MS Access 2003 - Bài 21: Chương 6: Sử dụng các Query (truy vấn) để kiểm tra dữ liệu

Trong chương này, bạn sẽ được biết một cách lọc và sắp xếp dữ liệu nữa, đây là công cụ mạnh được cung cấp bởi Access – Queries (truy vấn).

Ở chương trước hỗ trợ , bạn tất toán đã mẹo vặt được học cách sắp xếp trực tuyến và lọc dữ liệu cập nhật để quản lý thông tin trong bảng tốt hơn tính năng . Trong chương này ở đâu nhanh , bạn lấy liền sẽ lấy liền được biết một cách lọc nạp tiền và sắp xếp dữ liệu nữa tự động , đây là công cụ mạnh tải về được cung cấp tài khoản bởi Access – Queries (truy vấn). Giống như filter (bộ lọc) qua mạng , ở đâu nhanh các truy vấn Access cho phép bạn lựa chọn dữ liệu từ bảng quản lý . Tuy nhiên lấy liền , ở đâu tốt các truy vấn hoạt động mạnh hơn bộ lọc công cụ .

Kết thúc chương này ở đâu tốt , bạn lấy liền sẽ nắm kỹ thuật được nhanh nhất các nội dung sau:

  • Các truy vấn là gì?
  • Các loại truy vấn nào thanh toán mà Access cho phép tạo.
  • Cách xóa tài khoản để lưu giữ tổng hợp các truy vấn.
  • Cách sử dụng Query Wizards
  • Cách thiết kế địa chỉ các truy vấn cập nhật riêng
  • Cách sử dụng lưới QBE
  • Cách thiết lập full crack các thuộc tính trong một truy vấn.

Bài 21: Tìm hiểu về đăng ký vay các Truy vấn

Theo từ tiếng anh bình thường dữ liệu , một truy vấn là một câu hỏi tăng tốc . Thực tế tổng hợp , đó trên điện thoại cũng là một truy vấn trong Access nơi nào . Tóm lại an toàn , Access cho phép bạn đưa ra một câu hỏi hướng dẫn đã thanh toán được thiết kế sử dụng để trả về một số miễn phí các bảng ghi từ một bảng chia sẻ . Ví dụ “hãy hiển thị danh sách các đơn đặt hàng kích hoạt đã nhập trong 30 ngày gần nhất có giá trên 5000$” vô hiệu hóa . Đây là một truy vấn mẹo vặt , mẹo vặt và bạn quản lý có thể tạo dễ dàng trong Access tất toán . Mặc mẹo vặt dù bạn không thể phát biểu truy vấn trong cuộc đàm thoại thường sử dụng tải về , Access cho một phạm vi trong việc xác định hỗ trợ những bản ghi tất toán mà bạn muốn xem dịch vụ .

Các loại truy vấn

Access hỗ trợ 5 loại truy vấn khác nhau download . Mỗi truy vấn thực hiện một thao tác khác nhau trong mối quan hệ tới dữ liệu trong bảng hướng dẫn . địa chỉ Sau đây là 5 loại truy vấn:

Select query sửa lỗi . Đây là loại truy vấn đơn giản nhất bạn nhanh nhất có thể tạo giá rẻ . Một truy vấn lựa chọn trả về số địa chỉ các bản ghi dựa trên tiêu chuẩn tài khoản mà bạn chỉ định trực tuyến . Trong nhiều trường hợp chia sẻ , loại truy vấn này tương tự như một filter (trở lại chương trước) dữ liệu .

Action query lừa đảo . Truy vấn này thực hiện hành động trên dữ liệu khóa chặn đã kích hoạt được phục hồi nạp tiền . Ví dụ ứng dụng , truy vấn qua web có thể tạo một bảng mới hay nhất và chuyển lấy liền các bản ghi vào nó tài khoản , ứng dụng hoặc lấy liền có thể xóa sử dụng các bản ghi trong bảng hiện thời trực tuyến .

Crosstab query mẹo vặt . Truy vấn này đưa ra thông tin trong một bảng tính – quản lý tương tự như Datasheet miễn phí . (Crosstab là một từ tài khoản được ghép danh sách bởi cross-tabulation) tính năng . Bạn trực tuyến có thể sử dụng truy vấn này nạp tiền để tổng hợp mật khẩu và tính tổng dựa trên nội dung cập nhật các trường khác nhau tối ưu .

Parameter query (Truy vấn tham số) như thế nào . Truy vấn này làm việc trong mối quan hệ địa chỉ với tổng hợp các truy vấn khác giả mạo . tốc độ Khi thực hiện truy vấn này xóa tài khoản , Access hỏi bạn tốt nhất để thiết lập nhanh nhất các câu hỏi tất toán . Truy vấn sử dụng hay nhất các câu trả lời tất toán để hoàn thành công việc chia sẻ của nó trực tuyến . Bạn danh sách có thể nghĩ loại truy vấn này như một “truy vấn download với giao diện người dùng.”

SQL query (truy vấn SQL): Để xác định giảm giá các loại truy vấn kỹ thuật , bạn phải sử dụng SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) thanh toán . SQL cung cấp một cách địa chỉ để giao tiếp nơi nào với phải làm sao các loại cơ sở dữ liệu khác nhau quảng cáo hoặc thiết kế cơ sở dữ liệu trên mạng tốc độ .

Bạn hỗ trợ có thể đưa ra ý kiến từ việc xem danh sách hướng dẫn các truy vấn này an toàn để ứng dụng có thể sử dụng truy vấn quản lý được nhiều hơn việc chỉ là địa chỉ những câu hỏi về dữ liệu ( tốc độ và bạn phải làm đúng) tất toán . Các truy vấn ứng dụng có thể làm kinh nghiệm được nhiều nạp tiền và nhiều nạp tiền hơn nữa nơi nào . Loại truy vấn cài đặt mà bạn sử dụng dựa vào sửa lỗi những gì bạn muốn hoàn thành sử dụng . nạp tiền Khi thực hành hết chương này kinh nghiệm , bạn miễn phí sẽ học cách tạo nhiều loại truy vấn khác nhau tự động .

Như bạn biết hỗ trợ , Access cho phép truy vấn tới giả mạo các thông tin trong bảng bản quyền . tự động Thêm vào đó tài khoản , nó miễn phí cũng cho phép truy vấn ở đâu tốt các thông tin trong chi tiết các truy vấn tất toán . Trong khi cách này nghe như không cần thiết nguyên nhân , thực hiện một truy vấn là một thao tác mạnh mẽ ở đâu uy tín và tiện lợi lấy liền . Một truy vấn thường trả về một tập hợp thông tin con trong một bảng; thực tế dịch vụ , tập hợp con này trông như một bảng bình thường thanh toán , tự động dù nó là bảng dựa vào bảng khác cập nhật . Bạn dịch vụ có thể sử dụng tập hợp con như là cơ sở cho tài khoản các truy vấn tiếp kiểm tra . Do vậy hay nhất , bạn ở đâu tốt có thể truy vấn dữ liệu từ một bảng sử dụng và truy vấn chính nó danh sách . Thậm chí truy vấn kết quả nơi nào của bảng thứ hai! Access quản lý khá là mạnh mật khẩu và linh hoạt khi thực hiện download các truy vấn nơi nào .

Cách Access lưu giữ chia sẻ các truy vấn

Trong Access giá rẻ , bạn lưu ở đâu uy tín các truy vấn như thế nào với cơ sở dữ liệu; chúng là thành phần khác kinh nghiệm của cơ sở dữ liệu full crack , một đối tượng khác giống như tables (bảng) khóa chặn , reports (báo cáo) hay macros ở đâu tốt . Ở chương 5 mới nhất , “Sắp xếp trên điện thoại và lọc thông tin” chi tiết , bạn kiểm tra đã học cách lưu một bộ lọc như một truy vấn tính năng , kinh nghiệm và bạn lưu nó dưới một tên dịch vụ . Bạn ứng dụng có thể thấy quản lý những truy vấn nào thanh toán đã tốc độ được xác định cho cơ sở dữ liệu bằng cách kích chuột vào nút Queries trong cửa sổ Database mới nhất . kinh nghiệm Khi làm việc tải về với cơ sở dữ liệu mới hay một cơ sở dữ liệu như thế nào tính năng các truy vấn chưa kỹ thuật được xác định nguyên nhân , Access hiển thị không có truy vấn nào trong cửa sổ không kể trên điện thoại các tùy chọn cho phép bạn tạo link down các truy vấn mới quảng cáo , hình 1.

MS Access 2003 - Bài 21: Chương 6: Sử dụng các Query (truy vấn) để kiểm tra dữ liệu
Hình 1: Cửa sổ Database ở đâu nhanh với nút Queries miễn phí được lựa chọn

Chú ý rằng khi bạn kích chuột vào nút Queries tài khoản , Access thực hiện tương tự hay nhất các nút sẵn có như khi kích chuột vào nút Tables tài khoản . Trong Access tất toán , bạn thực hiện nhiều hành động như nhau nạp tiền để điều khiển giảm giá các truy vấn giống như kỹ thuật với bảng nạp tiền . Ví dụ khóa chặn , bạn full crack có thể sao chép tự động các truy vấn chi tiết , đổi tên quảng cáo và xóa chúng tốc độ . Bạn như thế nào cũng trên điện thoại có thể tạo một truy vấn mới dịch vụ và thay đổi công cụ các truy hỗ trợ vẫn sẵn có nguyên nhân .

Access cung cấp cho bạn hai cách cài đặt để tạo truy vấn chia sẻ . Bạn qua mạng có thể sử dụng một trong mẹo vặt những truy vấn Wizards nhanh nhất hoặc tạo một truy vấn từ đầu kinh nghiệm . Trong phần cuối chi tiết của chương này quản lý , bạn tối ưu sẽ học cách kinh nghiệm để tạo an toàn các truy vấn sử dụng cả hai phương thức đó.

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext