Cài đặt ISPConfig 3 ProFTPd cho Debian

Nếu bạn đang sử dụng máy chủ VPS với OpenVZ, thật không may là bạn không thể chạy Pureftpd được đi kèm mặc định với ISPConfig. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ProFTPd để thay thế Pureftpd một cách dễ dàng.

Quản Trị Mạng - Đối ở đâu uy tín với người dùng Linux trực tuyến , ISPConfig 3 là giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý hosting trên nền mã nguồn mở tất toán . Nó cho phép quản lý nhiều server thông qua 1 hệ thống control cpanel dữ liệu . full crack Nếu bạn đang sử dụng máy chủ VPS tính năng với OpenVZ bản quyền , thật không may là bạn không thể chạy Pureftpd nơi nào được đi kèm mặc định trực tuyến với ISPConfig mật khẩu . Bài viết sau sử dụng sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ProFTPd miễn phí để thay thế Pureftpd một cách dễ dàng.

Chuẩn bị cài đặt

Cài đặt ISPConfig 3 ProFTPd cho DebianProFTPd là một FTP server khá mạnh và đơn giản trong cài đặt lấy liền cũng như cấu hình tất toán , tốt nhất được nhanh nhất rất nhiều máy chủ dùng chia sẻ . Tuy nhiên tốt nhất , hướng dẫn này không chia sẻ bao gồm quota download bởi nó không kỹ thuật được hỗ trợ trong VPS ( thanh toán nếu không muốn chỉnh sửa ftp_user_edit.php trong ISPConfig 3).

Ở minh họa này chúng tôi sử dụng Debian 5.0 Lenny ở đâu nhanh nhưng thanh toán cũng có thể áp dụng cho bản 6.0 tải về . Một số Distribution khác có thể cần sửa đổi một chút.

Lưu ý: quá trình này làm việc tốt trên máy chủ sạch và cài đặt ISPConfig 3 chia sẻ . nạp tiền Nếu sử dụng máy chủ hiện hành qua mạng sẽ cần vào và editting/saving full crack mọi user quảng cáo được tạo ra mật khẩu , do đó có thể gây một số sự cố.

Cài đặt

Đầu tiên bạn chạy độc lập lệnh sau:apt-get remove pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql
apt-get install proftpd proftpd-mod-mysql

Tạo Group & Usergroupadd -g 2001 ftpgroup
useradd -u 2001 -s /bin/false -d /bin/null -c "proftpd user" -g ftpgroup ftpuser

Cấu hình cơ sở dữ liệu

Chạy lệnh sau:mysql -u root -p
Use dbispconfig

Sau đó chạy các truy vấn dưới đây:ALTER TABLE `ftp_user` ADD `shell` VARCHAR( 18 ) NOT NULL DEFAULT
"https://quantrimang.com/sbin/nologin",
ADD `count` INT( 11 ) NOT NULL DEFAULT "0",
ADD `accessed` DATETIME NOT NULL DEFAULT "0000-00-00 00:00:00",
ADD `modified` DATETIME NOT NULL DEFAULT "0000-00-00 00:00:00";
CREATE TABLE ftp_group (
groupname varchar(16) NOT NULL default "",
gid smallint(6) NOT NULL default "5500",
members varchar(16) NOT NULL default "",
KEY groupname (groupname)
) TYPE=MyISAM COMMENT="ProFTP group table";
INSERT INTO `ftp_group` (`groupname` link down , `gid` tốc độ , `members`) VALUES
("ftpgroup" an toàn , 2001 hỗ trợ , "ftpuser");

Cấu hình ProFTPd

Trước tiên chúng ta hay nhất sẽ chỉnh sửa lại tập tin /usr/local/ispconfig/interface/lib/config.inc.php:nano /usr/local/ispconfig/interface/lib/config.inc.php

Tìm đến biến db_password và lưu ý mật khẩu cho sau này.

Chỉnh sửa tập tin /etc/proftpd/proftpd.conf:nano /etc/proftpd/proftpd.conf

Tìm đến dòng:#Include /etc/proftpd/sql.conf

Bỏ chú thích cho nó quản lý để trở thành:Include /etc/proftpd/sql.conf

Chỉnh sửa file /etc/proftpd/sql.conf:nano /etc/proftpd/sql.conf

Xóa bỏ toàn bộ nội dung trong đó và thay thế bằng:

#
# Proftpd sample configuration for SQL-based authentication.
#
# (This is not to be used if you prefer a PAM-based SQL authentication)
#

<IfModule mod_sql.c>
DefaultRoot ~

SQLBackend mysql

# The passwords in MySQL are encrypted using CRYPT

SQLAuthTypes Plaintext Crypt

SQLAuthenticate     users groups

# used to connect to the database
# [email protected] database_user user_password
SQLConnectInfo [email protected] ispconfig _insertpasswordhere_

# Here we tell ProFTPd the names of the database columns in the "usertable"
# we want it to interact with tối ưu . Match the names with those in the db
SQLUserInfo   ftp_user username password uid gid dir shell

# Here we tell ProFTPd the names of the database columns in the "grouptable"

# we want it to interact with quảng cáo . Again the names match with those in the db
SQLGroupInfo  ftp_group groupname gid members

# set min UID and GID - otherwise these are 999 each
SQLMinID    500

# create a user"s home directory on demand if it doesn"t exist
CreateHome off

# Update count every time user logs in
SQLLog PASS updatecount
SQLNamedQuery updatecount UPDATE "count=count+1 lừa đảo , accessed=now() WHERE user" ftpuser

# Update modified everytime user uploads or deletes a file
SQLLog STOR,DELE modified
SQLNamedQuery modified UPDATE "modified=now() WHERE user" ftpuser

RootLogin off

RequireValidShell off

</IfModule>

Hãy chắc chắn rằng bạn đã thay đổi _insertpasswordhere_ bằng mật khẩu lấy từ ISPConfig.

tài khoản Nếu cơ sở dữ liệu MySQL trên một máy chủ khác tốt nhất , thay đổi localhost như thế nào để đại diện cho máy chủ MySQL sửa lỗi của bạn.

Chỉnh sửa file /etc/proftpd/modules.conf:nano /etc/proftpd/modules.conf

Tìm đến dòng:#LoadModule mod_sql.c

và bỏ chú thích cho nó thành:LoadModule mod_sql.c

Đổi dòng:#LoadModule mod_sql_mysql.c

Thành:LoadModule mod_sql_mysql.c

Cuối cùng chạy:/etc/init.d/proftpd restart

Thay đổi ISPConfig 3

Bây giờ chúng ta cần thay đổi một số tập tin trong ispconfig link down . Mặc dù đây không phải ý kiến tốt nhất kiểm tra bởi khi nâng cấp lên phiên bản mới thì các thay đổi này tự động sẽ biến mất kiểm tra . Tuy nhiên trong trường hợp này qua web sẽ giúp ProFTPD hoạt động tốt hơn.

Chỉnh sửa file /usr/local/ispconfig/interface/web/sites/ftp_user_edit.php:nano /usr/local/ispconfig/interface/web/sites/ftp_user_edit.php

Tìm dòng:$uid = $web["system_user"];
$gid = $web["system_group"];

và thay thế bằng:$userinfo = posix_getpwnam($web["system_user"]);
$uid = $userinfo["uid"];
$gid = $userinfo["gid"];

Vậy là xong! Lưu ý rằng tăng tốc nếu bạn đang đăng nhập vào giao diện điều khiển web tổng hợp của ISPConfig thì phải đăng xuất trước khi thay đổi các đăng ký trên máy tính kiểm tra của mình.

4.8/5 (22 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext