trên điện thoại các đoạn vào từng filegroup full crack . link down Như vậy đoạn 1 trực tuyến sẽ đến FG2009AndBefore mật khẩu , đoạn 2 đến FG2010 nguyên nhân và đoạn 3 đến FG2011AndAfter.

Lưu ý tự động , partition function không giống kỹ thuật với nguyên nhân các user-defined function giả mạo . Trong Management Studio tự động , bạn thấy partition function xóa tài khoản partition scheme ở mục Database/Storage.

Một lưu ý nữa là một partition function quản lý có thể nạp tiền được dùng cho nhiều partition scheme qua mạng , cả hai là kỹ thuật các đối tượng chung trong database chứ không gắn liền quảng cáo với một bảng cụ thể ở đâu nhanh . trên điện thoại Khi định nghĩa bảng (xem bước 4) bạn cần chỉ định dùng partition scheme nào.

Bước 4: Tạo bảng dùng partition scheme

USE PartTest
GO
CREATE TABLE dbo.BanHang(
BangHang_ID INT IDENTITY,
NgayGiaoDich DATETIME,
MaSP INT,
SoLuong INT,
ThanhTien INT
) ON PScheme_NGD(NgayGiaoDich)
GO
CREATE CLUSTERED INDEX CI_BanHang_NGD ON dbo.BanHang(NgayGiaoDich) ON PScheme_NGD(NgayGiaoDich)

Mệnh đề “ON PScheme_NGD(NgayGiaoDich)” trong hai lệnh tạo bảng như thế nào và tạo index ở trên chỉ định bảng BanHang chi tiết index CI_BanHang_NGD mật khẩu được tạo trên partition scheme PScheme_NGD sử dụng , có nghĩa là mật khẩu để cho nó quản lý việc phân bổ dữ liệu nguyên nhân . Vậy là bảng BanHang tải về đã giá rẻ được phân đoạn chi tiết . Bạn như thế nào có thể kiểm tra xem dữ liệu sử dụng được ghi vào đoạn nào:

SELECT $PARTITION.PFunc_NGD("2008-07-24")
SELECT $PARTITION.PFunc_NGD("2009-12-31")
SELECT $PARTITION.PFunc_NGD("2010-01-01")
SELECT $PARTITION.PFunc_NGD("2010-11-25")
SELECT $PARTITION.PFunc_NGD("2011-03-16")

4.8/5 (41 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext