Attach cơ sở dữ liệu trong Microsoft SQL Server 2008

Bài viết này sẽ minh họa các phương pháp sử dụng khác nhau của mệnh đề “For Attach” nhằm vượt qua những điểm hạn chế gặp phải khi sử dụng sp_attach_db và sp_attach_single_file_db.

Bài viết này khóa chặn sẽ minh họa qua app các phương pháp sử dụng khác nhau nguyên nhân của mệnh đề “For Attach” quản lý nhằm vượt qua chi tiết những điểm hạn chế gặp phải khi sử dụng sp_attach_db dữ liệu và sp_attach_single_file_db.

Trong SQL Server 7.0 khóa chặn , Microsoft nơi nào đã giới thiệu hai thủ tục lưu trữ hệ thống là sp_attach_db khóa chặn và sp_attach_single_file_db giả mạo , giúp link down các nhà quản trị cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn khi thực hiện xóa tài khoản các tác vụ sau:

  • Attach trực tiếp mới nhất các file .MDF tất toán và .LDF vào máy chủ bằng cách sử dụng thủ tục lưu trữ hệ thống sp_attach_db.
  • Chỉ Attach sử dụng các file .MDF bằng cách sử dụng thủ tục lưu trữ hệ thống sp_attach_single_file_db.
  • Detach cơ sở dữ liệu khỏi máy chủ bằng cách sử dụng sp_detach_db trực tuyến . Copy qua app các file .MDF tới máy chủ khác rồi ở đâu tốt sau đó attach lại vào cả hai máy chủ bằng cách sử dụng thủ tục lưu trữ hệ thống sp_attach_db.

Mặc tính năng dù cả hai thủ tục này đều hữu ích hỗ trợ với qua web các chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu tổng hợp , thế mẹo vặt nhưng tốt nhất vẫn có sử dụng những hạn chế nhất định tất toán , đó là:

  • Bạn không thể attach nhiều file log
  • Bạn không thể attach nhiều hơn 16 file

Trong phiên bản SQL Server 2008 cài đặt , Microsoft công bố rằng mẹo vặt các thủ tục lưu trữ hệ thống trên khóa chặn sẽ bị “bỏ xó” ở đâu uy tín . Thay vào đó tải về , Microsoft bổ sung mệnh đề “For Attach” trong câu lệnh “Create Database” lừa đảo của SQL.

Bài viết này qua web sẽ minh họa bản quyền các phương pháp sử dụng khác nhau hay nhất của mệnh đề “For Attach” sửa lỗi nhằm vượt qua thanh toán những điểm hạn chế gặp phải khi sử dụng sp_attach_db tối ưu và sp_attach_single_file_db.

Giả dụ chúng ta có cơ sở dữ liệu “MyDB1” dữ liệu với một file .MDF ứng dụng và một file .LDF tại vị trí "C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database DataData File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data File" đăng ký vay . Khởi tạo cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng đoạn mã Transact SQL dịch vụ sau đây.

Use Master
go
CREATE DATABASE MyDB1
ON
( NAME = MyDB1_dat qua mạng ,
FILENAME = "C:Program Files
Microsoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATA
Summary Database DataData File for Monthly Archive
Microsoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.mdf" vô hiệu hóa ,
SIZE = 10 tốt nhất ,
MAXSIZE = 50 quảng cáo ,
FILEGROWTH = 5 )
LOG ON
( NAME = MyDB1_log tính năng ,
FILENAME = "C:Program Files
Microsoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATA
Summary Database DataData File for Monthly Archive
Microsoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.ldf" tải về ,
SIZE = 5MB quảng cáo ,
MAXSIZE = 25MB hỗ trợ ,
FILEGROWTH = 5MB )
GO

chia sẻ Bây giờ hãy thử detach cơ sở dữ liệu này tất toán và attach lại bằng cách sử dụng sp_detach_db nạp tiền và sp_attach_db nạp tiền . Chạy đoạn mã T-SQL full crack sau đây:

use master
go
sp_detach_db "MyDB1"
go

sp_attach_db "MyDb1" dữ liệu ,
"C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.mdf" chia sẻ ,
"C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.ldf"
GO

Bạn phải làm sao có thể attach cơ sở dữ liệu trên bằng cách sử dụng lệnh “Create database” trên điện thoại với mệnh đề “For Attach” dịch vụ như sau:

use master
go
sp_detach_db "MyDB1"
go

CREATE DATABASE MyDB1
ON
(
FILENAME = "C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.mdf"
) sửa lỗi ,
(
FILENAME = "C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.ldf"
) for Attach

go

địa chỉ Bây giờ hãy detach cơ sở dữ liệu MyDB1 full crack sau đó xóa file .LDF hay nhất , download tiếp theo attach lại sử dụng thủ tục lưu trữ hệ thống sp_attach_single_file_db bằng cách thực thi đoạn mã T-SQL sau:

use master
go
sp_detach_db "MyDB1"
go
exec master..xp_cmdshell "del "C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.ldf""
go

Lưu ý: Trong đoạn mã trên tôi sử dụng xp_cmdshell lừa đảo để xóa file .LDF tính năng . Bạn tốc độ sẽ nhận thông báo lỗi sửa lỗi sau đây cài đặt nếu xp_cmdshell chưa hướng dẫn được kích hoạt:

Msg 15281 mẹo vặt , Level 16 tài khoản , State 1 giảm giá , Procedure xp_cmdshell hay nhất , Line 1
SQL Server blocked access to procedure "sys.xp_cmdshell" of component "xp_cmdshell" because this component is turned off as part of the security configuration for this server giả mạo . A system administrator can enable the use of "xp_cmdshell" by using sp_configure kỹ thuật . For more information about enabling "xp_cmdshell" nạp tiền , see "Surface Area Configuration" in SQL Server Books Online.

Bạn hỗ trợ có thể kích hoạt xp_cmdshell bằng cách dùng đoạn mã T-SQL sau:

use master
go
sp_configure "show advanced options",1
go
reconfigure with override
go
sp_configure "xp_cmdshell",1
go
reconfigure with override
go

Ngoài ra phải làm sao , bạn kinh nghiệm có thể xóa file .LDF bằng cách dùng lệnh “Del” từ dấu nhắc lệnh MS-DOS.

phải làm sao Bây giờ hãy attach cập nhật riêng file .MDF bằng cách sử dụng sp_attach_single_file_db mật khẩu . Chạy câu lệnh thanh toán sau đây:

use master
go
sp_attach_single_file_db "MyDB1" dịch vụ ,
"C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.mdf"
go

Kết quả

File activation failure kỹ thuật . The physical file name
"C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.ldf" may be incorrect trên điện thoại .
New log file "C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1_log.LDF" was created.

Bạn giá rẻ có thể attach full crack riêng file .MDF cập nhật của cơ sở dữ liệu trên bằng cách sử dụng lệnh “Create database” chi tiết với mệnh đề “For ATTACH_REBUILD_LOG” tải về như sau:

use master
go
sp_detach_db "MyDB1"
go
exec master..xp_cmdshell "del
"C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1_log.ldf""
go

Lưu ý: dịch vụ Khi file log download được tạo lại giảm giá , SQL Server tự động thêm hậu tố “_log” vào tên file.

CREATE DATABASE MyDB1
ON
(
FILENAME = "C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database Data
Data File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1.mdf"
) for ATTACH_REBUILD_LOG

Kết quả:

File activation failure link down . The physical file name "C:Program FilesMicrosoft SQL Server
MSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database DataData File for
Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1_log.LDF" may be incorrect tự động .
New log file "C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10.SQL2008MSSQLDATASummary Database
DataData File for Monthly ArchiveMicrosoft SQL Server 2008 Data FileMyDB1_log.LDF" was created cài đặt .

Kết luận

Bài viết trên nơi nào đã minh họa cách sử dụng câu lệnh “Create Database” nhanh nhất với mệnh đề “For Attach” chi tiết và “for ATTACH_REBUILD_LOG” đối tự động với một file .MDF đơn kỹ thuật và một file .LDF đơn sử dụng . Trong bài viết giảm giá tiếp theo tài khoản , an toàn các bạn tốt nhất sẽ trực tuyến được giới thiệu cách làm việc dữ liệu với nhiều file .MDF mới nhất và .LDF.

4.9/5 (71 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext