2 cách sao lưu Product Key trên Windows 10, 8 và 8.1

Khi hệ điều hành Windows của bạn bị lỗi nghiêm trọng nào đó hoặc bị treo,… thường thì giải pháp để khắc phục lỗi là cài đặt lại hệ điều hành. Và người dùng Windows sẽ phải sử dụng Product Key để cài đặt lại hệ điều hà

ở đâu tốt Khi hệ điều hành Windows tất toán của bạn bị lỗi nghiêm trọng nào đó qua web hoặc bị treo,… thường cập nhật thì giải pháp giảm giá để khắc phục lỗi là cài đặt lại hệ điều hành tải về . Và người dùng Windows quản lý sẽ phải sử dụng Product Key nhanh nhất để cài đặt lại hệ điều hành bản quyền . Tuy nhiên kiểm tra để “mua” Product Key bạn tải về sẽ phải cần đến một khoản phí kha khá.

download Nếu không muốn phải trả bất kỳ một khoản phí nào tất toán , tốt nhất bạn nên sao lưu Product Key kinh nghiệm hoặc Activation Key mẹo vặt để đề phòng trong trường hợp xấu mới nhất có thể xảy ra lấy liền . Trong bài viết ở đâu uy tín dưới đây Quản trị mạng vô hiệu hóa sẽ hướng dẫn bạn 2 cách sao lưu Product Key trên Windows 10 quản lý , 8 qua web và Windows 8.1.

quản lý Ngoài ra bạn đọc ở đâu tốt có thể tham khảo thêm bài viết 5 cách thay đổi Product key trên Windows 10 tại đây.

1 vô hiệu hóa . Sao lưu Product Key trên Windows 10 qua mạng , 8 tốc độ và Windows 8.1

Thực hiện theo khóa chặn các bước xóa tài khoản dưới đây tài khoản để sao lưu Product Key trên Windows 10 khóa chặn , 8 qua app và Windows 8.1:

Bước 1:

Nhấn tổ hợp phím Windows + R tài khoản để mở cửa sổ lệnh Run kỹ thuật , sử dụng sau đó trên cửa sổ lệnh Run bạn nhập "notepad" vào đó rồi nhấn Enter lấy liền hoặc click chọn OK kinh nghiệm để mở một Notepad mới.

2 cách sao lưu Product Key trên Windows 10, 8 và 8.1

Bước 2:

dữ liệu Trên Notepad mới mẹo vặt , bạn sao chép giá rẻ và dán script thanh toán dưới đây vào:

#Main function
Function GetWin8Key
{
$Hklm = 2147483650
$Target = $env:COMPUTERNAME
$regPath = "SoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion"
$DigitalID = "DigitalProductId"
$wmi = [WMIClass]"$Target
ootdefault:stdRegProv"
#Get registry value
$Object = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$DigitalID)
[Array]$DigitalIDvalue = $Object.uValue
#If get successed
If($DigitalIDvalue)
{
#Get producnt name and product ID
$ProductName = (Get-itemproperty -Path "HKLM:SoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion" -Name "ProductName").ProductName
$ProductID = (Get-itemproperty -Path "HKLM:SoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion" -Name "ProductId").ProductId
#Convert binary value to serial number
$Result = ConvertTokey $DigitalIDvalue
$OSInfo = (Get-WmiObject "Win32_OperatingSystem" | select Caption).Caption
If($OSInfo -match "Microsoft Windows 8" -or $OSInfo -match "Microsoft Windows 10")
{
if($Result)
{ [string]$value ="ProductName : $ProductName `r`n" `
+ "ProductID : $ProductID `r`n" `
+ "Installed Key: $Result"
$value
#Save Windows info to a file
$Choice = GetChoice
If( $Choice -eq 0 )
{
$txtpath = "C:Users"+$env:USERNAME+"Desktop"
New-Item -Path $txtpath -Name "WindowsKeybackup.txt" -Value $value -ItemType File -Force | Out-Null
}
Elseif($Choice -eq 1)
{
Exit
}
}
Else
{
Write-Warning "Please run this script on Windows 8.x or Windows 10"
}
}
Else
{
Write-Warning "Please run this script on Windows 8."
} }
Else
{
Write-Warning "Failed to get Windows 8 product key,Some error occured."
}}
#Get user choice
Function GetChoice
{
$yes = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription "&Yes",""
$no = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription "&No",""
$choices = [System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription[]]($yes,$no)
$caption = "Confirming"
$message = "Save product key to a file?"
$result = $Host.UI.PromptForChoice($caption,$message,$choices,0)
$result
}
#Convert binary to serial number
Function ConvertToKey($Key)
{
$Keyoffset = 52
$isWin8 = [int]($Key[66]/6) -band 1
$HF7 = 0xF7
$Key[66] = ($Key[66] -band $HF7) -bOr (($isWin8 -band 2) * 4)
$i = 24
[String]$Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
do
{
$Cur = 0
$X = 14
Do
{
$Cur = $Cur * 256
$Cur = $Key[$X + $Keyoffset] + $Cur
$Key[$X + $Keyoffset] = [math]::Floor([double]($Cur/24))
$Cur = $Cur % 24
$X = $X - 1
}while($X -ge 0)
$i = $i- 1
$KeyOutput = $Chars.SubString($Cur,1) + $KeyOutput
$last = $Cur
}while($i -ge 0) $Keypart1 = $KeyOutput.SubString(1,$last)
$Keypart2 = $KeyOutput.Substring(1,$KeyOutput.length-1)
if($last -eq 0 )
{
$KeyOutput = "N" + $Keypart2
}
else
{
$KeyOutput = $Keypart2.Insert($Keypart2.IndexOf($Keypart1)+$Keypart1.length,"N")
}
$a = $KeyOutput.Substring(0,5)
$b = $KeyOutput.substring(5,5)
$c = $KeyOutput.substring(10,5)
$d = $KeyOutput.substring(15,5)
$e = $KeyOutput.substring(20,5)
$keyproduct = $a + "-" + $b + "-"+ $c + "-"+ $d + "-"+ $e
$keyproduct }

GetWin8Key

Bước 3:

Chọn vị trí lưu trữ mới nhất và đặt 1 tên bất kỳ cho file lấy liền và nhớ thêm phần đuôi mở rộng là .ps1 (loại bỏ phần đuôi mở rộng .txt đi).

Ví dụ:

tăng tốc Nếu muốn đặt tên cho file là Windowsbackupproductkey kiểm tra , cập nhật sau đó bạn nhập tên đầy đủ vào khung File nameWindowsbackupproductkey.ps1.

2 cách sao lưu Product Key trên Windows 10, 8 và 8.1

Click chọn Save link down để lưu lại file.

Bước 4:

Kích chuột phải vào file ứng dụng mà bạn vừa tạo ở đâu nhanh , download sau đó chọn Run with PowerShell.

2 cách sao lưu Product Key trên Windows 10, 8 và 8.1

Bước 5:

PowerShell ứng dụng sẽ yêu cầu bạn xác nhận có muốn lưu lại bản sao Productkey trên máy tính hay không phải làm sao . Nhập Y rồi nhấn Enter tính năng để xác nhận.

2 cách sao lưu Product Key trên Windows 10, 8 và 8.1

Bước 6:

Product Key bản quyền mà bạn sao lưu trên Windows 10 phải làm sao , 8.1 tính năng và 8 nguyên nhân sẽ qua web được lưu trong file WindowsKeybackup.txt trên máy tính qua web của bạn.

2 cách sao lưu Product Key trên Windows 10, 8 và 8.1

2 kích hoạt . PowerShell Script quản lý để sao lưu Product Key trên Windows 10 cập nhật , 8.1 ở đâu tốt và 8

Ngoài cách trên bạn thanh toán có thể tải PowerShell Script chi tiết để sao lưu Product Key trên Windows 10 sử dụng , 8.1 bản quyền và 8.

Tải PowerShell Script về máy tại đây.

  1. Giải nén file WindowsKeybackup.rar an toàn mà bạn vừa tải về.
  2. Kích chuột phải vào file có tên windowsbackupproductkey.ps1 an toàn và chọn Run with PowerShell.
  3. Nhập Y trên cửa sổ PowerShell rồi nhấn Enter.

lừa đảo bây giờ bạn kiểm tra có thể xem Product Key qua web mà bạn ở đâu uy tín đã sao lưu trên máy tính Windows 10 dịch vụ , 8.1 phải làm sao và 8.

Ngoài ra nguyên nhân , bạn quảng cáo có thể ghi lại thủ công key Windows 10 địa chỉ của mình quản lý , tự động sau đó khi miễn phí đã cài bản quyền , sửa máy xong trên điện thoại , bạn chỉ cần nhập key cho Win lại là ở đâu uy tín được.

Tham khảo thêm một số bài viết sửa lỗi dưới đây:

  • Làm thế nào tổng hợp để tìm Product key trên Windows 8 trực tuyến hoặc Windows 8.1?
  • Hướng dẫn liên kết Product key Windows 10 quản lý với tài khoản Microsoft
  • Không cần phải cài đặt tăng tốc bất cứ phần mềm nào dữ liệu , đây là cách tìm Windows Product Key

Chúc tăng tốc các bạn thành công!

4.9/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext