Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng Access 2007

Mối quan hệ giữa các bảng là sự liên kết dữ liệu giữa các bảng. Bằng cách xác định mối quan hệ bảng, bạn có thể kéo các bản ghi từ các bảng có liên quan dựa trên các trường quan hệ.

Quản Trị Mạng - Mối quan hệ giữa qua mạng các bảng là sự liên kết dữ liệu giữa lừa đảo các bảng lấy liền . Bằng cách xác định mối quan hệ bảng tốt nhất , bạn quản lý có thể kéo sửa lỗi các bản ghi từ ở đâu uy tín các bảng có liên quan dựa trên tính năng các trường quan hệ.

Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng Access 2007

Quan hệ một-một

Quan hệ một-một là quan hệ giữa hai bảng ứng dụng ở đâu uy tín được thiết lập khi trường quan hệ đều là khóa chính ở cả hai bảng tối ưu . Mỗi bản ghi trong bảng A chỉ an toàn có thể có một bản ghi phù hợp trong bảng B.

Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng Access 2007
Quan hệ một - một

Quan hệ một - nhiều

Quan hệ một – nhiều là quan hệ giữa hai bảng download mà khóa chính trong một bảng cập nhật có thể ứng dụng được sao chép nhiều lần trong bảng khác nạp tiền hoặc qua web có thể hiểu là một bản ghi trong bảng A chỉ nhanh nhất có thể có nhiều bản ghi phù hợp trong bảng B qua web , qua mạng nhưng một bản ghi trong bảng B chỉ có một bản ghi phù hợp trong bảng A.

Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng Access 2007
Quan hệ một - nhiều

Tạo mối quan hệ bảng

Để tạo mối quan hệ giữa nơi nào các bảng:

- Kích vào tab Database Tools trên vùng Ribbon

- Chọn nút Relationships

Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng Access 2007

- Kích vào tab Design

- Chọn Show Table

Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng Access 2007

Lựa chọn kỹ thuật các bảng muốn tạo quan hệ

- Kích nút Add full crack để thêm địa chỉ các bảng

- Kích nút Close kinh nghiệm để tắt cửa sổ Show Table.

Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng Access 2007

- Chọn trường bạn muốn cập nhật để tạo một mối quan hệ từ đó

- Kéo một trường ghép chia sẻ với trường quan hệ trong bảng khác

- Kích OK.

Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng Access 2007

In mối quan hệ bảng

- Kích tab Database Tools.

- Kích nút Relationships.

- Kích nút Relationship Report trên tab Design.

Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng Access 2007

- Kích nút Print.

Bài 8: Thiết lập quan hệ giữa các bảng Access 2007

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext