MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards

Access gồm 4 loại truy vấn Wizard khác nhau, và chỉ có một nơi bạn có thể thấy tất cả các loại truy vấn đó. Chọn Query từ thực đơn Insert, Access hiển thị hộp thoại New Query như hình 1.

Access gồm 4 loại truy vấn Wizard khác nhau quảng cáo , đăng ký vay và chỉ có một nơi bạn full crack có thể thấy địa chỉ tất cả bản quyền các loại truy vấn đó dữ liệu . Chọn Query từ thực đơn Insert giảm giá , Access hiển thị hộp thoại New Query như hình 1.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 1: Hộp thoại New Query quản lý .

Chú ý rằng có 5 tùy chọn vô hiệu hóa được liệt kê trong hộp thoại tài khoản . Tùy chọn đầu tiên (Design View) không thực sự là một truy vấn dữ liệu , nó cho phép bạn tạo một truy vấn từ hỗn hợp tự tạo link down . Mục đích tối ưu của 4 tùy chọn còn lại download như sau:

Simple Query Wizard danh sách . Tùy chọn này cho phép bạn tạo truy vấn một cách đơn giản nhất kinh nghiệm . Wizard này giống như khi bạn kích đúp chuột vào Create Query By Using Wizard trong cửa sổ Database (hình 2).

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 2: Cửa sổ Database

Crosstab Query Wizard bản quyền . Tùy chọn này tạo một truy vấn Crosstab đơn giản tốc độ , nguyên nhân đã trình bày ở đầu chương trên điện thoại .

Find Duplicates Query danh sách . Tạo một truy vấn lựa chọn hiển thị bản quyền các bản ghi giống nhau trong một bảng lấy liền .

Find Unmatched Query miễn phí . Tạo một truy vấn giá rẻ mà hiển thị lừa đảo các bản ghi không có mối quan hệ kích hoạt với bản ghi ở thanh toán các bảng khác nhau tự động . (Truy vấn này dễ sử dụng khi làm việc sử dụng với cơ sở dữ liệu quan hệ xóa tài khoản , một khái niệm mẹo vặt sẽ chia sẻ được giới thiệu ở chương 13 tốt nhất , “Tìm hiểu mối quan hệ dữ liệu”).

Truy vấn bạn lựa chọn quảng cáo sẽ quyết định Wizard nào mẹo vặt được sử dụng ở đâu tốt bởi Access kỹ thuật . Trong chia sẻ các phần ở đâu tốt sau đây hướng dẫn , bạn danh sách sẽ học cách sử dụng ba trong 4 Wizards link down được đưa ra ở đây phải làm sao .

Tạo một truy vấn đơn giản

Để tạo một truy vấn đơn giản sửa lỗi , chọn Simple Query Wizard từ hộp thoại New Query như thế nào , lừa đảo sau đó kích vào nút OK ở đâu nhanh . Tương tự qua app , bạn qua app cũng như thế nào có thể kích đúp chuột vào tùy chọn Create Query By Using Wizard sẵn có khi nút Queries miễn phí được lựa chọn trong cửa sổ Database chi tiết . Sau đó xóa tài khoản , Access hiển thị hộp thoại Simple Query Wizard như hình 3.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 3: Hộp thoại Simple Query Wizard mẹo vặt .

Phía bên trái hộp thoại Simple Query Wizard bản quyền , bạn hỗ trợ có thể sử dụng danh sách xổ xuống liệt kê giả mạo để xác định miễn phí những nguồn nào Access nên sử dụng cho truy vấn mới an toàn . Chú ý rằng nơi nào , bạn bản quyền có thể sử dụng nguồn là tự động các bảng qua mạng hoặc qua mạng các truy vấn khác xóa tài khoản . tối ưu Khi cơ sở dữ liệu Customers chỉ có duy nhất một bảng (bảng Business Custormers) khóa chặn , Access mặc định lựa chọn nó cho bạn trên điện thoại . ở đâu tốt Nếu bạn đang làm việc khóa chặn với cơ sở dữ liệu chứa giá rẻ các bảng tổng hợp vô hiệu hóa các truy vấn khác tốc độ , bạn vô hiệu hóa có thể sử dụng danh sách xổ xuống như thế nào để thay đổi kỹ thuật những nguồn dữ liệu ở đâu uy tín mà Wizard sử dụng giảm giá .

Trong phần thấp hơn phía bên trái hộp thoại là danh sách xóa tài khoản của sửa lỗi tất cả nhanh nhất các trường tải về được xác định tại bảng hay truy vấn trực tuyến đã dịch vụ được chọn công cụ . ứng dụng Nếu bạn thay đổi nguồn dữ liệu trong toàn bộ danh sách ( mẹo vặt được miêu tả ở đoạn trên) hướng dẫn thì cập nhật các trường sẵn có nguyên nhân sẽ thay đổi theo kinh nghiệm . Bạn dữ liệu có thể sử dụng danh sách chia sẻ và điều khiển phía bên phải danh sách qua app , quản lý để cho biết ở đâu tốt những trường nào bạn muốn công cụ được sử dụng vào truy vấn bạn đang tạo ra nhanh nhất .

Để minh họa cho ví dụ này ở đâu uy tín , lựa chọn link down các trường Company Name tất toán , Address 1 cài đặt , Address 2 full crack , City khóa chặn , State tổng hợp , ở đâu uy tín Zip code bản quyền . Phải chắc chắn là sau khi chọn mỗi trường cài đặt , bạn phải kích chuột vào nút > kích hoạt . Sau đó tốt nhất , Access ở đâu tốt sẽ hiển thị tên mỗi trường trong danh sách Selected Fields phía dưới bên phải hộp thoại tất toán . như thế nào Khi hoàn thành việc lựa chọn qua mạng các trường tốt nhất , hộp thoại xuất hiện như hình 4.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 4: Hộp thoại Simple Query Wizard sau khi lựa chọn một số trường nạp tiền .

Với tổng hợp các trường hỗ trợ đã quản lý được chọn thanh toán , bạn nơi nào đã sẵn sàng đăng ký vay để tiến hành bước kích hoạt tiếp theo trong Wizard qua mạng . Kích chuột vào nút Next bản quyền , Access hiển thị hộp thoại như hình 5 tăng tốc . Đây là hộp thoại cuối cùng trong Wizard này.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 5: Hộp thoại cuối cùng khóa chặn của Simple Query Wizard tất toán .

Tại giao diện này dữ liệu , bạn trên điện thoại có thể nhập một tên bạn muốn sử dụng tăng tốc để lưu truy vấn này hay nhất . Tên nguyên nhân được gợi ý đơn giản là tên bảng hay nhất mà truy vấn tăng tốc đã dựa vào (Business Customers) lấy liền với từ “Query” mẹo vặt được thêm vào giá rẻ . Truy vấn đơn giản bạn kinh nghiệm đã tạo sử dụng hộp thoại trước giả mạo có thể an toàn được sử dụng cho tính năng các nhãn thư giá rẻ , vì nó chỉ chứa thông tin về địa chỉ cho danh sách dữ liệu các khách hàng qua app . Nhập tên Address List thanh toán , qua web sau đó kích chuột vào nút Finish tài khoản . Access hiển thị kết quả truy vấn đó như hình 6.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 6: Kết quả lừa đảo của Simple Query Wizard giảm giá .

Tạo một truy vấn Crosstab

Để tạo một truy vấn Crosstab kinh nghiệm , đầu tiên mở hộp thoại New Query bằng cách chọn Query từ thực đơn Insert tổng hợp . Từ hộp thoại đó ở đâu uy tín , chọn Crosstab Query Wizard download và kích chuột vào nút OK xóa tài khoản . Access hiển thị hộp thọa Crosstab Query Wizard như hình 7.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 7: Hộp thoại Crosstab Query Wizard full crack .

Phía trên cùng hộp thoại Crosstab Query Wizard mẹo vặt , Access hỏi bạn lựa chọn bảng nào muốn truy vấn dữ liệu tốc độ . Vì cơ sở dữ liệu này chỉ có một bảng (Business Customers) tăng tốc , Access quản lý đã lựa chọn nó cho bạn hỗ trợ . mật khẩu Nếu bạn đang làm việc tốc độ với một cơ sở dữ liệu có chứa nơi nào các bảng giá rẻ và truy vấn khác vô hiệu hóa , bạn tổng hợp có thể sử dụng vùng View ở giữa hộp thoại giả mạo để thay đổi nguồn dữ liệu giá rẻ mà Wizard đưa ra hay nhất .

Phía dưới cùng hộp thoại miễn phí , Wizard hiển thị cách truy vấn Crosstab kiểm tra đã nạp tiền được hoàn thành danh sách . Access cập nhập trình bày này mỗi lúc bạn thực hiện thay đổi trong khi sử dụng Wizard như thế nào . Để chuyển sang hộp thoại trực tuyến tiếp theo link down , kích chuột vào nút Next (Hình 8).

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 8: Lựa chọn kích hoạt các dòng ở đâu nhanh .

Truy vấn Crosstab cho phép bạn xác định kết quả hiển thị theo cả hàng qua mạng và cột như thế nào . Sử dụng Wizard qua mạng , bạn nên chỉ ra xóa tài khoản những trường muốn xuất hiện trong mỗi dòng phải làm sao .

Ví dụ vô hiệu hóa , giả sử bạn muốn lập bảng về số tài khoản còn hoạt động mới nhất và không còn hoạt động địa chỉ . Trong danh sách Available Fields mẹo vặt , bạn nên lựa chọn trường Salesperson tổng hợp và kích chuột vào nút > chia sẻ . Chú ý rằng Wizard cập nhật mẫu crosstab ở phía dưới cùng hộp thoại chi tiết .

Tiếp theo miễn phí , bạn nên chọn trường State tốc độ và kích chuột vào nút > ở đâu uy tín . Tiếp tục tốc độ , Wizard cập nhật mẫu crosstab ở phía dưới hộp thoại như hình 8.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 9: Truy vấn crosstab sau khi lựa chọn tiêu đề hàng

Bạn chỉ thực hiện theo Access bản quyền để hiển thị ở đâu uy tín những người bán hàng giảm giá và State phía bên trái nơi nào của crosstab kích hoạt . Kích chuột vào nút Next phải làm sao . Access hiển thị hộp thoại như hình 10.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 10: Lựa chọn cột

Trong hộp thoại này tốc độ , Access hỏi bạn dữ liệu để lựa chọn thanh toán những trường cập nhật mà nó nạp tiền sẽ trình bày thành phải làm sao các cột qua app . Do bạn muốn truy vấn này chỉ cho biết có bao nhiêu tài khoản còn hoạt động hay không đối nhanh nhất với mỗi người bán hàng ứng dụng , bạn nên chọn trường Active công cụ . Sau khi chọn trường Active quảng cáo , chú ý rằng Access cập nhật theo mẫu như ở phía dưới hộp thoại tổng hợp . Kích chuột vào nút Next như thế nào để thực hiện tiếp khóa chặn . Access hiển thị hộp thoại như hình 11.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 11: Lựa chọn tổng hợp các thao tác cho truy vấn tài khoản .

Trong hộp thoại này như thế nào , Access hỏi bạn qua web để xác định công cụ những gì bạn muốn truy vấn tính toán đăng ký vay . Tại phía bên phải hộp thoại sửa lỗi , hộp Functions liệt kê hướng dẫn tất cả sửa lỗi các phép tính sẵn có khác nhau ứng dụng . Bạn ứng dụng có thể thực hiện nhiều phép tính trên nhiều trường ở đâu nhanh , tuy nhiên một vài sự kết hợp giả mạo của chi tiết các trường thanh toán tính năng các phép tính không thể thực hiện đăng ký vay được khóa chặn . Ví dụ sử dụng , danh sách nếu bạn chọn một trường text download , việc thực hiện tính trung bình không thể làm dữ liệu được tự động , bạn chỉ nên thực hiện tính toán trên một trường số tính năng hoặc trường tiền tệ ở đâu uy tín .

Để kết thúc truy vấn này phải làm sao , chọn trường Company Name sử dụng và chọn phép tính Count nguyên nhân . Chú ý rằng thông tin trong vùng mẫu mật khẩu của hộp thoại thay đổi cùng vô hiệu hóa với lựa chọn kinh nghiệm của bạn nhanh nhất . Truy vấn tài khoản sẽ tính toán cách hướng dẫn miễn phí các tài khoản còn hoạt động hay không (có một tên công ty cho mỗi tài khoản) có trong mỗi state cho mỗi người đai diện bán hàng lừa đảo .

Cuối cùng download , chú ý rằng có 1 hộp chọn bạn hỗ trợ có thể sử dụng nạp tiền để cho biết truy vấn cần cung cấp một tóm tắt cho mỗi dòng thanh toán . Với một crosstab đơn giản là chỉ có 2 cột (active kích hoạt hoặc inactive) hỗ trợ thì một bản tóm tắt có lẽ không cần thiết hỗ trợ . Kích chuột vào hộp chọn tính năng để tắt bản tóm tắt như thế nào . Sau khi sự lựa chọn lấy liền được hoàn thành dịch vụ , bạn kích hoạt có thể kích chuột vào nút Next kích hoạt . Access tối ưu sẽ hiển thị hộ thoại như hình 12.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 12: Access hỏi bạn về tên truy vấn

Ở hộp thoại này dịch vụ , bạn hoàn thành việc tạo truy vấn lấy liền và cần lưu nó lại lừa đảo . Access hỏi bạn tên thanh toán để sử dụng cho truy vấn này mới nhất . Với lấy liền các tên cho công cụ những phần khác hỗ trợ của cơ sở dữ liệu qua web , bạn nên sử dụng một vài tên dữ liệu đã miêu tả hỗ trợ , như Active Account Tally kỹ thuật . Gõ tên ở đâu uy tín và kích chuột vào nút Finish trực tuyến . Access nguyên nhân sẽ lưu truy vấn tối ưu và cập nhật danh sách truy vấn trong cửa sổ Database mới nhất , bản quyền sau đó mở truy vấn qua mạng để hiển thị kết quả vừa làm lừa đảo . Hình 13 hiển thị khi truy vấn miễn phí được hoàn thành.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 13: Kết quả miễn phí của truy vấn bản quyền .

tính năng Khi xem tại crosstab ở đâu uy tín , một trong ở đâu tốt những điều đầu tiên mới nhất mà bạn chú ý rằng qua app các cột có đề là -1 hay nhất và 0 quản lý . Nhớ rằng trên điện thoại , trường Active là một trường có kiểu dữ liệu Yes/No ở đâu tốt , có nghĩa là Access lưu giữ giá trị trường này như một trong hai số: -1 xóa tài khoản và 0 kích hoạt . thanh toán Như vậy sửa lỗi , an toàn những số này mẹo vặt cũng hiển thị trong tiêu đề giá rẻ . Sau chương này tốt nhất , bạn trên điện thoại sẽ học cách thay đổi tiêu đề bằng cách thay đổi thuộc tính kết hợp tự động với truy vấn vô hiệu hóa .

quản lý Nếu bạn xem qua trường hợp lạ này trong phần tiêu đề chia sẻ , bạn nguyên nhân có thể thấy rằng tất toán , crosstab cung cấp thông tin sử dụng mà bạn danh sách đã yêu cầu giả mạo . Nó hiển thị tình trạng tài khoản trên active (Yes kinh nghiệm hoặc -1) giả mạo và inactive (No qua app hoặc 0) cho mỗi state xóa tài khoản và rep danh sách . Crosstab Query Wizard qua web rất dễ dàng cho bạn tạo truy vấn dữ liệu kiểm tra .

Tạo một Find Duplicates Query

Bạn thanh toán cũng sử dụng có thể sử dụng hộp thoại New Query công cụ để tạo một truy vấn Find Duplicates kỹ thuật , nó cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm một bảng có tự động các trường trùng nhau công cụ . Chọn Find Duplicates Query Wizard trong hộp thoại trên điện thoại và kích chuột vào nút OK mới nhất . Lần lượt hay nhất , Access hiển thị hộp thoại Find Duplicates Query Wizard như hình 14.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 14: Hộp thoại Find Duplicates Query Wizard sử dụng .

Trong hộp thoại này mẹo vặt , Access liệt kê kỹ thuật các nguồn dữ liệu bạn qua app có thể sử dụng cho truy vấn dịch vụ . Thông thường full crack , bạn sử dụng một bảng như nguồn dữ liệu tất toán nhưng hỗ trợ với Wizard này bạn ở đâu uy tín cũng quản lý có thể sử dụng truy vấn khác nữa nơi nào . Bởi vì bảng Business Customers là duy nhất trong cơ sở dữ liệu Customers hỗ trợ , Access mật khẩu đã lựa chọn bảng này cho bạn bản quyền . Kích chuột vào nút Next kích hoạt để chuyển tới hộp thoại như hình 15.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 15: Chọn một trường chi tiết để kiểm tra nơi nào .

Trong hộp thoại này ở đâu uy tín , Access hỏi bạn tải về những trường nào cần kiểm tra giá trị trùng full crack . Mặc đăng ký vay dù không có giới hạn về số cài đặt các trường bạn tài khoản có thể có trong kiểm tra truy vấn chia sẻ , an toàn nhưng bạn đăng ký vay cũng chỉ nên chọn tăng tốc những trường cần thiết kích hoạt để chắc chắn là không có sự trùng lặp giá rẻ . Trong trường hợp tổng hợp của bảng Business Customers giả mạo , chỉ cần kiểm tra trường Company Name qua app Contact qua web để xác định tài khoản nếu có sự trùng lặp cài đặt .

Đầu tiên cài đặt , chọn trường Company Name giá rẻ và kích chuột vào nút > nạp tiền . Tiếp theo tài khoản , chọn trường Contact kích hoạt và kích tiếp vào nút > nơi nào . Access hiển thị hai trường theo thứ tự trong danh sách phía bên phải hộp thoại chi tiết . Sau khi xác định xong mật khẩu các trường ở đâu nhanh , kích chuột vào nút Next mẹo vặt . Access hiển thị hộp thoại như hình 16.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 16: Hiển thị thông tin thêm giá rẻ .

Trong hộp thoại này kinh nghiệm , Access hỏi nguyên nhân nếu bạn muốn truy vấn hiển thị thêm thông tin kích hoạt . tự động Khi xem lại tổng hợp các bản ghi trùng ở đâu nhanh , bạn danh sách có thể sử dụng thông tin này dữ liệu nhằm giúp việc quyết định bản ghi nào muốn lưu tính năng và bản ghi nào muốn xóa full crack . Đối tự động với bảng Business Customers nơi nào , bạn muốn Access hiển thị lừa đảo các trường Contact Phone cập nhật , Last Order full crack , Salesperson nguyên nhân . Chọn một vài trường (nhớ kích nút > sau khi chọn mỗi trường) nguyên nhân . Access thêm tên chia sẻ của mỗi trường vào danh sách phía bên phải hộp thoại download . tốt nhất Khi hoàn thành hay nhất , kích chuột vào nút Next lừa đảo , Access hiển thị hộp thoại như hình 17.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 17: Kết thúc truy vấn phải làm sao .

Lúc này bạn cài đặt đã hoàn thành việc tạo truy vấn nơi nào , Access yêu cầu bạn đặt tên cho truy vấn kỹ thuật . Từ gợi ý giá rẻ của Wizard cho tên địa chỉ của truy vấn này công cụ , kích chuột vào nút Finish ứng dụng để chấp nhận tên đó mẹo vặt . Access lưu truy vấn dưới tên này cài đặt và cập nhật danh sách truy vấn trong cửa sổ Database như thế nào . Access mở truy vấn giả mạo để hiển thị kết quả vừa hoàn thành như hình 18.

MS Access 2003 - Bài 22: Sử dụng Query Wizards
Hình 18: Kết quả nhanh nhất của truy vấn Find Duplicates tự động .

dữ liệu Bây giờ bạn kinh nghiệm có thể xem lại giả mạo các bản ghi trùng lặp sử dụng và quyết định quảng cáo những việc muốn làm phải làm sao với chúng download . dịch vụ Nếu bạn xóa bất kỳ bản ghi nào trong màn hình tài khoản , Access dữ liệu sẽ xóa bản ghi tương ứng trong bảng phía bên dưới (Business Customers) an toàn . Với lý do này download , truy vấn Find Duplicates danh sách rất có ích trong việc quản lý thông tin ở bảng.

4.9/5 (84 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext