Chuyển form dữ liệu từ Word sang Excel

Microsoft Excel là một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu trên bảng tính rất mạnh mẽ. Nếu đang sử dụng ứng dụng Word để thu thập dữ liệu người dùng thì việc chuyển toàn bộ dữ liệu này sang bảng tính Excel để quản lý là rất cần

Microsoft Excel là một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu trên bảng tính xóa tài khoản rất mạnh mẽ nhanh nhất . an toàn Nếu đang sử dụng ứng dụng Word hướng dẫn để thu thập dữ liệu người dùng vô hiệu hóa thì việc chuyển toàn bộ dữ liệu này sang bảng tính Excel tất toán để quản lý là quảng cáo rất cần thiết lấy liền . cài đặt Bên cạnh đó danh sách , chuyển đổi dữ liệu là một công việc ứng dụng với nhiều bản ghi (Record) kiểm tra và trường (Field) dữ liệu.

Nhưng đôi khi quản lý , bạn chỉ cần chuyển một bản ghi tại một thời điểm nào đó sử dụng . Ví dụ xóa tài khoản , bạn cần chuyển một form dữ liệu đơn hàng vào một cơ sở dữ liệu mua hàng lớn hơn link down . Bài viết này khóa chặn sẽ hướng dẫn cách chuyển dữ liệu từ Word sang Excel.

Bước đầu tiên trong quản lý quá trình chuyển đổi là phải xác định bốn thành phần: ở đâu uy tín các dữ liệu cần chuyển kỹ thuật , tập tin nguồn chứa dữ liệu hỗ trợ , tập tin đích mới nhất mà bạn muốn chuyển giao dữ liệu hỗ trợ , công cụ thực hiện chuyển đổi (mã VBA) miễn phí . Đối tối ưu với dữ liệu tối ưu , bạn trên điện thoại có thể sử dụng một form dạng Word trực tuyến để thu thập dữ liệu (dữ liệu đầu vào) chia sẻ hoặc miễn phí có thể là form dạng Web ở đâu uy tín , một số định dạng khác.

nạp tiền Khi công việc chuẩn bị hoàn tất ứng dụng , bạn xác định tất toán các yếu tố động trong định dạng đích trên điện thoại . Trong bài viết này sử dụng hai yếu tố sửa lỗi , tên lừa đảo và số điện thoại kinh nghiệm của một công ty nguyên nhân , hồ sơ chia sẻ được ghi vào bảng ghi giá rẻ , bạn quản lý có thể xem một ví dụ đơn giản trong hình sau:

Chuyển form dữ liệu từ Word sang Excel

tài khoản Khi tăng tốc đã xác định định dạng dữ liệu đích đến mật khẩu thì bạn cần loại dữ liệu bản quyền của tập tin nguồn hay nhất , trực tuyến có thể đổi kiểu dữ liệu trước khi chuyển giao dữ liệu vô hiệu hóa . Cả hai trường trong sheet dữ liệu này đều là text sử dụng định dạng General mẹo vặt . Tiếp theo cài đặt , bạn cần lưu ý về đường dẫn đến tập tin đích tất toán . Trong ví dụ này phải làm sao , cả hai tập tin tài khoản được lưu trên một ổ đĩa kinh nghiệm nhưng trong hai thư mục khác nhau.

Kế đến qua app , bạn cần tạo ra form nguồn quảng cáo để thu thập dữ liệu đăng ký vay . Form Word là một tài liệu chứa kỹ thuật các ô trống tài khoản được gọi là trường trên điện thoại để bạn công cụ có thể nhập dữ liệu mẹo vặt . Trường là một ô bản quyền được xác định trước có chức năng lưu trữ mẹo vặt và chấp nhận dữ liệu nhập vào tốc độ . Ví dụ này sử dụng biểu mẫu đơn giản gồm có hai trường Shipping Company ở đâu nhanh và Phone thanh toán . Để tạo ra form trong Word địa chỉ , bạn chèn hai trường văn bản vào trong tài liệu Word mật khẩu như sau: bấm vào thẻ Developer rồi chọn trường ab trong menu Legacy Forms xổ xuống (trong nhóm Controls) trên điện thoại . Trong Word 2003 xóa tài khoản , bạn chọn Toolbar từ menu View khóa chặn và chọn Forms an toàn , xuất hiện thanh công cụ chứa công cụ Text Form Field. Sau đó link down , bạn bấm vào Properties trong nhóm Controls trực tuyến hoặc bấm đôi chuột vào trường đang hiển thị nạp tiền để mở thuộc tính lấy liền của nó qua web . Trong hộp thoại Text Form Field Options, bạn nhập txtCompanyName vào ô thuộc tính Bookmark tải về , bấm OK hỗ trợ . Bạn thực hiện tương tự đối tăng tốc với txtPhone chi tiết , rồi lưu biểu mẫu.

Chuyển form dữ liệu từ Word sang Excel

Để thêm vào mã chuyển đổi một bản ghi từ mới nhất các trường vào bảng tính nguyên nhân , bạn mở biểu mẫu Word rồi bấm tổ hợp phím Alt + F11 an toàn để khởi động Visual Basic Editor (VBE) tự động . Từ menu Insert hay nhất , bạn chọn Module rồi nhập vào đoạn mã sau nhanh nhất , rồi lưu lại ứng dụng và trở về biểu mẫu Word.

- Sub TransferToExcel()

- "Transfer a single record from the form fields to an Excel workbook.

- Dim doc As Document

- Dim strCompanyName As String

- Dim strPhone As String

- Dim strSQL As String

- Dim cnn As ADODB.Connection

- "Get data.

- Set doc = ThisDocument

- On Error GoTo ErrHandler

- strCompanyName = Chr(39) & doc.FormFields("txtCompanyName").Result & Chr(39)

- strPhone = Chr(39) & doc.FormFields("txtPhone").Result & Chr(39)

- "Define sql string used to insert each record in the destination workbook.

- "Don"t omit the $ in the sheet identifier.

- strSQL = "INSERT INTO [PhoneList$]" _

- & " (CompanyName cài đặt , Phone)" _

- & " VALUES (" _

- & strCompanyName & " xóa tài khoản , " _

- & strPhone _

- & ")"

- Debug.Print strSQL

- Define connection string and open connection to destination workbook file.

- Set cnn = New ADODB.Connection

- With cnn

- .Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"

- .ConnectionString = "Data Source=E:ExamplesSales.xlsx;" & _

- "Extended Properties=Excel 8.0;"

- .Open

- Transfer data.

- Execute strSQL

- End With

- Set doc = Nothing

- Set cnn = Nothing

- Exit Sub

- ErrHandler:

- MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description tối ưu , _

- vbOKOnly đăng ký vay , "Error"

- On Error GoTo 0

- On Error Resume Next

- cnn.Close

- Set doc = Nothing

- Set cnn = Nothing

- End Sub

Bạn lấy liền có thể thêm một nút macro vào thanh Ribbon bản quyền hoặc một nút lệnh nào đó vào tài liệu sửa lỗi . Tuy nhiên danh sách , bằng cách sử dụng trường trong biểu mẫu miễn phí , bạn dữ liệu có thể bỏ qua tốt nhất các công cụ trên giao diện nơi nào và thực thi quản lý các trường trong macro mẹo vặt như sau: bấm đôi chuột vào trường Phone (txtPhone) qua app để mở trang thuộc tính ở đâu uy tín của sheet tài khoản . Từ danh sách xổ xuống trực tuyến của mục Exit tốt nhất , bạn chọn macro chuyển đổi từ đoạn mã trên (TransferToExcel) trên điện thoại , bấm OK ở đâu tốt . Bạn bấm phím Tab link down thì trường Phone hỗ trợ sẽ chi tiết được thực thi đăng ký vay , nó nơi nào sẽ sao chép văn bản từ trường Company name qua mạng Phone đến tập tin Sales.xlsx dịch vụ . Lưu ý nguyên nhân , khi áp dụng đoạn mã trên vào công việc thực tế hay nhất của bạn kích hoạt thì bạn hãy cập nhật đường dẫn một cách thích hợp.

Trước khi sử dụng biểu mẫu Word tốt nhất , bạn nên hạn chế việc thay đổi công cụ các trường trong biểu mẫu cài đặt , bằng cách vào thẻ Developer rồi bấm vào Restrict Editing trong nhóm Protect tài khoản . Trong Word 2003 ở đâu tốt , bạn bấm vào Protect trên thanh công cụ Form như thế nào . Ở bảng tác vụ hiện ra dịch vụ , bạn đánh dấu chọn vào Allow only this type of editing in this document danh sách , chọn Filling In Forms trong danh sách xổ xuống thanh toán , bấm Yes xóa tài khoản , Start Enforcing Protection rồi nhập vào hai lần mật khẩu kinh nghiệm và bấm OK.

4.8/5 (50 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext