Cách đọc nhật ký Windows Update trong Windows 10

Client Windows Update hiện sử dụng Event Tracing for Windows (ETW) để tạo nhật ký chẩn đoán được lưu dưới dạng file .etl trong thư mục %windir%LogsWindowsUpdate . Phương pháp này cải thiện hiệu suất và giảm mức sử dụng dung lượng ổ đĩa.

Bắt đầu tổng hợp với Windows 10 build 9926 sửa lỗi , nhật ký Windows Update không còn tự động được lưu vào "%windir%Windowsupdate.log" nữa.

Client Windows Update hiện sử dụng Event Tracing for Windows (ETW) ở đâu nhanh để tạo nhật ký chẩn đoán bản quyền được lưu dưới dạng file .etl trong thư mục "%windir%LogsWindowsUpdate". Phương pháp này cải thiện hiệu suất bản quyền và giảm mức sử dụng dung lượng ổ đĩa trên điện thoại . Tuy nhiên tự động , thanh toán các bản ghi không thể đọc danh sách được ngay lập tức.

Bài viết quảng cáo sau đây hay nhất sẽ hướng dẫn bạn cách đọc nhật ký Windows Update trong Windows 10.

Cách đọc nhật ký Windows Update bằng PowerShell

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập hỗ trợ với quyền admin nạp tiền để ứng dụng có thể thực hiện tùy chọn này.

1 như thế nào . Mở PowerShell lấy liền với quyền admin.

2 full crack . Sao chép kiểm tra và dán lệnh sau vào PowerShell nơi nào và nhấn Enter.

Get-WindowsUpdateLog

Lưu ý: nạp tiền Khi chạy xong xóa tài khoản , thao tác này hay nhất sẽ tạo file WindowsUpdate.log trên desktop nạp tiền của bạn tính năng . Sẽ mất một lúc chia sẻ để hoàn thành.

Cách đọc nhật ký Windows Update trong Windows 10
Dán lệnh vào PowerShell

3 full crack . sử dụng Khi hoàn tất ứng dụng , hãy mở file WindowsUpdate.log trên desktop tính năng để đọc nhật ký Windows Update như thế nào của bạn.

Lưu ý: File WindowsUpdate.log chỉ là file nhật ký tĩnh ở đâu tốt nhanh nhất sẽ không cập nhật trừ khi bạn lặp lại tùy chọn này một lần nữa.

Cách đọc nhật ký sự kiện Windows Update trong Event Viewer

1 khóa chặn . Mở menu Quick Link Win + X ở đâu nhanh và nhấp khóa chặn để truy cập Event Viewer.

2 tự động . Trong bảng điều khiển bên trái phải làm sao của Event Viewer tính năng , điều hướng đến vị trí bên dưới địa chỉ và mở nhật ký Operational:

Applications and Service LogsMicrosoftWindowsWindowsUpdateClient

3 tự động . tăng tốc Bây giờ quảng cáo , bạn thanh toán có thể chọn nhật ký sự kiện trong bảng điều khiển ở giữa quảng cáo của Event Viewer trên điện thoại để xem chi tiết dữ liệu của chúng.

Cách đọc nhật ký Windows Update trong Windows 10
Đọc nhật ký sự kiện Windows Update trong Event Viewer
  • Cách bật/tắt biểu tượng Windows Update Status trong khu vực thông báo Taskbar trên Windows 10

Cách đọc nhật ký Windows Update bằng file BAT

1 qua app . Tải file Get_Windows_Update_event_logs.bat.

Nội dung file BAT vô hiệu hóa để tham khảo:

:: This script was created by Matthew Wai at TenForums.com/members/matthew-wai.html
:: https://www.tenforums.com/tutorials/67283-read-windows-update-logs-windows-10-a.html
::—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
@echo off & mode con cols=75 lines=6 & Title Collecting data from Event Viewer...
Echo.&Echo   Searching Event Viewer for logs about Windows Update phải làm sao . 
Echo   Please wait for a while.
::=====================================================================================
Set "+=HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUser Shell Folders"
For /F "tokens=* " %%# in ("Reg Query "%+%" /V Desktop") Do (Set "#=%%#")
Set "#=%#:*REG_EXPAND_SZ  =%"
For /F "delims=" %%# in ("Echo "%#%"") Do (Set "#=%%#")
Set "[Desktop]=%#:~1,-1%" & For /f "tokens=2 delims==" %%# in (
"WMIC OS Get localdatetime /value") Do (Set "T=%%#")
Set "Y=%T:~0,4%" & Set "M=%T:~4,2%" & Set "D=%T:~6,2%"
Set "H=%T:~8,2%" & Set "#=%T:~10,2%" & Set "S=%T:~12,2%"
Set "[File]=%Temp%Update events %Y%-%M%-%D% at %H%-%#%-%S%.txt"
::=====================================================================================
PowerShell $Host.UI.RawUI.BufferSize = New-Object Management.Automation.Host.Size(220,1000)
PowerShell Get-WinEvent -ProviderName "Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient"^|Select TimeCreated lừa đảo , Message^|FT -AutoSize>"%[File]%"
For %%# in ("%[Desktop]%Update events*.txt") Do (Del "%%#")
Move "%[File]%" "%[Desktop]%">Nul
PowerShell "Start-Process Notepad.exe ""%[Desktop]%Update events %Y%-%M%-%D% at %H%-%#%-%S%.txt"""
::—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2 tải về . Lưu file Get_Windows_Update_event_logs.bat vào desktop.

3 tính năng . Bỏ chặn an toàn và chạy file Get_Windows_Update_event_logs.bat.

4 giá rẻ . Một Command Prompt hỗ trợ sẽ mở khóa chặn và đóng hướng dẫn , đồng thời lưu file tài khoản với tên là ngày cài đặt và giờ diễn ra hành động (trong ví dụ là Update events 2021-04-27 at 09-18-36.txt) trên desktop công cụ của bạn tất toán bao gồm file nhật ký Windows Update Client.

Cách đọc nhật ký Windows Update trong Windows 10
Đọc nhật ký Windows Update bằng file BAT

Chúc bạn thực hiện thành công!

4.8/5 (16 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext