Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008

SQL Server 2008 được tích hợp nhiều tính năng mới đáng chú ý. Một trong số những tính năng này là những cải tiến trong câu lệnh T-SQL giúp giảm thời gian làm việc với những câu lệnh này.

Quản trị mạng - SQL Server 2008 địa chỉ được tích hợp nhiều tính năng mới đáng chú ý tự động . Một trong số quảng cáo những tính năng này là sử dụng những cải tiến trong câu lệnh T-SQL giúp giảm thời gian làm việc link down với link down những câu lệnh này.

Trong phần đầu tiên download của loạt bài viết này chúng ta dữ liệu sẽ tìm hiểu một số cải tiến nạp tiền của T-SQL.

Cải tiến trong Intellisense (trình cảm ứng thông minh)

Với cài đặt những cải hướng dẫn của Intellisense giờ đây người dùng có thể lưu dữ liệu mẹo vặt , tìm quản lý những thông tin cần thiết xóa tài khoản , chèn trực tiếp các thành phần ngôn ngữ T-SQL vào mã và trình cảm ứng thông minh này có thể giúp rút ngắn thời gian nhập lệnh từ bàn phím sử dụng . Chức năng này có thể rút ngắn thời gian phát triển phần mềm nhờ làm giảm thời gian thao tác kỹ thuật với bàn phím đồng thời giảm thiểu phải làm sao những tham chiếu tới cài đặt những tài liệu ngoài nguyên nhân . địa chỉ Những cải tiến dịch vụ của Intellisense qua app bao gồm vùng ngôn ngữ T-SQL tốc độ được mở rộng và tích hợp một hệ thống mầu sắc.

Tính năng này hoạt động giống như tính năng kiểm tra cú pháp tự động trong Visual Studio thanh toán . link down Khi nhập lệnh T-SQL nó cập nhật sẽ tự động hoàn thiện cú pháp cho lệnh đăng ký vay , và cho các đối tượng trong cơ sở dữ liệu full crack , dù các biến đã nguyên nhân được khai báo trước đó tốt nhất . Người dùng có thể có thể lựa chọn sử dụng tính năng này địa chỉ hoặc tắt bỏ nó vô hiệu hóa nếu thấy không cần thiết.

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008
Cải tiến trong cú pháp lệnh T-SQL

Trong SQL Server 2008 hướng dẫn , cú pháp mật khẩu của lệnh T-SQL có ba cải tiến chính sau đây:

1 sử dụng . Khởi tạo biến cùng thời điểm khai báo trực tuyến . Giờ đây người dùng có thể khởi tạo biến ngay khi khai báo thay vì sử dụng hai lệnh riêng biệt là DECLARE và SET như trước đây bản quyền . Nó có thể làm việc giả mạo với hầu hết các kiểu dữ liệu sử dụng bao gồm kiểu dữ liệu SQLCLR công cụ , ở đâu nhanh nhưng chia sẻ sẽ không làm việc như thế nào với kiểu dữ liệu TEXT sửa lỗi , NTEXT hay IMAGE.

2 miễn phí . Compound Operators vô hiệu hóa . Compound Operators (toán tử kết hợp) là dạng toán tử giống như trong C++ và C# nạp tiền . Chúng thực thi một số thao tác và cài đặt một giá trị gốc cho kết quả tất toán của thao tác tổng hợp . Chúng giúp tránh một số lỗi và cho phép viết tắt khi làm việc full crack với code qua app . Ngoài ra toán tử này có thể sử dụng trong mệnh đề SET miễn phí của lệnh UPDATE chia sẻ . Dưới đây là danh sách các toán tử phải làm sao được hỗ trợ trong SQL Server 2008:
  • += Add and assign
  • -= Subtract and assign
  • *= Multiply and assign
  • /= Divide and assign
  • %= Modulo and assign
  • &= Bitwise AND and assign
  • ^= Bitwise XOR and assign
  • |= Bitwise OR and assign
Ví dụ:

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008
3 chia sẻ . Row Constructor kiểm tra . T-SQL tài khoản được cải tiến cho phép chèn nhiều giá trị bằng một lệnh INSERT duy nhất kỹ thuật . Điều đó có nghĩa là người dùng có thể đưa nhiều thuộc tính hàng vào trong mệnh đề VALUE.

Ví dụ:

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008

nhanh nhất Những cải tiến trong thành phần phụ thuộc download của đối tượng

vô hiệu hóa Những cải tiến trong cài đặt những thành phần phụ thuộc download của đối tượng giúp cung cấp hướng dẫn những thông tin đáng tin cậy danh sách của nhiều thành phần phụ thuộc giữa các đối tượng thông qua view catalog mới giả mạo được giới thiệu và các chức năng quản lý động cập nhật . quản lý Những thông tin miễn phí của thành phần phụ thuộc luôn hỗ trợ được cập nhật cho phạm vi lược đồ đối tượng(nơi đối tượng A không thể bị xóa do đối tượng B phụ thuộc vào nó) và ngoài lược đồ đối tượng (nơi đối tượng A có thể bị xóa tải về hoặc thậm chí không thể tăng tốc được tạo tuy nhiên đối tượng B như thế nào vẫn phụ thuộc vào nó) nơi nào . qua web Những thành phần phụ thuộc thanh toán được kiểm tra cho các thủ tục lưu nơi nào , bảng biểu qua mạng , view hướng dẫn , chức năng full crack , trigger tự động , kiểu người dùng định nghĩa link down , tập hợp lược đồ XML giảm giá , … SQL Server 2008 giới thiệu ba đối tượng mới cung cấp tăng tốc những thông tin thành phần phụ thuộc địa chỉ của đối tượng bản quyền , tải về bao gồm:
1 tốc độ . sys.sql_expression_dependenciescatalog view: Hiển thị tên các thành phần phụ thuộc an toàn của đối tượng phải làm sao . Nó xóa tài khoản bao gồm một bản ghi cho mỗi thành phần phụ thuộc trên đối tượng do người dùng định nghĩa trong cơ sở dữ liệu hiện thời.
2 an toàn . sys.dm_sql_referenced_entitiesDMF: Cung cấp nọi thực thể mà thực thể nhập phụ thuộc vào ở đâu tốt , trả về một hàng cho mỗi đối tượng danh sách được người dùng định nghĩa quy chiếu theo tên trong định nghĩa danh sách của thực thể tham chiếu danh sách được chỉ định.
3 ở đâu tốt . sys.dm_sql_referencing_entitiesDMF: Cung cấp nơi nào mọi đối tượng phụ thuộc vào thực thể nhập quảng cáo , nó tài khoản sẽ trả về một bản ghi cho mội đối tượng đăng ký vay được người dùng định nghĩa trong cơ sở dữ liệu bản quyền hiện tại nguyên nhân được tham chiếu theo tên hay nhất của một đối tượng khác tải về được tất toán cũng tự động được người dùng định nghĩa.
Có hai phương pháp người dùng có thể sử dụng tối ưu để xem ứng dụng những đối tượng phụ thuộc đó là sử dụng SSMS (phải chuột lên đối tượng rồi chọn View Dependencies) hay bằng cách viết qua web những truy vấn theo view và DMF vừa kể ra ở trên.
Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008
Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008
Sử dụng bảng gợi ý FORCESEEK

Bảng gợi ý FORCESEEK khá hữu dụng trong trường hợp Query Plan (các bước kích hoạt được sử dụng như thế nào để truy cập hay hiệu chỉnh thông tin trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu liên quan tới SQL) sử dụng một bảng hay toán tử Index Scan (quét chỉ mục) trên một bảng hay view kinh nghiệm , tuy nhiên toán tử (Index Seek) tìm kiếm chỉ mục có thể hiệu quả hơn (ví dụ như trong trường hợp có quá nhiều sự lựa chọn) như thế nào . Gợi ý bảng FORCESEEK buộc Query Optimizer (trình tối ưu truy vấn) chỉ sử dụng các thao tác Index Seek như đường dẫn truy cập vào dữ liệu trong bảng hay view qua app được tham chiếu trong truy vấn qua mạng . Chúng ta có thể sử dụng bảng gợi ý này ở đâu tốt để ghi đè lên Query Plan mặc định tính năng được Query Optimizer lựa chọn thanh toán để tránh các vấn đề thực thi gây ra do Query Plan không hiệu quả thanh toán . Ví dụ lấy liền , vô hiệu hóa nếu một Plan chứa bảng hay các toán tử Index Scan qua web , và lấy liền những bảng tương ứng liên tục danh sách được truy cập trong khi thực thi truy vấn thì việc áp dụng một thao tác Index Seek có thể tài khoản sẽ hiệu quả hơn sử dụng truy vấn chia sẻ . Khả năng này danh sách sẽ xảy ra trong trường hợp các thành phần trong tập hợp không chính xác hay tính đến lượng thời gian cần sử dụng chi tiết để viết một Query Plan mà Query Optimizer sử dụng tài khoản để thực hiện tìm kiếm.
Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008
Một trong kỹ thuật những tình huống mà bảng gợi ý này trở nên hữu dụng đó là khả năng làm việc giả mạo với Parameter Sniffing (một công cụ mà trình tối ưu truy vần mới nhất của SQL Server sử dụng phải làm sao để tìm kiếm giá trị biến từ truy vấn trong khi thực hiện lệnh lần đầu tiên và tạo một Plan thực thi tối ưu dựa trên giá trị đó) trực tuyến . Chúng ta hãy kiểm chứng điều này bằng cách chạy lừa đảo những truy vấn dưới đây trong cơ sở dữ liệu AdventureWorks và phân tích cập nhật những điểm khác biệt.


Trường hợp 1: Truy vấn đầu tiên trả về 450 hàng và có ít khả năng chọn lọc hơn so chia sẻ với truy vấn thứ hai chỉ trả về 16 bản ghi sửa lỗi . Do đó cần sử dụng Index Scan cho truy vấn đầu tiên hơn là sử dụng Index Seek và Lookup (tra cứu) tăng tốc của truy vấn thứ hai.
Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008
Trường hợp 2: Chúng ta ứng dụng sẽ chạy lại các truy vần ở trên chia sẻ , qua app nhưng trong trường hợp này chúng ta tốt nhất sẽ sử dụng các biến đăng ký vay để gán các giá trị cho truy vấn thay vì nhập trực tiếp các giá trị cài đặt . kích hoạt Nếu kiểm tra các Plan thực thi hướng dẫn được tạo chúng ta mẹo vặt sẽ thấy cả hai truy vấn đang sử dụng cùng Index Scan mặc dù các giá trị nguyên nhân của tham số hoàn toàn khác nhau tổng hợp . Theo trường hợp 1 thì truy vấn thứ hai có khả năng chọn lọc cao hơn và cần sử dụng Index Seek và Lookup tất toán . Đó là do trong khi khi truy vấn đầu tiên chạy nguyên nhân , trình tối ưu truy vấn SQL không nhận biết tối ưu được giá trị biến cho đến khi chạy thực full crack . Vì đã sử dụng biến và nhập tùy chọn lọc trên bộ lọc và tạo Plan thực thi trên cơ sở lừa đảo của bộ lọc này và lưu trữ lại quảng cáo , trong khi đó truy vấn thứ hai xóa tài khoản cũng tốc độ sẽ sử dụng Plan thực thi tương tự miễn phí được lưu trữ.
Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008
Trường hợp 3: bản quyền Nếu tốt nhất những truy vấn sử dụng tham số và qua app mọi thời điểm qua app những giá trị biến này trả về quảng cáo với khả năng lọc cao thì chúng ta phải áp dụng phương pháp nào kỹ thuật để buộc Query Optimizer thực hiện Index Seek thay vì Index Scan link down ? Chúng tra có hai lựa chọn ở đây giả mạo , danh sách hoặc là sử dụng gợi ý FORCESEEK hay sử dụng tùy chọn RECOMPILE.
Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008
FORCESEEK áp dụng cho các thao tác tìm kiểm chỉ mục theo nhóm và không theo nhóm nơi nào . Nó có thể hướng dẫn được chỉ định cho vô hiệu hóa mọi bảng hay view trong mệnh đề FROM khóa chặn của lệnh STATEMENT và trong mệnh đề FROM <table_source> full crack của lệnh UPDATE hay DELETE.
Lưu ý: Do Query Optimizer tốt nhất của SQL Server chỉ lựa chọn Plan thực thi tốt nhất cho một truy vấn nên Microsoft đề xuất rằng các nhà phát triển có kinh nghiệm và các quản trị viên cở sở dữ liệu chỉ sử dụng mới nhất những gợi ý như một phương pháp cuối cùng vì Optimizer luôn thực hiện tốt tác vụ này.
GROUPING SETS

GROUPING SETS cho phép người dùng viết một truy vấn phải làm sao để tạo nhiều nhóm sau đó chỉ trả về một tập giá trị thanh toán . Tập giá trị này tương đương ở đâu tốt với một UNION ALL kinh nghiệm của địa chỉ những hàng tổng hợp được nhóm khác nhau phải làm sao . Sử dụng GROUPING SETS chúng ta có thể tập trung vào các cấp độ thông tin khác nhau cần sử dụng ngoài việc sử dụng phương pháp kết hợp một số kết quả tru yvaans.Với khả năng thục thi truy vấn vô hiệu hóa được cải tiến công cụ , GROUPING SETS cho phép chúng ta lập báo cáo ở đâu nhanh với nhiều nhóm một cách dễ dàng hướng dẫn . VÌ số lượng nhóm luôn có thể tăng lên sửa lỗi , nên sự đơn giản và quảng cáo những tiện ích trong khả năng thực thi mà GROUPING SETS mang lại ứng dụng sẽ trở nên hữu dụng hơ nhiều.

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008
Nói cách khác dịch vụ , mệnh đề GROUP BY sử dụng GROUPING SETS có thể kết xuất một nhóm kết quả tương ứng nhanh nhất với kết quả tự động được tạo tổng hợp bởi một UNION ALL nạp tiền của nhiều mệnh đề GROUP BY đơn vì mệnh đề GROUP BY chỉ có tác dụng khi kết hợp.
Kết luận

Trong phần đầu này chúng ta đã tìm hiểu một số cải tiến trong câu lệnh T-SQL trong SQL Server 2008 hỗ trợ cho quá trình làm việc xóa tài khoản của các nhà lập trình địa chỉ . Trong phần mới nhất tiếp theo khóa chặn của loạt bìa viết này chúng ta sử dụng sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về các kiểu dữ liệu mẹo vặt được giới thiệu trong SQL Server 2008.

4.8/5 (73 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext