Bài tập C++ về IF ELSE

Trong phần bài tập C++ trước, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc bài tập C++ về biến và kiểu dữ liệu. Lần này, là 8 bài tập C++ về IF ELSE để bạn luyện tập và sử dụng thành thạo if, else trong C++, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Trong phần bài tập C++ trước kinh nghiệm , chúng tôi trực tuyến đã giới thiệu vô hiệu hóa với bạn đọc bài tập C++ về biến lấy liền và kiểu dữ liệu cài đặt . Lần này tốc độ , là 8 bài tập C++ về IF ELSE tải về để bạn luyện tập quản lý và sử dụng thành thạo if download , else trong C++ qua mạng , mời tối ưu các bạn cùng theo dõi hướng dẫn nhé.

Bài tập C++ về IF ELSE 1

Viết một chương trình C++ tài khoản để nhập lương nhân viên địa chỉ , tính thuế thu nhập link down và lương ròng (số tiền lương thực sự an toàn mà nhân viên đó nhận hỗ trợ được) lừa đảo . Với tốt nhất các thông số giả sử qua app như sau (không theo luật lương miễn phí , chỉ là con số giả sử bản quyền để dễ tính toán):

 • 30% thuế thu nhập tài khoản nếu lương là 15 triệu.
 • 20% thuế thu nhập link down nếu lương từ 7 đến 15 triệu.
 • 10% thuế thu nhập miễn phí nếu lương dưới 7 triệu.

Code mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{

int thuesuat;
float luong,sothue,luongrong=0;
cout << "Nhập số tiền lương : ";
cin>>luong;
if(luong>15)
{
sothue=luong*0.3;
thuesuat=30;
}
else if(luong>=7)
{
sothue=luong*0.2;
thuesuat=20;
}
else
{
sothue=luong*0.1;
thuesuat=10;
}
luongrong=luong-sothue;
cout << "Lương = " << luong << endl;
cout << "Thuế thu nhập " << thuesuat << "% = " << sothue << endl;
cout << "Tiền lương thực nhận = " << luongrong << endl;
return 0;
}

Kết quả khi chạy code trên:

Bài tập C++ về IF ELSE

Bài tập C++ về IF ELSE 2

Viết chương trình C++ ở đâu tốt để nhập tuổi danh sách và in ra kết quả khóa chặn nếu tuổi học sinh đó không đủ điều kiện vào học lớp 10 tài khoản . Biết tuổi vào lớp 10 vô hiệu hóa của học sinh là 16.

Code C++ mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

int tuoi;
cout << "Nhập tuổi học sinh : " << endl;
cin>>tuoi;
if(tuoi==16)
{
cout << "Tuổi miễn phí của học sinh là: " << tuoi << " tuoi." << endl;
cout << "Học sinh đủ tuổi vào lớp 10!" << endl;
}
else
{
cout << "Tuổi ở đâu tốt của học sinh là: " << tuoi << " tuoi." << endl;
cout << "Học sinh không đủ tuổi vào lớp 10!" << endl;
}
return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE

Bài tập C++ về IF ELSE 3

Viết chương trình C++ tính năng để nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím nạp tiền và in kết quả ra màn hình tốt nhất để thông báo cho người dùng biết số đó lớn hay nhỏ hơn 100.

Code C++ mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main(){
int a;
cout << "Nhập số nguyên: " << endl;
cin>>a;
if(a>100)
{
cout << a << " lớn hơn 100." << endl;
}
else
{
cout << a << " nhỏ hơn 100." << endl;
}
return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE

Bài tập C++ về IF ELSE 4

Viết chương trình C++ xóa tài khoản để người dùng nhập vào 3 số nguyên nguyên nhân và tìm số lớn nhất trong 3 số đó.

Code C++ mẫu:

#include <cstdlib> 
#include <iostream>
#include<iomanip>

using namespace std;

int main(int argc như thế nào , char *argv[])
{
cout<<"Nhập vào 3 số bất kỳ:";
int a1,a2,a3,max;
cin>>a1>>a2>>a3;

max=a1; //Giả sử số đầu tiên lớn nhất

if(max<a2) max=a2; //So sánh max chia sẻ với a2 sử dụng và cập nhật max

if(max<a3) max=a3; //So sánh max tốt nhất với a3 ở đâu tốt và cập nhật max

cout<<"Số lớn nhất trong 3 số là: "<<max; //In max ra màn hình


return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE

Bài tập C++ về IF ELSE 5

Viết chương trình C++ xếp hạng học lực chia sẻ của học sinh dựa trên giả mạo các điểm bài kiểm tra địa chỉ , điểm thi giữa kỳ quảng cáo , điểm thi cuối kỳ mới nhất . qua web Nếu:

 • Điểm trung bình >= 9.0 là hạng A.
 • Điểm trung bình >=7.0 dịch vụ và < 9.0 là hạng B
 • Điểm trung bình >=5.0 địa chỉ và < 7.0 là hạng C
 • Điểm trung bình <5.0 là hạng F

Code C++ mẫu:

#include <cstdlib> 
#include <iostream>
#include<iomanip>

using namespace std;

int main(int argc bản quyền , char *argv[])
{
float a;
float b;
float c;
float dtb;
cout<<"Nhập điểm kiểm tra trực tuyến , điểm giữa kỳ download , điểm cuối kỳ tương ứng:";
cin>>a>>b>>c;
dtb=(a+b+c)/3;
cout<<"Điểm trung bình là: "<<dtb<<endl;


if(dtb>=9.0)cout<<"Hạng A";
else if((dtb>=7.0) && (dtb<9.0)) cout<<"Hạng B";
else if((dtb>=5.0) && (dtb<7.0))cout<<"Hạng C";
else if(dtb<5.0) cout<<"Hạng F";
else cout<<"Điểm không hợp lệ";

cout<<" ";
cout<<"Giải mới nhất bởi Quantrimang.com";
return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE

Bài tập C++ về IF ELSE 6

Viết chương trình C++ tự động để tìm nghiệm giá rẻ của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 mới nhất . Biết rằng:

 • lấy liền Nếu a tài khoản và b cùng bằng 0 tốt nhất thì phương trình vô nghiệm.
 • lấy liền Nếu a=0 xóa tài khoản thì phương trình có một nghiệm là (-c/b).
 • nhanh nhất Nếu b2-4ac < 0 mới nhất , cài đặt thì phương trình vô nghiệm.
 • chi tiết Nếu không sửa lỗi , phương trình có hai nghiệm tốt nhất , dùng công thức tính nghiệm qua web để tính.

Code mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{

float a,b,c,d,x1,x2;
cout << "Nhập hệ số a lấy liền , b qua mạng , c miễn phí của phương trình bậc 2 tương ứng: " << endl;
cin>>a>>b>>c;
if(!a){
if(!b)
cout << "Cả a lấy liền và b không thể cùng bằng 0 trong phương trình ax^2 + bx + c = 0" << " ";
else
{
d=-c/b;
cout << "Phương trình có nghiệm duy nhất : " << d << endl;
}
}
else
{
d=b*b-4*a*c;
if(d>0)
x1=(-b+sqrt(d))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(d))/(2*a);
cout << "Nghiệm thứ nhất x1 = " << x1 << endl;
cout << "Nghiệm thứ hai x2 = " << x2 << endl;
}
cout<<"Giải hỗ trợ bởi Quantrimang.com";
return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE

Bài tập C++ về IF ELSE 7

Cửa hàng qua app của bạn nhận gửi bán sản phẩm cho một công ty khác tổng hợp và hưởng hoa hồng địa chỉ , tự động với mức hoa hồng theo doanh số bán tối ưu như sau:

 • 5% đăng ký vay nếu tổng doanh số nhỏ hơn ở đâu tốt hoặc bằng 100 triệu.
 • 10% giảm giá nếu tổng doanh số nhỏ hơn công cụ hoặc bằng 300 triệu.
 • 20 % download nếu tổng doanh số là lớn hơn 300 triệu.

Hãy viết chương trình C++ khóa chặn để tính hoa hồng bạn giả mạo sẽ nhận lừa đảo được dựa trên doanh số bán hàng.

Code C++ mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

long int doanhso;
float hoahong;
cout << "Tổng doanh số bán hàng: " << endl;
cin>>doanhso;
if(doanhso<=100)
{
hoahong=doanhso*5/100;
cout << "Với tổng doanh số là " << doanhso << " nạp tiền , ";
cout << " mật khẩu thì hoa hồng nhận phải làm sao được là " << hoahong;
}
else if(doanhso<=300)
{
hoahong=doanhso*10/100;
cout << "Với tổng doanh số là " << doanhso << " phải làm sao , ";
cout << " hướng dẫn thì hoa hồng nhận tính năng được là " << hoahong;
}
else if(doanhso>300)
{
hoahong=doanhso*20/100;
cout << "Với tổng doanh số là " << doanhso << " nguyên nhân , ";
cout << " ở đâu tốt thì hoa hồng nhận xóa tài khoản được là " << hoahong;
}
cout <<" ";
cout << "Giải tài khoản bởi Quantrimang.com";
return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE

Bài tập C++ về IF ELSE 8

Viết chương trình C++ ứng dụng để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình dịch vụ với quản lý các thông số nguyên nhân như sau:

 • Phí thuê bao bắt buộc là 25 nghìn.
 • 600 đồng cho mỗi phút gọi kỹ thuật của 50 phút đầu tiên.
 • 400 đồng cho mỗi phút gọi an toàn của 150 phút qua web tiếp theo.
 • 200 đồng cho bất kỳ phút gọi nào sau 200 phút đầu tiên.

Code C++ mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

long int sophut,phi=0;
float tong;
const int phicodinh=25000;
cout << "Số phút gọi trong tháng: ";
cin>>sophut;
if(sophut>200)
phi=(sophut-200)*200+150*400+50*600;
else if(sophut>50)
phi=(sophut-50)*400+50*600;
else
phi=sophut*600;
tong=phi+phicodinh;
cout << "Bạn mẹo vặt đã gọi " << sophut << " phút." << endl;
cout << "Số tiền điện thoại phải nộp là " << tong << endl;
cout << "Giải lấy liền bởi Quantrimang.com";

return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Bài tập C++ về IF ELSE

tối ưu Nếu bạn đang học lập trình Python quảng cáo , Java đăng ký vay thì đừng bỏ qua mục bài tập Python tự động và bài tập Java hỗ trợ nhé.

4.9/5 (77 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext